Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet by

Individual assignment -Konsep pinjaman menurut perspektif Islam.

PENDAH­ULUAN

Manusia bekerja dan berusaha keras untuk mencari kesenangan dan keselesaan hidup.
Sudah menjadi lumrah manusia mendam­bakan kehidupan yang mewah.
Kebany­akkan masyarakat terpaksa berhutang untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman yang melebihi keperluan asas.
Islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah dan utamakan sikap qana'ah.
Kisah yang telah diriwa­yatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah mengga­mbarkan bahawa dosa orang yang berhutang begitu berat lebih-­lebih lagi hutangnya dilipat gandakan dengan riba.
Tabiat hutang ini perlu diperangi kerana kehidupan orang yang berhutang diselu­bungi keresahan.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'ariyah
Al-qard
Pemberian satu barangan oleh pemberi pinjam kepada peminjam.
Pinjaman yang melibatkan pemindahan barangan yang boleh diangg­arkan dan diganti ikut bilangan.
 
Hak pemilikan:-Kekal pada pemberi pinjaman.
Orang Arab menyebut salaf- pinjaman yang dibayar balik tanpa syarat keuntu­ngan.
-Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap kerosakan kecuali atas kecuaian peminjam.
Kesan transa­ksi­:-w­ujudnya hutang daripada satu pihak ke pihak yang lain.
-Hanya barang yang tidak musnah dan boleh diguna bila dipula­ngkan.
-Conto­h:tidak semestinya dipula­ngkan dengan benda yang sama.

DEFINISI AL-QARD

Bahasa: al-qat'u (potong)
Istilah: penyerahan suatu barang dengan syarat barang tersebut sama nilai tanpa sebarang tambahan apabila dipula­ngkan.
Dikate­gorikan sebagai akad tabarru'.
-Kontrak yang berkon­sepkan kebajikan.
 

LARANGAN RIBA

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Terjem­ahan: Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba. (Surah Al-Baq­ara­h:275)
Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, menjadi agen, mencatat transaksi dan menjadi saksi.
Dosa melakukan riba adalah berat di sisi Allah SWT.
FATWA PENGHA­RAMAN RIBA
Semua telah bersepakat bahawa setiap penambahan atau faedah ke atas semua bentuk pinjaman adalah riba dan haram.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa faedah.
Dalil pensya­riatan
Dalam surah al-Hadid, ayat 11.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Sunat.
Harus bila mana dia berhutang untuk keselesaan hidup.
Tidak harus memberi pinjam apabila tahu untuk tujuan haram atau maksiat.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang
3. Barang yang dipinjam
2. Penghutang
4. Sighah

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4. Mendap­atkan keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
 

INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

Telah dilaks­anakan di Malaysia untuk mering­ankan beban golongan yang terdesak.
Prinsip al-qard al-hasan telah digunakan secara meluas dalam ar-rahnu.
Institusi kewangan dan koperasi di Malaysia tawarkan skim pinjaman untuk tunaikan umrah atau haji.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

Semua hutang hendaklah ditulis.
Tidak mengenakan sebarang bayaran tambahan kepada peminjam.
Menyel­esaikan semua hutang termasuk dalam syarat perwar­isan.
Perlu dipula­ngkan dalam tempoh yang dijanj­ikan.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

Institusi zakat mainkan peranan yang besar.
Fungsi: mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi.
Contoh: golongan yang mampu keluarkan zakat untuk bantu.
Bantuan tidak diberikan kepada mereka yang berhutang dengan bank kerana mereka mampu untuk bayar balik.

GEJALA CETI HARAM

Aktiviti perniagaan pinjaman wang tanpa lesen yang sah.
Kegiatan yang berten­tangan dengan ajaran Islam.
Sering dikaitkan dengan keganasan serta kekerasan apabila tidak dapat bayar balik.
Banyak berlaku keruntuhan rumaht­angga dan perpecahan keluarga.
Bagi memerangi, kerajaan mengambil tindakan. Contohnya, berhen­tikan pemberian lesen kepada peminjam wang berlesen.

KESIMPULAN

Islam telah sediakan hamparan kehidupan yang syumul.
Walaupun boleh berhutang, tapi tidak digalakkan kecuali terdesak.
Islam telah syariatkan instrumen pinjaman wang yang tidak membeb­ankan seperti al-qard al-hasan.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet