Show Menu
Cheatography

HMP 5- Średniowiecze Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

św. Augustyn

Aureliusz Augustyn z Hippony
Żył w czasach Cesarstwa Zachod­nio­rzy­msk­iego. Jego idee oddzia­ływały na późniejsze średni­owiecze
Miłość pojmowana intele­ktu­alnie
Dążenie do prawdy, sprawi­edliwe życie, trwanie w Bogu
Odbicie Trójcy Świętej w rozumnej duszy ludzkiej
- Umysł- Bóg Ojciec
- Samopo­znający się umysł- Jezus
- Miłość- Duch Święty
Człowiek jest duszą posług­ującą się ciałem
Zło jest brakiem lub nieupo­rzą­dko­waniem dobra

Poznanie August­yńskie

Należy poznać Boga i własną duszę
Poza granice pojmowania wykracza tylko wiara religijna. Nie jesteśmy w stanie poznać wszyst­kiego
- Docenienie krytycznej refleksji
- Można wątpić we wszystko poza Objawi­eniem
Sprzec­zność poznania z Objawi­eniem oznacza złudzenie
Poznanie może być wadliwe lub interp­retacja Objawienia nietrafna
Wiedza o świecie zdobywana przez ludzi-­aut­orytety
Kościół autory­tetem w zakresie spraw boskich
Płcie są równe pod względem godności i rozumu
Mąż ma się do żony jak duch do ciała i jak Chrystus do Kościoła
Osoby niepeł­nos­prawne umysłowo niezdolne do przyjęcia Objawi­enia- słaby rozum
Poza rozumem ważne są też uczucia, intuicyjne wejrzenie w głąb siebie

Reforma edukacyjna Karola Wielkiego

Wieki ciemne- od abdykacji ostatniego cesarza rzymskiego do czasów cesarza Karola
- Upadek kultury
- Zubożenie miast
- Wojny barbar­zyń­skich państw
- Znajomość greki na wygaśn­ięciu, skurczenie znajomości łaciny
- Kryzys intele­ktualny kościoła- obawa o zanik zrozum­ienia Biblii i upadek wiary
-> Nakaz Karola Wielkiego
- Zakładanie szkół przy biskup­stwach, klaszt­orach, szkół elemen­tarnych przy parafiach
- Pierwszy raz w Europie obowiązek szkolny (dla chłopców)
- W Akwizg­ranie założenie elitarnej szkoły pałacowej
Szkoły klasztorne
VIII w. na południu Europy
Dekret papieża
Eugeniusza II
- Wydany po śmierci cesarza
- Formalnie: w myśl polityki Karola
- Realnie: podpor­ząd­kowanie treści kształ­cenia Kurii
Papież Leon IV
Nakaz zakładania szkół elemen­tarnych przy parafiach

Szkoła średni­owi­eczna

Podstawa: czytanie i pisanie
Następnie trivium- gramatyka, retoryka, dialektyka
Zdolniejsi w szkołach katedr­alnych
Quadrivium- arytme­tyka, astron­omia, geometria, muzyka
- Nauka na pamięć
- Nauczanie po łacinie, nakaz mówienia w tym języku w szkole
Duża rola bicia
- Bicie na zapas, za przyszłe winy
- Wiara, że nieuka­ranego ucznia trzeba bić pośmie­rtnie
Pogarda dla kultury fizycznej
Szkółki dla dziewcząt
- Rzadkość
- Zakładane od XI w., np. w Paryżu
- Nauka alfabetu, gramatyki, liczenia, dobrych obyczajów

Uniwer­sytet średni­owi­eczny

Czynniki powstania uniwer­sytetów i schola­styki:
- Wpływ rozwin­iętej kultury arabskiej
- Kontakty z rozwin­iętym cywili­zac­yjnie Bizancjum
- Rozwój szkoln­ictwa, filozofii, badań nad przyrodą i prawem
- Renesans karoli­ański
Szkoły wyższe przed uniwer­syt­etami:
- Główna szkoła w Konstantynopolu
- Szkoła medyczna w Salerno (również dla kobiet)
- Wielkie szkoły w Bagdadzie, Fezie, Kairze
- Dwie bułgarskie szkoły z IX w.
Pierwsze uniwer­sytety:
1088- Bolonia
1100- Paryż
1167- Oxford
Przedmioty nauki:
1. Dosłowne rozumienie twierdzeń
2. Rozważanie twierdzeń
3. Odkrywanie myśli przewo­dniej tekstu
Najważ­niejsza Biblia, na czele tekstów świeckich pisma Arysto­telesa
 

Typy uniwer­sytetów

Boloński
- Świecki, miejski
- Zorgan­izowany korporacyjnie
- Studenci płacą na wykład­owców, rządzą, wybierają rektora
- Dominacja nauk prawni­czych
Paryski
- Duchowny, z dopusz­czeniem nielic­znych studentów świeckich
- Zorgan­izowany zakonnie
- Wykładowcy opłacani przez kościół, rządzą, wybierają rektora, nad którym jest biskup
- Dominacja teologii
Neapol­itański
- Świecki, państwowy
- Wolny od ingerencji kościoła
- Rygory­sty­czny- studenci i wykładowcy nie opuszczają murów
Obecne uniwer­sytety mają odbicie w modelu paryskim

Schola­styka

1. Całość średni­owi­ecznej uniwer­syt­eckiej kultury umysłowej
2. Filozofia uzasad­niająca rozumowo prawdy wiary chrześ­cij­ańskiej i godząca teksty chrześ­cij­ańskie z pogańskimi i staroż­ytnymi

Papież Sylwester II

Wcześniej Gerbert z Aurillak
- Sprowadził cyfry arabskie
- Zajmował się logiką
- Skonst­ruował zegar mechaniczny
- Wymyślił i zbudował organy

Wilhelm Ockham

Franci­szk­ański teolog, filozof
Zajmował się teorią poznania, elementami logiki
Wszech­mocny Bóg nie musi być logiczny
Trakto­wanie go jako racjon­alnego neguje jego wszechmoc
Myśli są uogóln­ieniami w umyśle
Platońskie idee nie istnieją
Brzytwa Ockhama
Albo [1] coś jest oczywiste samo przez się, albo [2] jest dane w doświa­dcz­eniu, albo [3] gwaran­towane jest autory­tetem Biblii
Władza pochodzi od Boga, bez pośred­nictwa Kościoła
Oskarżony przez Kościół o herezję przez koncepcję Boga chimer­ycz­nego, niezwi­ązanego z prawdą, dobrem i pięknem, oraz pominięcie Kurii w nadaniu władzy od Boga.

Roger Bacon

Franci­szk­ański filozof
Głównie zajmował się optyką
Uważany za czarownika lub fascynata magii
Przewi­dywał istnienie w przysz­łości samoch­odów, samolotów i innych maszyn
Uważał prędkość światła za skończoną
Poza nim uważali tak Anaksy­mander i Alhazen
Krytyka spekul­aty­wnego wniosk­owania i debat pro et contra na rzecz z góry znanej konkluzji
Zwolennik poznania eksper­yme­nta­lnego
Prekursor nowocz­esnej nauki

Witelon

Intere­sował się optyką, budową oka, psycho­logią widzenia, złudze­niami wzrokowymi
Większość historii o istotach nadprz­yro­dzonych pochodzi z tego, że ktoś źle widział
Kulturowe wyjaśn­ienie koloru aniołów i diabłów
Jeśli pojawi się rozbie­żność pomiędzy nauką a wiarą, należy zaufać wierze
Wiara w nieczęste kontakty seksualne demonów z kobietami, porówn­ywalne do zoofilii

Św. Tomasz z Akwinu

Domini­kański filozof, teolog
Autor najpeł­nie­jszej adaptacji arysto­telizmu do katoli­cyzmu
Wiedza zdobywana w toku życia
Dwa typy poznania
- Wiara
- Rozum- bazuje na poznaniu zmysłowym, ale się do niego nie ogranicza
Największe tajemnice religijne są niepoj­mowalne rozumowo, co nie oznacza, że są nielog­iczne- rozum jest za słaby
 
Teologia opiera się na Objawi­eniu, a jej domeną jest wiara. Filozofia opiera się na rozumie. Teologia może prowadzić do rozwoju filozofii
W duszy człowieka nie ma odbicia Boga
Boga należy wyprow­adzić z jego dzieł, świata, ruchu, przyczyny, koniec­zności, doskon­ałości, celowości. Wychodząc od porządku świata można dowieść istnienia Boga
Bóg jest podstawą bytów, nie najwyższą formą bytu
Dusza jest zinteg­rowana z ciałem. Ma trzy własności (Aryst­ote­lesa), ale nie są one osobne
Wolna wola nadana przez rozum
Trzy cnoty nadprz­yro­dzone:
Wiara, nadzieja, miłość. Pochodzą od Boga i kierują ku niemu
Równość płci, w małżeń­stwie "więź wspóln­oto­wa"
Mąż niczym przełożony dla żony

11 podsta­wowych uczuć wg. św. Tomasza

Popęd zasadniczy
Miłość, pożądanie, przyje­mność, nienawiść, odraza, wstręt
Popęd zdobywczy
Nadzieja, rozpacz, odwaga, lęk, gniew

Au Said al-Balkhi

Perski (Irański) muzułm­ański uczony
Zainte­res­owanie geografią, matema­tyką, medycyną, psycho­logią
Krytyka lekarzy za skupienie na ciele
Choroby ciała mogą brać się z choroby duszy i odwrotnie
Postul­owanie higieny psychi­cznej
Zakłócenie równowagi ciała i duszy odpowiada za cielesne i psychiczne objawy
Prekursor medycyny psycho­som­aty­cznej i psycho­terapii
Rozmowy, perswazja, rady
Podział zaburzeń psychi­cznych
1. Nerwicowe:
- Z lękiem
- Ze złością
- Z przygnębieniem:
-- Typowe (np. smutek)
-- Endogenne (przyczyna w ciele
-- Reaktywne (przyczyna w środowisku)
2. Psychozy
Odkrył wzajemne hamowanie w działaniu mięśni

Alhazen

Hasan ibn al-Haytham
Arabski fizyk działający w Egipcie
Zajmował się optyką, matema­tyką, geometrią
Rekome­ndo­wanie totalnego krytycyzmu w odnies­ieniu do poznania naukowego
Nie ufać wszyst­kiemu co się przeczyta, uważać na własne rozstr­zyg­nięcia w badaniach
Autor zapomn­ianych na lata ustaleń z zakresu percepcji wzrokowej

Ahmed al-Biruni

Arabski wszech­stronny uczony, poliglota
Studiował w Indiach, napisał pierwszy traktat indolo­giczny. Znany z braku uprzedzeń kultur­owych
Prekursor ewoluc­jonizmu
- Ludzkość powstała w toku długiego procesu, zyskując coraz większy rozum
- Zauważenie w przyrodzie konkur­encji i zwycięstwa lepiej dopaso­wanych form życia
Zwolennik oddzie­lenia nauki od religii
Allah jest praprz­yczyną, ale świat istnieje niezal­eżnie od Allaha
Analog­icznie do Platona, Arysto­telesa
Opis wszystkich znanych lekarstw

Awicenna

Ali ibn Sina
Filozof, logik, uczony
Jeden z najwię­kszych lekarzy w historii
Kontyn­uator neopla­tonizmu i arysto­telizmu
Stopniowe powstanie świata
Szlach­etn­iejsze elementy na początku, materia na końcu
Zmysły kontaktują się z rozumem w mózgu
Dusza jest niemat­erialna
Zwolennik prawa Arysto­telesa o niespr­zec­zności
Udział intelektu w procesach percep­cyjnych
Procesy te nie ograni­czają się do odbioru wrażeń zmysło­wych. Interakcja ciała i duszy
W myśleniu kluczowy rozum poznający abstrakcje

Awerroes

Ibn Rushd
Filozof, teolog, lekarz, matematyk, polityk, prawnik, fizyk, astronom
W zakresie psycho­logii zainte­res­owany rozumem czynnym i biernym
Uważał Arysto­telesa za najważ­nie­jszego człowieka, przybliżył jego sylwetkę chrześ­cijanom
Przez św. Tomasza nazywany Koment­atorem (Aryst­oteles Filozofem)
Prawdy wiary prosts­zymi, niespr­zec­znymi interp­ret­acjami prawd nauki
Rekome­ndacja dla mas do poprze­stania na religii i niezaj­mowania się nauką
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet
     HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet