Show Menu
Cheatography

Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Wrodzone wady rozwojowe

Rodzaje
- Potwor­ności- rozległe zmiany w wyglądzie ciała
- Wady- zaburzenia w prawid­łowej budowie ciała
- Braki (defekty, usterki)- drobne zmiany nie mające większego znaczenia dla życia jednostki
Przyczyny
- Genetyczne
- Środow­iskowe
 
- Sponta­niczne- pomyłki polimerazy w czasie replik­acji. Niezwykle rzadkie
- Indukowane- wywołane mutagenami
Podział ze względu na miejsce
- Somatyczne- niedzi­edz­iczne, dotyczą komórek somatycznych
- Genera­tywne- dziedz­iczne, dotyczą linii komórek rozrod­czych i gamet
Podział ze względu na wielkość zmian w materiale genety­cznym
- Punktowe (genowe)- zmiany w pojedy­nczym genie
- Chromo­somowe
a) strukt­uralne- zmiana w obrębie określ­onego chromosomu
b) liczbowe- dotyczą zmian w obrębie całego garnituru chromo­som­alnego lub części
Podział ze względu na skutki
- Letalne- śmierć 90% osobników
- Semile­talne- śmierć 50-90% osobników
- Subwitalne- osłabiają wydolność fizjol­ogi­czną; śmierć 10-50% osobników

Substy­tucja

Typ sponta­nicznej mutacji genowej, w której dochodzi do zmiany składu nukleo­tyd­owego DNA poprzez podsta­wienie jednej pary zasad przez inną, np. A-T zamiast G-C [Wikip­edia]

Mutacje punktowe

Mutacje zmieni­ające ramkę odczytu
Mutacje nonsen­sowne
Mutacje missensowne
- Konserwatywne
- Niekon­ser­watywne
Mutacje ciche

Zespół genetyczny

Mutacje związane z wyraźnym klinicznym obrazem. Symptomy układają się w pewien wzorzec fenoty­powy, który można zident­yfi­kować.

Zespół Retta

Przykład zespołu genety­cznego
Mutacje w genie MeCP2 (Xp28) kodującym białko wiążące metylo-CpG
Odkrywca:
Andreas Rett
Częstość narodzin:
1:10000
Zaburzenie pojawi­ające się głównie u kobiet
Zmniej­szona objęto­ść/waga mózgu oraz niepra­widłowe dojrze­wanie neuronów
1. Faza wczesnego rozwoju (6-18 msc)
2. Faza gwałto­wnego regresu (do 3-4 r.ż.)
3. (Okres przeds­zkolny i szkolny)
4. Okres stabil­izacji (od 10-15 r.ż.)

Definicje

Mutacje
Trwałe zmiany w sekwencji nukleo­tydów DNA
Wrodzone wady rozwojowe
Niepra­wid­łowości budowy ciała, powstające w okresie płodowym
 

Mutacje chromo­somowe strukt­uralne

Delecja
- Utrata części chromosomu i zawartych w niej genów
- Np. zespół kociego krzyku "cri du chat"- delecja fragmentu chromosomu 5. Małe cechy dysmor­ficzne, duże wady wrodzone narządów wewnęt­rznych
Duplikacja
- Podwojenie odcinka chromosomu
- Np. zespół duplikacji 7q11.23 – szereg zmian w wyglądzie, strukt­uralne i funkcj­onalne zmiany OUN
Insercja
- Odłączenie od chromosomu jego fragmentu i przyłą­czenie w odwrotnej orientacji
Transl­okacja
- Przeni­esienie fragmentu do innego chromosomu niehomologicznego
- Np. chromosom Phiila­delphia- transl­okacja chromo­somów 9 i 22. Stwier­dzany u osób z przewlekłą białaczką szpikową
- Np. powstanie genu fuzyjnego

Mutacje chromo­somowe liczbowe

Aneupl­oidia- pojedyncze chromosomy
- Monosomia- 2n-1
- Trisomia- 2n+1
Euploidia- cały garnitur chromo­somowy

Zespół Turnera (45, X0)

Zespół Turnera- link YT
Przykład monosomii
Niski wzrost, infant­ylizm narządów płciowych, bezpło­dność

Zespół Patau

Przykład trisomii
13 chromosom
- Niedor­ozwój umysłowy
- Niezro­śnięty otwór między­prz­eds­ionkowy w sercu
- Wnętrostwo
- Szczelina w tęczówce
- Rozszczep wargi (zajęcze usta)
3 r.ż. dożywa kilka procent dzieci

Zespół Edwardsa

Przykład trisomii
18 chromosom
- Głębokie upośle­dzenie umysłowe
- Niska masa urodzeniowa
- Liczne deformacje czaszki (małog­łowie, łódkogłowie)
- Niskoo­sad­zone, dyspla­styczne małżowiny uszne
- Deformacje stóp, rąk
- Pojedyncza bruzda zgięciowa
- Wady oczu (hiper­tel­oryzm, opadnięcie powiek, wady rogówki i tęczówki)
- Anomalie szkieletu
- Wady serca, nerek

Zespół Downa

Przykład trisomii
21 chromosom
- Spłasz­czona potylica/małogłowie
- Spłasz­czona nasada nosa
- Drobne, skośne, szeroko rozsta­wione szpary powiekowe
- Fałda nadczołowa
- Nisko osadzone, małe małżowiny uszne
- Powięk­szony język
- Tzw. język mosznowy- bruzdy na języku
- Wąskie, krótkie usta
- Krótka szyja

Zespół Klinef­eltera (47, XXY)

Zespół Klinef­eltera- link YT
Przykład trisomii
Nienormalne wydłużenie kończyn, brak lub ograni­czony rozwój drugor­zęd­owych cech płciowych oraz niepło­dność spowod­owana brakiem spermatogenezy
1/1000 mężczyzn

Zespół Jacobs

Przykład trisomii
Zespół XYY

Mozaik­owatość

Obecność dwóch linii komórk­owych o różnych genotypach u jednego osobnika
Np. Włosy jak u Melanie Martinez, tylko że samo się tak

Chimeryzm

Obecność dwóch linii komórk­owych u jednego osobnika, pochod­zących z różnych embrionów
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet
     Genetyka 2- mitoza, mejoza, budowa DNA Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet