Show Menu
Cheatography

Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Prawa Mendla

1. Prawo czystości gamet (segre­gacji)
Każda gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu
2. Prawo niezal­eżnej segregacji cech
Geny należące do jednej pary alleli są dziedz­iczone niezal­eżnie od genów należących do drugiej pary alleli, w związku z czym w drugim pokoleniu potomnym (F2) obserwuje się rozszc­zep­ienie fenotypów w stosunku 9:3:3:1 [Wikip­edia]

Sukces badań Mendla

Dobra metoda naukowa
Dobry wybór organizmu (groch)
Użycie roślin pochod­zących z czystych linii
Proste badane cechy

Cechy dominujące i recesywne

Cechy dominujące
Przysł­aniają cechy od drugiego rodzica. Są cechami "­wyj­ści­owy­mi"
Cechy recesywne
Ujawniają się w przypadku gdy pochodzą od obojga rodziców

Pierwsze prawo Mendla

Choroba Huntin­gtona

Mutacja dominu­jąca, której objawem są m.in. zaburzenia ruchowe i postęp­ujące zmiany zwyrod­nie­niowe układu nerwowego w 25-45 roku życia, z upośle­dzeniem umysłowym

Dominacja niekom­pletna

Allel dominujący nie zasłania recesy­wnego zupełnie- u potomstwa ujawnia się cecha pośrednia
Np. CC- włosy kręcone, cc- włosy proste, Cc- włosy falowane

Anemia sierpowata

Rodzaj wrodzonej niedok­rwi­stości spowod­owanej niepra­widłową budową hemogl­obiny [Wikip­edia]
Dziedz­iczona w sposób autoso­malny (nie jest sprzężona z płcią) recesywny, z allelem kodomi­nującym
Hetero­zygoty są w dużym stopniu odporne na malarię

Kodomi­nacja

Dwa allele danego genu nie są dominujące ani recesywne, a ich siła maskowania jest równa. Mają ten sam udział w budowaniu fenotypu
Np. grupy krwi u ludzi
 

grupy krwi u ludzi

Sprzężenie związane z płcią

Wariant recesywny
- Obecność niektórych cech w fenotypie związana z wariantami recesy­wnymi na chromo­somach płciowych (zwykle X)
- Płeć męska: ujawni­enie, płeć żeńska: nosicielstwo
- Np. hemofilia typu A i B, dystrofia mięśniowa Duchenne
Wariat dominujący
- Mężczyźni dotknięci schorz­eniem nie mają "­nor­mal­nyc­h" córek, ale też nie mają dotkni­ętych schorz­eniem synów
- Więcej kobiet niż mężczyzn z zaburzeniem
- Np. syndak­tylia 2 i 3 palca

Hemofilia

Zaburzenie związane z brakiem funkcj­ona­lnych czynników krzepn­ięcia krwi

Dystrofia mięśniowa Duchenne

Dziedz­iczenie związane z recesywnym genem umiejs­cow­ionym na chromo­somie X
1:3500 mężczyzn
Postęp­ująca degradacja układu mięśni­owego i komórek w OUN, śmierć przed 20 r.ż.

Zespół łamliwego chromosomu X

1:1250 mężczyzn, 1:2500 kobiet
Wydłużona twarz, wystająca szczęka, duże odstające uszy, zaburzenia zachowania
IQ 50-85, zaburzone umieję­tności przest­rzenne bardziej niż słowne, trudności w uczeniu się, zaburzenia mowy (szybka, znieks­zta­łcona, słaba organi­zacja)
Przykład powielania trójnu­kle­oty­dowych powtórzeń
- CGG w genie FMR1, zaanga­żowanym w rozwój układu nerwowego
- Kilka typów alleli FMR1 niesta­bilnych w trakcie transmisji do kolejnych generacji, w tym premutacje

Plejot­ropia

Wpływ genu na więcej niż jedną cechę fenoty­pową. Zjawisko to dotyczy większości genów.
Np. Zespół Marfana, u kotów syjamskich umaszc­zenie i kolor oczu

Zespół Marfana

Powodowany przez mutację w genie kodującym fibrylinę
Uszkod­zenie włókien spręży­stych i zaburzenie w tworzeniu kolagenu oraz substancji podsta­wowej tkanki łącznej
Tętniak aorty, wady narządu wzroku, rozedma płuc, zwyrod­nienie stawów

Drugie prawo Mendla

Chromo­somowa teoria dziedz­icz­ności

Thomas Morgan- ameryk­ański genetyk, laureat nagrody Nobla
Geny mają charakter materialny i znajdują się w chromo­somach

Sprzężenie genetyczne

Dwa geny położone na chromo­somach niehom­olo­gic­znych rozdzi­elane są niezal­eżnie w trakcie mejozy
Jeżeli dwa geny znajdują blisko siebie (położone są na tym samym chromo­somie) wtedy istnieje duże prawdo­pod­obi­eństwo, że będą dziedz­iczyć się razem
Dziedziczące się razem geny położone na tym samym chromo­somie określane są mianem sprzęż­onych i podlegają zjawisku sprzężenia genety­cznego

Frakcja rekomb­inacji (Θ)

Proporcja zrekom­bin­owanych gamet
Pomiędzy genami położonymi na dwóch różnych chromo­somach wynosi 0.5
Może wynosić pomiędzy 0 a 0.5

Odległość fizyczna a rekomb­inacja

Odległość genetyczna

Odnosi się do częstości zachod­zenia rekomb­inacji między dwoma genami
1 centym­organ (1cM) – odpowiada 1% częstości zachod­zenia procesu rekomb­inacji między dwoma genami

Współd­zia­łanie genów z różnych loci

Komple­men­tarność (dopeł­nianie się)
Dwa dominujące geny z różnych par alleli współd­ziałają razem i wytwarzają odmienną formę cechy niż ta, która powstaje w wyniku działania każdego z nich osobno
Epistaza
Obecność genu z określonej pary alleli wpływa na ekspresję innej pary alleli.
- Gen epista­tyczny- hamuje ujawnienie się genu z innej pary
- Gen hipost­atyczny- gen hamowany
Modyfi­kacja
Modyfi­kowanie przeja­wiania się prostej cechy warunk­owanej jedną parą alleli
Polimeria

Fenotyp Bombay

Przykład epistazy recesywnej
U homozygot recesy­wnych dla genu h maskowany jest wpływ genu ABO
Występ­owanie grupy krwi 0 (układ AB0) u osób mających geny odpowi­edz­ialne za powsta­wanie grup A i B [Wikip­edia]
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Meiosis Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet