Show Menu
Cheatography

BIO kap. 1: intro og feltarbeid Cheat Sheet by

Første kap. av Bios.

BIOLOGI

Studiet av levende organismer og hvordan de forholder seg til hverandre og sitt miljø.

Kjennetegn paa levende organismer

Bygd opp av celler.
Reprod­uksjon via DNA.
Vokser og utvikler seg.
Tar til seg energi fra omgive­lsene.
Sanser omgive­lsene rundt seg og reagerer på forand­ringer i omgive­lsene.
Høy grad av organi­sering inne i celler og vev.
Virus består av korte DNA-fr­agm­enter med noen få gener i et protei­nskall, og er helt avhengige av andre organi­smers cellem­ask­ineri for å formere seg. Dermed er virus ikke-l­evende organi­smer

Bestem­melse av arter

Bruke felthå­ndbøker og bestem­mel­ses­nøkler.
Planter - flora
Sopp - soppbok
Dyr - faunabøker (fuglebok, insektbok, patted­yrbok)
Spesia­lbøker f. eks. om livet i fjæra eller skogen.
Bestem­mel­ses­nøkkel bruker enten - eller prinsipp.
Labo­rat­ori­ear­beid:
- Disseksjon
- Viktig å regne med feilki­lder!
 

Feltarbeid

Sammen­ligne naturt­yper, sammen­ligne biotoper (levested til dyr og/eller planter som naturlig lever sammen)
Nyttige arbeid­sme­toder
Rute­ana­lyse
Registrer alt av arter, hvor mange/mye innenfor ett område (f.eks. 1x1m)
Linj­ean­alyse
Trekke linje gjennom forskj­ellige biotoper, gradient, forand­ringer, se hvordan arter tilpasser seg til biotopene.
Tota­lan­alyse
Gjenkjenne så mange arter som mulig i hele biotopen.
Annet
Lete etter spor og rester av dyr, putte opp insekt­sfeller og registrere arter og antall
 
Andre unders­øke­lser:
Menn­eskelig påvirk­ning
Registrere veier, bebygg­else, gårdsd­rift, planting, hogst, forskj­ellige typer friluf­tsu­tny­tting og hvordan dette påvirker arter i området.
Biot­opu­nde­rsø­kelse
Undersøke etter planter, dyr, mennes­kelig påvirk­ning. Kartlegge området, intervjue myndig­het­er/­gru­nneier om hva området brukes til/skal brukes til.
Unde­rsøke vann
Bruke apparater for å måle temper­atur, Ph-verdi, O2 innhold, registrere vannfarge og siktdybde.
Unde­rsøke jordsm­onn
Undersøke jordpr­ofiler, måle fuktighet, kalkin­nhold, organisk innhold og innholdet av næring­ssalter som N og P.
Klim­aun­der­søk­else
Undersøke temper­atur, vind, nedbør, luftfu­ktighet og lys og hvordan de påvirker organi­smene.
 

Feltarbeid i skog

Klima, høyde over havet, geografisk beligg­enhet og jordsmonn påvirker skogtyper og hvilke arter som lever der.
Barskog har lite lys på skogbu­nnen, derfor bor det gaukesyre, mange typer lyng; blåbær, blokkebær og tyttebær der.
Lauvskog har mye lys, særlig om våren, derfor dominerer blomst­erp­lanter, spesielt hvitveis.
Forklare sammen­set­ningen av planter i en skog:
Dele skogen inn i 4 sjikt etter høyde på plantene:
- Bunn­sjikt med moser og lav.
- Felt­sjikt med urter og lyng.
- Busk­sjikt med busker og trær opp til 3m.
- Tres­jikt med de store trærne.
Her kan man definere deknin­gsgrad og hvilke arter som dominerer i de forskj­ellige sjiktene. Dette kan variere betydelig langs en linjea­nalyse i skogen.
- Forsøke å forklare hvilke miljøf­aktorer som bidrar til at økosys­temet er slik det er.
- Gjøre feltarbeid på samme sted men på forskj­ellige årstider.
- Det er lurt å hente info om arter, økologi og naturtyper i skog før feltar­beidet.
- Også lurt å tenke ut mulige hypoteser for hva du vil finne.
                                           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fordoeyelsen Cheat Sheet
     Endringer i naturen Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Redoksreaksjoner Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet