Show Menu
Cheatography

PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet by

Pembelajaran berkaitan Ilmu Fiqh Muamalat

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidu­pan.
Agama yang mulia ini mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah (berse­der­hana) dan mengut­amakan sikap qana'ah ( merasa cukup dengan apa yang dimiliki ).

TERDAPAT 2 KATEGORI PINJAMAN DALAM ISLAM

1) AL-'AR­IYAH
- Pinjaman yang melibatkan pemb­erian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminj­am.
- Tujuan tersebut adalah bagi penggunaan manfaat barang barang atau harta tersebut secara percuma.
- Hak pemilikan masih kekal pada pemberi pinjaman.
- Peminjam tidak akan bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan @ susut nilai barang tersebut KECUALI kecuaian adalah berpunca dari peminjam sendiri.
- Meli­batkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal.
- Cont­ohnya kereta­,te­lefon bimbit, baju dan buku.
 
2) AL - QARD
- Menurut bahasa : Al- Qat'u (pot­ong)
- Menurut istilah : peny­erahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut .
- Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah ditegah dalam islam kerana ia dianggap sebagai RIBA' atau lebihan yang tidak mempunyai ganti.
- Orang yang berhutang bertan­ggu­ngjawab untuk memula­ngkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa sebarang tambahan harta.
- Barang yang menjadi objek bagi akad qard ialah wang atau medium lain yang diterima oleh orang ramai.
- Dika­teg­orikan sebagai akad taba­rru' (kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan) kerana manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperolehi oleh satu pihak sahaja iaitu penghu­tang.

LARANGAN RIBA

" Wahai orang-­orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba' dengan dengan berlip­at-­lipat ganda dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjay­a."
Allah swt juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba, sebaliknya mereka diseru agar kembali bertaqwa kepada Allah.
 

Hadis Rasulullah SAW yang menyebut

Prinsip Al - Qard Al - Hassan

: Perkataan al-qard al-hassan bermaksud pinjaman yang baik.
: Merupakan satu manife­stasi kpriha­tinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan kewangan.
: Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
: Justeru, Islam hanya memben­arkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba' dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial yang dikenali sebagai *al-qard al-has­san.

HUKUM AL-QARD AL-HASSAN

- Hukum perlak­sanaan qard hassan adalah sunat berdas­arkan hadis Rasulullah SAW dan juga ijmak para fuqaha'.
- Berdas­arkan hadis yang diriwa­yatkan oleh Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda iaitu hukum memberi hutang kepada seseorang yang memerlukan adalah sunat.
- Manakala harus bagi seseorang yang berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
- Jelas di sini bahawa Islam merupakan satu agama yang memberi ruang dan jalan penyel­esaian terhadap kesuli­tan.
- Ia selaras dengan prinsip utama akad qard iaitu ta'awun iaitu saling bantu-­mem­bantu diakal­angan sesama insan bagi tujuan mering­ankan beban yang ditanggung oleh orang itu.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiut­ang (orang yang memberikan pinjaman)
a) Seorang ahli tabarru' yang boleh mengur­uskan harta dan bukan gila.
b) Tiada unsur paksaan (reda)
2.Pe­ngh­utang / peminjam
a) Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­kanak.
b) Tiada unsur paksaan (reda).
c) Berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat.
3. Barang yang dipinjam
4. Sighah
- Mestilah mempunyai lafaz ijab dan qabul yang membawa maksud pemberian pinjaman dan hutang.
Cont­ohnya : "Aku memben­arkan engkau meminjam RM 100 dan hendaklah digantikan kembali wang ini."
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1- Membantu golongan yang memerl­ukan.
2- Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyar­akat.
3- Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
4- Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ihsan dan saling bantu membantu dikalangan umat islam.
5- Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
6- Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen masing­-masing untuk membayar kembali hutang tersebut.
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang meskipun telah dipers­etujui atau disyar­iatkan di awal kontrak.
iii) Sebelum sesuatu harta pusaka dibaha­gikan secara faraid, segala hutang piutang si mati hendaklah dibereskan terlebih dahulu.
iv) Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

Doa Harian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW

RUMUSAN

: Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak.
: Tabiat gemar berhutang wajar dihindari kerana kesannya mengak­ibatkan seseorang itu hidup dalam kegusaran, kerisauan dan tertekan sehingga menjej­askan institusi kekelu­argaan dan persah­abatan.
: Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-ma­sing.
: Pelan pinjaman al-qard al hassan wajar dikete­ngahkan dan diperl­uaskan lagi pelaks­ana­annya sebagai salah satu asas dalam mengge­rakkan sistem ekonomi Islam yang bebas daripada elemen riba'.
               

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets