Show Menu
Cheatography

Naeringstoffene i maten Cheat Sheet by

Kap. 3.

Naerin­gst­offer

Hovedn­æri­ngs­toffer
Mikron­æri­ngs­toffer
Gir kroppen energi
Gir ikke kroppen energi
Karboh­ydr­ater, proteiner, fett
Vitaminer, mineraler, sporst­offer

Mikron­aer­ing­stoffer

Vannlø­selige vitaminer: B, C
Fettlø­selige vitaminer: A, D, E, K
Mineraler: trenger > 100mg/dag
Sporstoff: trenger < 100mg/dag

Vitaminer og mineraler styrer prosesser i kroppen, noen mineraler har også byggende oppgaver

Vann

- 2/3 av kropp, 75% av hjernen
- Trenger ca 2,5l/dag
- Viktig for kjemiske prosesser
- Repara­sjon, vedlik­ehold, fornying av celler
- Løser opp og frakter næring­stoffer og oksygen rundt i kroppen
- Transp­ort­middel for avfall­stoff (urin/­svette)
- Bryte ned fett
- Regulere kropps­tem­peratur (svette)

FETT

- Store molekyler bygd opp av to grupper av organiske forbin­delser; alkoholer og organiske syrer.
- Ett fettmo­lekyl består av en alkohol og tre organiske syrer satt sammen.
- Hvilke syrer, bestemmer egensk­apene til fettet

Alkoholer og organiske syrer

- Alkohol har en eller flere OH-grupper (hydro­ksy­lgr­upper) festet til karbon­atomene i molekylet.
- Metanol CH
3
OH er en enverdig alkohol, altså bare en OHgruppe
- Etanol, C
2
H
5
OH, er den alkoholen som er i drinker, er også enverdig men har to C
- Glyserol, C
3
H
5
(OH)
3
, har tre C og er en treverdig alkohol (tre OHgrup­per), det er glyserol som binder seg til organiske syrer og bygger opp fettmo­lek­ylene
------­---­---­---­---­---­---­---­---­-----
- Organiske syrer har en syregr­uppe: -COOH.
- Metansyre, HCOOH og etansyre, CH
3
COOH, er to vanlige.
- Den type organiske syrer vi finner i fett kalles fettsyrer, de skiller seg fra andre org. syrer ved at de fleste har fra ca. 10 til 22 karbon­atomer, i lange kjeder.
 

KARBOH­YDRATER

En stor gruppe stoffer som er bygd opp av en eller flere enheter som er ringfo­rmede molekyler med seks karbon­atomer.
Den vanligste av disse er glukose, C
6
H
12
O
6
, en sekskantet ring
Monosa­kka­rider: En ring
Disakk­arider: To ringer
Polysa­kka­rider: Tre eller flere ringer

Polysa­kka­rider

- Stivelse er ett av de viktigste energi­kildene i kostholdet vårt. Potet, mel, ris, mais. Er satt sammen av glukos­emo­lekyler i lange kjeder, som har forgre­ini­nger.
- Cellulose består også av lange glukos­ekj­eder, men er flettet som en kurv. Danner cellev­egger for plante­cellene (skjel­ettet deres)
- Finnes cellulose i mange næring­smi­dler, da kalles det kostfiber. Gir oss ikke så mye energi (kroppen klarer i liten grad å bryte det ned), men er viktig for å få metthe­tsf­ølelse og for at tarmen, og bakteriene i tarmen får trim. Viktig mot forsto­ppelse og sykdommer i tarmen (bl.a.) kreft

Fettets oppbygging

- Tre fettsy­rem­ole­kyler, ett glyser­olm­olekyl.
To hovedtyper av fettsyrer:
- Mettede med enkelt­binding mellom C'ene.
- Umettede med dobbel­tbi­nding (enumettet fettsyre) eller flere dobbel­tbi­ndinger (fleru­mettet fettsyre).
- Umettet er best, finnes i planter, fugl fisk. Omega 3 fra fisk, Omega 6 fra plante­oljer og korn.
- Mettet fett i meieri­pro­dukter og kjøtt
- Metter fett er fast, umettet mykt/f­lyt­ende.
------­---­---­---­---­---­---­---­---­-----
Fett er en viktig energi­kilde og vårt viktigste energi­lager. I kroppen vår lagres fettet i fettce­ller:
- Isolerer mot nedkjøling
- Beskytter indre organer mot støt/slag
- Bygger opp hinner og membraner i cellene (Celle­membran bygget opp av en type fett, fosfol­ipider)
- Bærer smaks- og luktst­offer, gir mat god konsistens
- Fett er nødvendig for å ta opp ADEKvi­taminer i tarmen
 

Monosa­kka­rider

- Glukose er forbin­delsen plantene produserer i fotosy­ntesen, og den er med som byggestein i det organiske stoffet det er mest av i verden; cellulose.
- Alle virveldyr omdanner karbo, fett og proteiner til glukose for blodsu­kkeret.
- Fruktose, C
6
H
12
O
6
, har lik formel som glukose men er satt sammen i en 5-ring.
- Flere monosa­kka­rider kan binde seg til hverandre og danne di/poly sakkarider

Disakk­arider

- Sukrose (rørsu­kker) har ett glukos­emo­lekyl bundet til ett frukto­sem­olekyl med et felles O
2
i midten
- Laktose

PROTEINER

Aminosyrer med ett nitrog­enatom bundet til to hydrog­enatom derfor får vi en NH
2
gruppe, en aminog­ruppe.
Hver aminosyre inneholder og en syregr­uppe, -COOH
Aminosyrer koples sammen ved peptid­-bi­ndi­nger. Syreenden til venstre, aminoenden til høyre. To aminosyrer bundet sammen = dipeptid, tre eller flere = polype­ptider
Når aminosyrer bindes sammen konden­serer det vekk ett vannmo­lekyl
20 aminosyrer i naturen, 8 av disse er essens­ielle
Forskj­ellige former, forskj­ellige egensk­aper. Muskel­pro­teiner er lange, tynne fibre slik at de kan trekke seg sammen. Antist­off­pro­teiner er kuleformet for å reise lett i blodet. Enzymp­rot­einer passer til overflaten på stoffet de spalter
Enzymer virker ved å hjelpe kjemiske forbin­delser til å komme sammen, slik at reaksj­on/­pro­duksjon av nye stoffer går raskere
Noen enzymer inneholder andre forbin­delser, f.eks. hemogl­obin, som frakter 0
2
i blodet og inneholder jern
                                                       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fordoeyelsen Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Endringer i naturen Cheat Sheet
     Fordoeyelsen Cheat Sheet