Show Menu
Cheatography

HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Giovani Pico della Miradola

Filozof, poliglota
Potępiał astrol­ogię, pod koniec życia fanatyczny katolik
Kontyn­uacja arysto­telizmu
Obserw­acja, empiryczna weryfi­kacja twierdzeń
Człowiek kowalem swojego losu
Wolność, wielki potencjał, tworzenie siebie przez działania
Autor terminu "­oso­bow­ość­"
"O godności człowi­eka­"
Manifest renesa­nsowego humanizmu

Juan Luis Vives

Myśliciel, pedagog
Pacyfista, republ­ikanin, krytyk monarchii dziedz­icznej, przeciwnik schola­styki
Prekursor psycho­logii empiry­cznej
Miał trudną relację z kobiecą urodą
Przeciwnik makijażu, ładnych ubrań

Juan Luis Vives

Myśliciel, pedagog
Pacyfista, republ­ikanin, krytyk monarchii dziedz­icznej, przeciwnik schola­styki
Prekursor psycho­logii empiry­cznej
Miał trudną relację z kobiecą urodą
Przeciwnik makijażu, ładnych ubrań

Nauczanie wg. Vivesa

Edukacja państwowa
Ciekawość i obserwacja
Rozwój samodz­iel­ności
Język ojczysty jako pomocniczy
Ćwiczenia fizyczne
Nauczyciel szanujący i lubiący uczniów ze wzajem­nością
- Nieska­zit­elność moralna i przeciętne zarobki
- Surowe kary ostate­czn­ością
Współpraca rodziny ze szkołą
Okres próbny dla sprawd­zenia predys­pozycji

Erazm z Rotterdamu

Geert Geers
- Ksiądz katolicki
- Przełożył Nowy Testament na łacinę
Krytyka chciwości, obłudy, rozpusty kościoła
Chęć pojednania odłamów chrześ­cij­aństwa przez kompromis
Człowiek ma wolną wolę
Wybór kluczowy dla człowi­ecz­eństwa
 

Nauczanie wg. Erazma z Rotterdamu

Radosność, ciekawość, zainte­res­owanie, przyje­mność z poznawania świata
Przeciwnik kar cielesnych
Serdec­zność względem uczniów
Nauczanie przede wszystkim przez literaturę
Obok łaciny nauka greki

Św. Thomas More

Intele­ktu­alista, lord, dostojnik najwyż­szego szczebla w Anglii
Przyjaciel Erazma z Rotterdamu
Krytyk monarchii
Fałszo­wanie pieniędzy, lekcew­ażenie biedy, głupota, okruci­eństwo
"­Uto­pia­"
Dzieło, za które doceniło go wielu ludzi, np. Marx, JPII

"­Uto­pia­" [Nigdzie] More'a

Utwór o idealnym ustroju państwa lub jego satyryczna krytyka
Proste prawo bez prawników
Wielos­top­niowe, złożone wybory władz
Ukrywanie swojej opinii
Eutanazja
Seks przedm­ałż­eński -> Dożywotni zakaz ślubu
Spowiedź żon do mężów i dzieci do rodziców
Wychowanie i nauka równe dla obu płci, w języku ojczystym
Wychowanie przez pracę i rzemiosło
Wyjątek: przyszli uczeni
Każdy pracuje
Brak własności prywatnej
Wspólne jadłod­ajnie i kuchnie, uspołe­czn­ienie produkcji
Ujedno­licone, proste ubrania
Dzieci się stroją, ale jest to mijająca faza
Unikanie wojen, sporad­yczne kary śmierci
Niewol­nictwo przez ciężką pracę
Kiedy dojdzie do wojny i dla przest­ępców

Francis Bacon

Knowledge is power
France is bacon
Filozof renesansu i baroku, empiryk
Poznanie- współpraca zmysłów i rozumu
Klasyf­ikacja nauk
Oddzie­lenie fizyki od metafizyki
Indukc­jonizm elimin­acyjny
Badanie tego, z czym zjawisko współw­yst­ępuje i z czym nie, oraz w jakich warunkach zachodzi ono z odmienną siłą
4 typy złudzeń:
- Plemienne- wspólne wszystkim ludziom. Antrop­omo­rfizmy, iluzja sensu w świecie
- Jaskini- prywatne przesądy
- Rynku- siedzące na końcu języka, spowod­owane mylnym, niepre­cyz­yjnym nazewnictwem
- Teatru- akcept­owanie błędów autory­tetów
 

Machia­velli

Pisarz, filozof, teoretyk polityki, historyk, dyplomata Italii
Prawda o ludziach wynika z historii. Jest ważniejsza od ideałów moralnych
Wartością jest skutek działania
Sprzyjają jej: energia, inicja­tywa, szybkie decyzje
Kierowanie się wyłącznie uczciw­ością prowadzi do klęski
Państwo całkowicie świeckim tworem
Władca nie musi być moralny
Ale ma uchodzić za dobrego, pobożnego, sprawi­edl­iwego
Naród jest marny, chciwy, głupi, potenc­jalnie groźny i egoist­yczny
W ten sam sposób powinien być traktowany
Inspiracja do pojęcia osobowości makiaw­eli­cznej
Brak uczuć wyższych, instru­men­talne trakto­wanie innych, chłodne relacje interp­ers­onalne. Częste manipu­lowanie innymi dla własnych zysków. Brak poszan­owania potrzeb, nieufność, lekcew­ażenie [Wikip­edia]

Philip Melachthon (Schwa­rtz­erdt)

Humanista, pedagog, działacz religijny reform­acji, profesor
Przyjaciel Erazma z Rotterdamu i współp­rac­ownik Martina Lutra
Reformator szkoln­ictwa niemie­ckiego
W duchu propań­stwowym i protes­tanckim (luter­iań­skim)
Upowsz­echnił nauczanie matematyki
Przełożył Arysto­telesa na łacinę
Oczysz­czając ze średni­owi­ecznych naleci­ałości
Namawiał do zabijania innowi­erców

Marko Marulić

Poeta, ojciec literatury chorwa­ckiej
**Stworzył termin "­psy­cho­log­ia" i nadał mu sens
"­Psi­chi­ologia de rationae animae humane­"

Goclenius

Rudolph Gockel Starszy
Profesor fizyki, matematyk, logik, filozof
"­Psy­cho­logia, czyli o doskon­ałości człowieka, o duszy, a przede wszystkim o jej pochod­zeniu [...]"

Jan Amos Komensky

Filozof, działacz i zwolennik religijny
Pogłębił i rozwinął myśli Vivesa i Bacona
"­Wielka dydakt­yka­"
Prekursor współc­zesnej dydaktyki
Trzyel­eme­ntowy schemat poznania
Współz­ale­żność intelektu, mowy i działania: Rozum poznaje, język tłumaczy, ręka wytwarza

Nauczanie wg. Komenskego

Ustawiczna edukacja przez całe życie
Uniwer­salizm
"Aby wszyscy wiedzieli wszystko o wszyst­kim­"
Nie istnieją ludzie zbyt tępi na naukę
Nauczanie w języku narodowym, takie samo dla wszyst­kich, bez względu na dochody i płeć
4 poziomy nauki:
- Szkoła macier­zysta (do 6 r.ż.)- mama uczy wszyst­kiego w domu
- Szkoła języka ojczystego (do 12 r.ż.)- szkoła elemen­tarna, powszechna
- Szkoła języka łacińs­kiego (do 18 r.ż.)- dla zdolniejszych
- Akademia (do 24 r.ż.)- jedyna w państwie instyt­ucja, dla przyszłych uczonych

Andrzej Piotr Modrzewski (Frycz)

Humanista, sekretarz Zygmunta I Starego, duchowny katolicki
Głosił absolutną równość wobec prawa
Postulat kościoła narodo­wego, niezal­eżnego od Rzymu
Krytyka papieży
Kreowanie siebie na "­pół­bog­ów"
Krytyka dworów królew­skich
Głupota, luksus, romans­owanie, zabawa
Zwolennik wysokich kar za przest­ępstwa, w tym kary śmierci
Zwolennik pomocy biedakom
Przeciwnik wyzysku chłopstwa
Głosił wysoką godność nauczy­cieli

Kartezjusz

Rene Descartes
Matematyk, filozof, myśliciel
Człowiek jak mechanizm zegarowy
Umysł i ciało wpływają na siebie wzajemnie, pośred­niczy szyszynka, tchnienia życiowe w rurkach nerwowych
Wrażenia zmysłowe
Powstają przez odbicie w szyszynce tchnień życiowych
Ruch ciała
Spowod­owany odciśn­ięciem w szyszynce umysłu
Idee wrodzone i nabyte
Ciało to maszyna
Dowód: mimowolne (bezwa­run­kowe) ruchy ciała
Zwierzęta są bezdus­znymi maszynami

John Locke

Filozof, lekarz, ekonom­ista, polityk
- Teoretyk moneta­ryzmu, empiryzmu, liberalizmu
- Twórca nowocz­esnego republ­ika­nizmu
Trójpo­dział władzy
(zamiast sądów- dyplom­acja)
Istotność rzeczy­wistego wpływu na rządy
Prowadzi do identy­fikacji ze wspólnotą i w konsek­wencji wspólnego przezw­yci­ężania egoizmu
Prawo nadrzędne- podstawy życia wspólnoty
Suweren- konsty­tucja
Wolność polity­czna, gospod­arcza, tolerancja religi­jności
Chrześ­cij­aństwo jest jednak najlepsze

Poznanie wg. Locke'a

Nauka
Poprzez doświa­dczenie z wrażeń zmysłowych i refleksji
Wrażenia zmysłowe są pierwotne
Podział idei
- Proste- niepodzielne
- Złożone- kombinacje
Umysł złożoną maszyną
Obiekt­ywnie istnieje tylko materia
Jakości idei zmysłowych
- Pierwotne- są w obiekcie (wielkość, kształt itp.)
- Wtórne- subiek­tywne, pochodzą z percepcji (tempe­ratura, barwa itp.)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet