Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet by

Nota subjek Fiqh Muamalat Sem 3, DPI 2 sesi Jun 2020. Konsep Pinjaman Menurut Islam .

Pendah­uluan

Menjadi lumrah manusia mendam­­bakan kehidupan yang mewah.
Banyak masyarakat yang terpaksa berhutang untuk mendap­atkan kehidupan yang selesa.
Mereka yang berhutang hendaklah berkadaran dengan sumber pendap­ata­nnya.

Pandangan Islam Mengenai Amalan Berhutang

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan dengan tujuan berlebihan
Budaya berhutang sangat ditegah dalam Islam kerana Islam merupakan agama yang mulia.
Islam mengga­lakkan umatnya menjalani hidup yang bersed­erhana atau mengut­amakan sikap qana'ah.
Tabiat berhutang harus diperangi sebaga­imana memerangi amalan kekufuran

Konsep Pinjaman Dalam Islam

Al-­'a­r­iyah
Al-­qard
Pemberian satu barangan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan
Hak pemili­kannya kekal kepada pemberi pinjaman
Orang arab menyebut sebagai salaf iaitu pinjaman yang dibayar balik tanpa syarat keuntungan
Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap susut nilai bagi barang tersebut kecuali kecuaian daripada peminjam.
Kesan transaksi ini adalah wujudnya hutang kepada suatu pihak (pemiu­tang)
Barang yang dipinjam hendaklah dipula­ngkan kepada tuannya
Penghutang mestilah memula­ngkan barangan dalam bentuk gantian

Definisi al-Qard

Bahasa : al-qat'u (potong)
Istilah : penyerahan suatu barang dengan syarat barang tersebut sama nilai tanpa sebarang tambahan apabila dipula­­ngkan.
Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru - kontrak berter­askan konsep kebajikan
 

Larangan Riba

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Larangan Riba

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Maksudnya : Padahal Allah telah mengha­­lalkan berjua­­l-beli (berniaga) dan mengha­­ramkan riba. (Surah Al-Baq­­ara­h :275)
Allah SWT telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba
Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang menjadi agen, orang mencatat transaksi serta orang yang menjadi
saksi
Satu dirham riba dosanya melebihi tiga puluh enam kali melakukan maksiat zina.

Fatwa Pengha­raman Riba

Setiap penambahan atau faedah hutang dan faedah yang ditetapkan pada awal kontrak pinjaman, kedua-­duanya adalah riba dan ia diharamkan oleh hukum syara'.

Prinsip Al-Qard Al-Hassan

Islam mengha­ramkan sebarang pinjaman yang mempunyai faedah.
Al-qard al-Hassan bermaksud pinjaman yang baik
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam tanpa faedah
Konsep kebaikan ini menjurus kepada sifat toleransi peminjam yang memberikan pinjaman wang kepada pemiuitang dalam keadaan terdesak.

Dalil Pensya­riatan

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَ­ٰعِ­فَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ
Maksudnya : "­Sia­pakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasa­nnya? Dan (selain itu) is akan beroleh pahala yang besar."­

Hukum Al-Qard Al-Has­san

Sunat
Harus
Tidak Harus
Memberi pinjaman kepada yang memrlukan
Berhutang untuk keselesaan hidup
Sekiranya pemiutang meminjam dengan tujuan yang haram atau maksiat
 

Rukun al-Qard

Pemiutang (Pemberi pinjaman)
Barang yang dipinjam
Peminjam
Sighah

Objektif pelaks­anaan al-Qard al-Hasan

Memabntu golongan yang memerlukan
Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonom
Merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
salah satu wasilah da'wah kepada golongan bukan Islam
Memupuk semanagat persau­daraan
Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan dunia akhirat
Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.

Prinsi­p-p­rinsip umum ketika berhutang

Setiap hutang hendaklah ditulis / dicatat
Tidak boleh mengenakan sebarang faedah atau bayaran tambahan
Menyel­esaikan semua hutang
Wajib dipula­ngkan dalam tempoh yang dijanjikan

Bantuan Kepada Asnaf al-Gha­rimin

Peranan Institusi Zakat
Contoh
Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan asnaf
Majlis Agama Islam Wilayah Persek­utuan melalui Bahagian Baitulmal setiap tahun mengkh­ususkan peruntukan bagi membeb­askan asnaf al-gha­rimin daripada belenggu hutang.
Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat
Sebanyak RM1.4 juta diberikan kepada asnaf pada tahun 2007
Orang yang berhutang dengan bank dianggap berkem­ampuan untuk membayar wang yang dipinjam.
Orang yang meminjam wang dengan ceti haram atau ah long tidak akan memberikan pinjaman
 

Gejala Ceti Haram

Kegiatan ceti haram atau ah long amat berten­tangan dengan ajaran Islam
Pinjaman yang dibuat akan dikenakan faedah atau bunga
Aktiviti ini dikaitkan dengan keganasan kerana mereka mengugut, menced­erakan pinjaman, membunuh dan sebaga­inya.
Peminjam akan menghadapi tekanan jiwa kerana ugutan ah long tersebut

Kesimpulan

Kesannya, peminjam akan sengsara, risau dan tertekan kerana bebanan hutang
Walaupun Islam mengha­ruskan umatnya membuat pinjaman, namun ia tidak sepatutnya dijadikan amalan
Umat Islam digalakkan untuk bersyukur dan hidup bersed­erhana
Pelan pinjaman al-qard al-hasan wajar dikete­ngahkan dan diperl­uaskan lagi pelaks­ana­annya
Islam mengan­jurkan umatnya bijak mengur­uskan kehidupan mereka
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet