Show Menu
Cheatography

nota konsep pinjaman menurut islam

Konsep pinjaman dalam islam

pinjaman dibaha­gikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard.

Konsep pinjaman dalam islam

Dalam perund­angan islam, pinjaman dibaha­gikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard.
-Al-'a­riyah merujuk kepada pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
 
al-qard ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.

Definisi al-qard

 
-Al-qard dari segi bahasa bermaksud al-qat'u (potong).
 
-Dari segi istilah, al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.

Objektif pelaks­anaan al-Qard al-Hasan

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan
dan sumber dalam
masyar­akat.
3. Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan
umat Islam.
4. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
5. Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam
masyar­akat.

Rukun al-Qard

1.Pemi­utang (orang yang memberikan pinjaman)
-(a) Seorang ahli tabarr­u'(­orang yang mengur­uskan harta.
-(b) (b) Tiada unsur paksaan (redha).
2.Peng­hut­ang­/pe­minjam.
-(a) Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang
gila atau kanak-­kanak.
-(b) Tiada unsur paksaan (redha).
-(c)Be­rke­mampuan untuk membayar balik pinjaman yang
dibuat.
3. Barang yang dipinjam.
4. Sighah( lafaz ijab qabul)
 

Prinsi­p-p­rinsip umum ketika berhutang

*Mazhab Hanbali mengatakan "­sedekah adalah lebih baik
daripada hutang dan tidak berdosa seseorang yang meminta tetapi
tidak berhut­ang­" .

i. Setiap hutang hendaklah ditulis.
ii.Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan
terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat
pembayaran balik.
iii.Pe­rwa­risan iaitu sebelum sesuatu harta pusaka
dibaha­gikan secara faraid, segala hutang piutang si mati hendaklah
dibereskan terlebih dahulu.
iv.Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib
dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

Larangan riba'

Firman Allah S.W.T dalam kitabnya:
("Wahai orang-­orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau
mengambil riba dengan berlip­at-­lipat ganda, dan hendaklah kamu
bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjay­a").

Kesimpulan

Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip alqard al-hasan. sebagai salah satu asas dalam mengge­rakkan sistem ekonomi Islam yang bebas daripada elemen riba.J­elaslah bahawa agama islam meniti­kbe­ratkan tentang pengha­raman riba dan jenis pinjaman yang sah disisi agama agar dapat mewujudkan negara yang bebas riba' dan aman serta dapat mewujudkan sesebuah negara agama islam yang harmoni.

Rukun al-Qard

1. Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman)
*(a) Seorang ahli tabarr­u‘:yang boleh mengur­uskan harta.
3.
4.

Definisin al-qard

Al-qard dari segi bahasa bermaksud al-qat'u (potong).
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet