Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Cheat Sheet by

Tugasan nota individu bagi subjek Fiqh Muamalat

BAHAGIAN PINJAMAN DALAM ISLAM

bool(false)
1) Al-A­riyah (pinja­man)
bool(false)
*Bah­asa : Perpin­dahan
bool(false)
*Ist­ilah : Memberikan manfaat sesuatu benda yang halal kepada orang lain dengan tidak merosakkan keadaan asal benda itu apabila dipula­ngkan semula kepada pemilik asal.
bool(false)
*Con­toh :- A meminj­amkan keretanya kepada B selama sebulan. Selepas sebulan, B perlu memula­ngkan semula kereta A dalam keadaan yang asal diteri­manya tanpa sebarang kerosakan.
bool(false)
2) Al- Qard (hutang)
bool(false)
*Bah­asa : Potong
bool(false)
*Ist­ilah : Memberi milik sesuatu harta sama ada wang atau benda kepada orang lain dan diganti semula tanpa ada sebarang penamb­ahan.
bool(false)
*Con­toh:- A memberi hutang pada B sebanyak RM10.00 untuk tempoh 2 minggu. Selepas 2 minggu, B memula­ngkan semula hutang dengan nilai yang sama RM10.00 kepada A dan bukan pulangkan wang kertas yang asal.

KONSEP PINJAMAN AL-ARIYAH DAN AL-QARD

bool(false)
i) Konsep Al-Ari­yah
bool(false)
# Pinjaman sesuatu barang bagi tujuan penggunaan manfaat tersebut secara percuma.
bool(false)
# Pemimjam tidak bertan­ggu­ngjawab atas sebarang kerosakan kecuali kecuaian berpunca daripada pemimjam sendiri.
bool(false)
# Barang asal pinjaman yang perlu dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan barang gantian.
bool(false)
# Hanya melibatkan barang yang tidak musnah bila digunakan seperti buku, baju dan sebaga­inya.
bool(false)
# Jika barang itu sudah musnah seperti sabun, maka akad pinjaman tidak sah.
bool(false)
ii) Konsep Al-Qard
bool(false)
# Pinjaman melibatkan barang yang boleh diganti.
bool(false)
# Disebut sebagai salaf (hutang) iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa sebarang tambahan.
bool(false)
# Penghutang perlu pulangkan kembali barang pinjaman dalam bentuk gantian bukan bentuk asal.
bool(false)
Pr­insip utama akad Qard adalah ta'a­wun iaitu saling membantu sesama insan untuk ringankan beban golongan yang susah dan memerl­uka­n.­"

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

bool(false)
~ Hutang yang dibuat perlu dicatat untuk memastikan penghutang sedar untuk membayar balik hutang dan rekod pembayaran yang telah dibuat untuk elak penipuan.
bool(false)
~ Dituntut melunaskan semua hutang sebelum mati untuk memudahkan urusan pembah­agian harta pusaka secara faraidh.
bool(false)
~ Hutang adalah hak individu tertentu yang wajib dibayar dalam tempoh yang dijanj­ikan.
bool(false)
~ Tak boleh kenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas kelewatan bayar balik hutang
bool(false)
Se­barang tambahan terhadap wang atau barang yang diberi pinjam dilarang oleh islam kerana dianggap sebagai riba dan haram dari segi hukum syarak­'.­"
 

TUJUAN PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASSAN

bool(false)
- Membantu golongan memerlukan
bool(false)
- Memupuk semangat persau­­daraan dan keprih­­atinan
bool(false)
- Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat
bool(false)
"­A­l­-Qard Al-Hassan adalah pinjaman yang baik atau ikhlas "

DALIL BAGI PINJAMAN Al-ARIYAH

HADIS BAGI PINJAMAN AL-ARIYAH

DALIL BAGI PINJAMAN AL-QARD

HADIS BAGI PINJAMAN AL-QARD

PRINSIP AL-QARD AL-HASSAN

bool(false)
# Pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba' dan mengut­amakan kebajikan sosial
bool(false)
# Penghutang hanya perlu bayar wang yang dipinjam tanpa faedah
bool(false)
# Mengut­amakan sikap toleransi dan prihatin penghutang yang boleh beri saguhati kepada pemiutang ketika menjel­askan hutang sebagai tanda terima kasih kerana hulur bantuan dalam keadaan terdesak
bool(false)
Ba­ntuan kepada Asnaf Al-Gha­rimin (golongan yang dibelenggu hutang) layak menerima peruntukan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persek­utuan melalui bahagian baitul mal jika golongan tersebut terpaksa berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas dan bukan bagi yang berhutang dengan pinjaman tidak berles­en.­"
 

GEJALA CETI HARAM

bool(false)
* Menjal­ankan perniagaan pinjaman wang tanpa lesen yang sah.
bool(false)
* Perkhi­dmatan pinjaman kewangan mengan­dungi unsur riba' dengan dikenakan bunga jika lewat bayar.
bool(false)
* Aktiviti mereka melakukan kekerasan dan ugutan.

LANGKAH PERANGI KEGIATAN CETI HARAM

bool(false)
# Pihak berkuasa mengambil tindakan member­hen­tikan pemberian lesen kepada pemimjam wang berlesen.
bool(false)
# Pihak kerajaan mengadakan kempen kesedaran atau khidmat nasihat.
bool(false)
# Masyarakat berusaha besar-­besaran menurunkan iklan ah long di kawasan perumahan.

HUKUM PINJAMAN AL-ARIYAH DAN AL-QARD

bool(false)
Hukum Al-Ari­yah
bool(false)
Hukum Al-Qard
bool(false)
a) Harus
bool(false)
a) Sunat
bool(false)
"Tidak harus beri pinjam jika tahu wang atau barang tersebut digunakan untuk tujuan yang haram atau maksiat kerana boleh dianggap bersubahat dalam aktiviti diharamkan syarak­"

RUKUN PINJAMAN AL-ARIYAH

bool(false)
A) Pemi­mjam
bool(false)
-berakal dan baligh
 bool(false)
-orang yang dikenali
bool(false)
B) Pemb­eri
bool(false)
-ahli tabarru yang boleh urus harta
bool(false)
pinjam
bool(false)
tersebut
 bool(false)
-hak milik penuh barang tersebut
 bool(false)
-bukan paksaan
bool(false)
C) Barang pinjaman
bool(false)
-barang yang dapat diambil manfaatnya
 bool(false)
-barang yang kekal keadaan
 bool(false)
asalnya semasa dipinj­amkan
bool(false)
D) Sighah
bool(false)
-ada lafaz ijab qabul yang
 bool(false)
menunj­ukkan meminjam dan
 bool(false)
memberi pinjam sebagai
 bool(false)
tanda setuju

RUKUN PINJAMAN AL-QARD

bool(false)
A) Pemi­utang
bool(false)
-tiada paksaan
 bool(false)
-ahli tabarru yang memiliki harta itu
 bool(false)
-tidak gila dan bukan kanak-­kanak
bool(false)
B) Peng­hut­ang
bool(false)
-mampu bayar balik pinjaman
 bool(false)
-bukan mahjur alaih kerana safih
bool(false)
C) Barang yang
bool(false)
-barang mithliy (boleh dikira)
bool(false)
dihu­tang
bool(false)
-barang yang boleh dipula­ngkan
 bool(false)
seperti duit
bool(false)
D) Sighah
bool(false)
-lafaz ijab oleh penghutang dan
 bool(false)
qabul oleh pemiutang
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KSD2643 FIQH MUAMALAT Cheat Sheet