Show Menu
Cheatography

Endringer i naturen Cheat Sheet by

Økosystem, suksesjon, populasjonsstørrelser

Oekolo­giske begreper

et Individ
En enkelt organisme
En Art
Består av alle individer som under naturlige forhold kan få forpla­ntn­ing­smodent avkom
En popula­sjo­n/b­estand
Flere individer av samme art som lever i et område og kan påvirke hverandre
Et samfunn
Alle popula­sjoner som lever i ett område og kan påvirke hverandre
Et økosystem
et avgrenset område med biotiske og abiotiske faktorer som påvirker hverandre
Biosfæren
Alle steder på og nær jorda der det lever organismer
Et næring­snett
Flere næring­skj­eder, hvem spiser hvem
En næring­skjede
produsent > forbruker osv
Forbrukere
Spiser organiske forbin­delser produs­entere har lagd
Produs­enter
Omdanner uorganiske forbin­delser til organiske (fotos­ynt­esen)
Nedbrytere
Bakter­ier­/sopp osv lever av døde organismer og avfaller som de danner til uorganiske forbin­delser
Abiotiske
luft, vann, temp, klima osv
Biotiske
Planter, dyr, sopp, bakterier osv
 

Suksesjon

Suksesjon
Gradvis endring av et samfunn fram mot et nytt stabilt slutts­amfunn
Pionee­rfasen
Den aller første delen i suksesjon
Pioner­planter
De aller første plantene som dukker opp (Lav)
Klimak­sfasen
Slutten på suksesjon (Gran)
Primer­suk­sesjon
Første fasen
Sekund­ers­uks­esjon
Andre fasen
 

Popula­sjoner og Baereevne

Bæreevne
antallet individer av en art et område kan holde liv i over en tidspe­riode
Fire hovedf­aktorer
fødsler, innvan­dring, utvand­ring, død
Tetthe­tsa­vhe­ngige faktorer
sykdom, matmangel, leveom­råde, vann, stress
Tetthe­tsu­avh­engige faktorer
vind, nedbør, flom, brann, tørke
Ekspon­entiell vekst
J-kurve, vekst som øker
Sigmoid vekst
S-kurve, vekst mot bæreevne
Sykliske pop.sv­ing­ninger
lemen
                                           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fordoeyelsen Cheat Sheet
     Redoksreaksjoner Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Fordoeyelsen Cheat Sheet