Show Menu
Cheatography

PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet by

Pembelajaran berkaitan Ilmu Fiqh Muamalat

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
Agama yang mulia ini mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah (berse­der­hana) dan mengut­amakan sikap qana'ah ( merasa cukup dengan apa yang dimiliki ).

TERDAPAT 2 KATEGORI PINJAMAN DALAM ISLAM

1) AL-'ARIYAH
- Pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
- Tujuan tersebut adalah bagi penggunaan manfaat barang barang atau harta tersebut secara percuma.
- Hak pemilikan masih kekal pada pemberi pinjaman.
- Peminjam tidak akan bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan @ susut nilai barang tersebut KECUALI kecuaian adalah berpunca dari peminjam sendiri.
- Melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal.
- Contohnya kereta­,te­lefon bimbit, baju dan buku.
 
2) AL - QARD
- Menurut bahasa : Al- Qat'u (potong)
- Menurut istilah : penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut .
- Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah ditegah dalam islam kerana ia dianggap sebagai RIBA' atau lebihan yang tidak mempunyai ganti.
- Orang yang berhutang bertan­ggu­ngjawab untuk memula­ngkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa sebarang tambahan harta.
- Barang yang menjadi objek bagi akad qard ialah wang atau medium lain yang diterima oleh orang ramai.
- Dikate­gorikan sebagai akad tabarru' (kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan) kerana manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperolehi oleh satu pihak sahaja iaitu penghu­tang.

LARANGAN RIBA

" Wahai orang-­orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba' dengan dengan berlip­at-­lipat ganda dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjay­a."
Allah swt juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba, sebaliknya mereka diseru agar kembali bertaqwa kepada Allah.
 

Hadis Rasulullah SAW yang menyebut

Prinsip Al - Qard Al - Hassan

: Perkataan al-qard al-hassan bermaksud pinjaman yang baik.
: Merupakan satu manife­stasi kpriha­tinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan kewangan.
: Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
: Justeru, Islam hanya memben­arkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba' dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial yang dikenali sebagai *al-qard al-hassan.

HUKUM AL-QARD AL-HASSAN

- Hukum perlak­sanaan qard hassan adalah sunat berdas­arkan hadis Rasulullah SAW dan juga ijmak para fuqaha'.
- Berdas­arkan hadis yang diriwa­yatkan oleh Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda iaitu hukum memberi hutang kepada seseorang yang memerlukan adalah sunat.
- Manakala harus bagi seseorang yang berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
- Jelas di sini bahawa Islam merupakan satu agama yang memberi ruang dan jalan penyel­esaian terhadap kesulitan.
- Ia selaras dengan prinsip utama akad qard iaitu ta'awun iaitu saling bantu-­mem­bantu diakal­angan sesama insan bagi tujuan mering­ankan beban yang ditanggung oleh orang itu.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman)
a) Seorang ahli tabarru' yang boleh mengur­uskan harta dan bukan gila.
b) Tiada unsur paksaan (reda)
2.Peng­hutang / peminjam
a) Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­kanak.
b) Tiada unsur paksaan (reda).
c) Berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat.
3. Barang yang dipinjam
4. Sighah
- Mestilah mempunyai lafaz ijab dan qabul yang membawa maksud pemberian pinjaman dan hutang.
Contohnya : "Aku memben­arkan engkau meminjam RM 100 dan hendaklah digantikan kembali wang ini."
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1- Membantu golongan yang memerl­ukan.
2- Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyar­akat.
3- Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
4- Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ihsan dan saling bantu membantu dikalangan umat islam.
5- Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
6- Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen masing­-masing untuk membayar kembali hutang tersebut.
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang meskipun telah dipers­etujui atau disyar­iatkan di awal kontrak.
iii) Sebelum sesuatu harta pusaka dibaha­gikan secara faraid, segala hutang piutang si mati hendaklah dibereskan terlebih dahulu.
iv) Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

Doa Harian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW

RUMUSAN

: Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak.
: Tabiat gemar berhutang wajar dihindari kerana kesannya mengak­ibatkan seseorang itu hidup dalam kegusaran, kerisauan dan tertekan sehingga menjej­askan institusi kekelu­argaan dan persah­abatan.
: Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-ma­sing.
: Pelan pinjaman al-qard al hassan wajar dikete­ngahkan dan diperl­uaskan lagi pelaks­ana­annya sebagai salah satu asas dalam mengge­rakkan sistem ekonomi Islam yang bebas daripada elemen riba'.
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet