Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam Cheat Sheet by

ASSIGNMENT INDIVIDUAL - PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENDAH­ULUAN

Manusia bekerja dan berusaha keras siang dan malam untuk mencari kesenangan dan kesele­saaan hidup.
Menjadi lumrah manusia mendam­bakan kehidupan yang serba mewah.
Rata-r­atanya masyarakat terpaksa berhutang atau membuat pinjaman kewangan untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa.
Seseorang boleh berhutang tetapi jumlah hutang tersebut mestilah berkadaran dengan jumlah pendapatan individu tersebut.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan bagi tujuan berleb­ih-­leb­ihan.
Amalan berhutang juga akan memberi kemuda­ratan kepada diri dan ahli keluarga.
Umat Islam perlu menjalani kehidupan secara wasatiyyah dan mengut­amakan sikap qana'ah.
Dosa orang yang tidak menjel­askan hutangnya begitu berat lebih-­lebih lagi dalam situasi sekiranya hutangnya itu dilipat gandakan dengan riba.
Individu yang berhutang akan diselu­bungi keresahan dan tekanan perasaan.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'ariyah
Al-qard
Pemberian satu barangan oleh pemberi pinjam kepada peminjam.
Pemindahan pemilikan barangan yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan atau timbangan.
Hak pemilikan barang tersebut kekal pada pemberi pinjaman
Orang Arab menyebut salaf iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan
Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan kecuali berpunca daripada peminjam sendiri.
Kesan transaksi menyeb­abkan wujudnya keberh­utangan daripada pihak penghutang kepada pemiutang.
Hanya melibatkan barangan yang tidak musnah dan boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal.
Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian (bukan benda yang asal).

DEFINISI AL-QARD

Bahasa: al-qat'u (potong)
Istilah: penyerahan suatu barang dengan syarat barang tersebut sama nilai tanpa sebarang tambahan apabila dipula­­ngkan.
Dikate­­go­rikan sebagai akad tabar­­ru'­(ko­ntrak ramai).
Kontrak yang berkon­­sepkan kebajikan
Faedah transaksi hanya diperolehi penghu­tang.

LARANGAN RIBA

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Terjem­­ahan: Padahal Allah telah mengha­­lalkan berjua­­l-beli (berniaga) dan mengha­­ramkan riba. (Surah Al-Baq­­ar­a­h­:275)
Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, menjadi agen, mencatat transaksi dan menjadi saksi.
Melakukan riba merupakan dosa besar di sisi Allah SWT.
 

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba dan diharamkan oleh hukum syara'.

PRINSIP AL-QARD AL-HASSAN

Al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.

HUKUM AL-QARD AL-HASSAN

Hukum pelaks­­anaan qard hasan adalah sunat.
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan membeb­­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
Tidak harus memberikan pinjaman sekiranya untuk tujuan haram atau maksiat.

RUKUN AL-QARD

1. Pemi­utang (orang yang memberi pinjaman)
2. Peng­h­ut­­ang­­/p­e­m­in­jam
3. Barang yang dipinjam
4. Sighah (Lafaz ijab dan qabul)

OBJEKTIF PELAKS­­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerl­­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3. Menguk­­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4. Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
5. Mendap­­atkan keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

AL-QARD AL-HASAN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

Skim pmbiayaan secara mikrok­­redit
Membantu mening­katkan taraf hidup dan memajukan sektor ekonomi.
Skim pajak gadai Islam atau al-rahnu
Transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat.
Skim pinjaman kewangan & pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah
Seseorang dibenarkan berhutang bagi tujuan menunaikan rukun islam yang kelima sekiranya dia yakin mampu membayar balik pinjaman tersebut.

PRINSI­­P-­P­R­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis.
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberi­­kan.
iii) Kepe­n­tingan menyel­­es­aikan semua hutang disyar­­atkan dalam perwar­­isan.
iv) Hak individu tertentu yang wajib dipula­­ngkan dalam tempoh tertentu.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­­RIMIN

PERANAN INSTITUSI ZAKAT
Mer­in­g­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang atau asnaf al-gha­­rimin
Mewu­j­udkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi masyar­­akat iaitu golongan yang berkem­­ampuan mengel­­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik.
Bantuan tidak diberikan kepada mereka yang berhutang dengan institusi kewangan kerana mereka berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman.
 

GEJALA CETI HARAM

Perni­­agaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau telah tamat atau lesen digantung.
Kegiatan yang berten­­tangan dengan ajaran Islam kerana mengan­dungi unsur riba.
Peminjam berdepan dengan keganasan dan ugutan sekiranya gagal membuat bayaran balik pinjaman.
Bagi menghe­ntikan gejala ini, kerajaan mengambil tindakan member­hen­tikan pemberian lesen kepada peminjam wang berlesen, kempen kesedaran dan khidmat nasihat.

KESIMPULAN

Islam telah menyed­iakan hamparan kehidupan yang syumul dalam aspek pengurusan kewangan.
Islam mengha­ruskan umatnya berhutang tetapi tidak digalakkan kecuali dalam keadaan terdesak.
Umat Islam dianjurkan untuk hidup secara bersed­erhana.
Islam telah mensya­riatkan instrumen pinjaman wang yang tidak membeb­­ankan seperti al-qard al-hasan.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet
     Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet