Show Menu
Cheatography

Genetyka 2- mitoza, mejoza, budowa DNA Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Rodzaje komórek

Somatyczne
- Diploidalne
- Tworzone przez podziały mitotyczne
Linie komórek rozrod­czych
- Diploidalne
- W trakcie podziałów mejoty­cznych tworzą się z nich komórki rozrodcze
Gamety
- Haploi­dalne

Słowniczek

Komórka diploi­dalna
- Ma w jądrze komórkowym podwójny zestaw chromo­somów (2n)
- Komórka budująca ciało
Komórka haploi­dalna
- Ma w jądrze komórkowym pojedynczy zestaw chromo­somów (n)
- Komórka rozrodcza
Mitoza
- Sposób podziału jądra komórkowego
- Powstają dwie komórki potomne (siostrzane)
- Komórki potomne otrzymują zestaw chromo­somów identyczny pod względem ich liczby z obecnym w jądrze komórkowym przed podziałem
- Dotyczy komórek somaty­cznych
Mejoza
- Proces podziału jądra komórkowego
- Z jednej komórki powstają cztery komórki potomne
- Zreduk­owana o połowę (w porównaniu z komórką macier­zystą) ilość materiału genetycznego
- Dotyczy komórek macier­zystych gamet i zarodników
 

Interfaza

Gap 1 (G1)
Komórka rośnie i produkuje RNA oraz białka
Gap 0 (G0)
Faza mogąca zastąpić G1. Komórka rośnie, różnicuje się i nie ulega podziałowi (np. neuron)
G1 checkpoint
Do następnego etapu może dojść jeśli komórka jest wystar­czająco duża, a środowisko odpowi­ednie
Sytneza (S)
Rozproszone DNA ulega w tej fazie replik­acji, a centriole się dzielą
Gap 2 (G2)
Komórka kontynuuje wzrost i produkcję nowych białek
G2 checkpoint
Do następnego etapu może dojść jeśli DNA zostało zrepli­kowane, komórka jest wystar­­cz­ająco duża, a środowisko odpowi­­ednie
Mitoza
Jąderko zanika a mikrot­ubule rozkładają się / ponownie składają we wrzecionie mitoty­cznym

Mitoza

Profaza
Chromatyna kondensuje się w chromo­somy. Każdy chromosom posiada dwie identyczne chromatydy
Promet­afaza
Błona jądrowa pęka. Włókna wrzeciona kariok­ine­tyc­znego wydłużają się z centro­merów i przycz­epiają do kineto­chorów na chromo­somach
Metafaza
Napięcie wywierane przez włókna wrzeciona powoduje ustawienie wszystkich chromo­somów w jednej płaszc­zyźnie w centrum komórki
Metaphase checkpoint
Do mitozy dochodzi jeśli chromosomy są odpowi­ednio wyrównane
Anafaza
Włókna wrzeciona skracają się. Kineto­chory się rozdzi­elają. Chromatydy są rozdzi­elane i przemi­esz­czają się do przeci­wnych biegunów
Telofaza
Chromatydy docierają do biegunów. Włókna wrzeciona znikają. Tworzą się nowe jądra
Cytokineza
Pozostałe włókna wrzeciona ulegają rozpadowi. Pozostaje tylko część, w której pierścień kurczliwy przecina komórkę na dwie "­dau­ghter cells"

Mejoza

Komórka diploi­dalna
Oogonia i sperma­togonia rozpoc­zynają się z diploi­dalnym (2n) zestawem chromo­somów. Chromosomy replikują się, tworząc tetrap­loi­dalną (4n) DNA w postaci identy­cznych chromatyd siostr­zanych (diady)
Profaza I
Pary diad łączą się, tworząc tetradę. Następuje crossi­ng-over (wymiana materiału genety­cznego) między nieide­nty­cznymi chroma­tydami na chiazmach
Metafaza I
Włókna wrzeciona przycz­epiają się do każdej z diad w miejscu kineto­choru. Napięcie wywierane przez włókna wrzeciona ustawia tetrady w jednej płaszc­zyźnie równikowej komórki
Anafaza I
Chiazmy rozpadają się. Chromatydy siostrzane zaczynają migrować w kierunku przeci­wnych biegunów
Telofaza I
Tworzy się bruzda podzia­łowa, rozpoc­zynając proces cytoki­nezy. W rezultacie powstają dwie komórki córki posiad­ające haploi­dalny (n) zestaw chromo­somów i diploi­dalne DNA (2n)
Profaza II
Rozpoczyna się formowanie wrzeciona kariok­ine­tyc­znego. Centromery zaczynają przemi­eszczać się w kierunku biegunów
Metafaza II
Napięcie wywierane przez wrzeciono kariok­ine­tyczne ustawia chromosomy w jednej płaszc­zyźnie
Anafaza II
Chromatydy dzielą się i przemi­esz­czają do osobnych biegunów
Telofaza II
Tworzy się bruzda podzia­łowa, rozpoc­zynając cytokinezę
Gameta
Tworzą się otoczki jądrowe. Chromosomy rozpra­szają się, tworząc chroma­tynę. Każda z czterech gamet ma 1n chromo­somów i 1n DNA

Crossi­ng-over

Wymiana odcinków chromatyd pomiędzy chromo­somami homolo­gic­znymi w czasie mejozy. Proces wymiany materiału genety­cznego, w wyniku którego zwiększa się zmienność genety­czna.

Gameto­genezy

Sperma­tog­eneza
- Męska
- Powsta­wanie plemników
Oogeneza
- Żeńska
- Powsta­wanie komórki jajowej

Kwasy nukleinowe

Naturalne polimery, służące do przech­owy­wania, przeka­zywania i ekspresji informacji genetc­znej.
- DNA- kwas deoksyrybonukleinowy
- RNA- kwas rybonu­kle­inowy
DNA i RNA składają się z cukru, grup fosfor­anowych i zasad azotowych
Zasady azotowe w DNA są nośnikami informacji genety­cznej. Reszty fosfor­anowe i cukrowe pełnią rolę strukt­uralną.
Różnice między DNA a RNA dotyczą rodzaju cukru i zasad azotowych

Zasady azotowe kwasów nuklei­nowych

Puryny
- Adenina
- Guanina
Pirymidyny
- Cytozyna
- Uracyl
- Tymina
Tymina występuje tylko w DNA, a uracyl w RNA. Łączą się one z adeniną. Guanina łączy się z cytozyną.

Cukry proste w kwasach nuklei­nowych

Ryboza w RNA
Deoksy­ryboza w DNA

Dwuniciowa struktura DNA

Odkrywcy:
- Rosalid Franklin
- James Watson
- Francis Crick
Publikacja: 25.04.1953
Dwa helikalne łańcuchy polinu­kle­otydowe oplatają wspólną oś. Łańcuchy te biegną w przeci­wnych kierunkach.
- Wewnątrz znajdują się zasady azotowe
- Na zewnątrz grupy fosfor­anowe i reszty deoksy­rybozy
- Płaszc­zyzny zasad prosto­padłe do osi helisy
- Średnica helisy: 2nm
- Okres powtar­zal­ności wzdłuż osi helisy: 3,4 nm = 10 nukleo­tydów w każdym łańcuchu

Upakowanie DNA

Histony
- Zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny
- Neutra­lizują i wiążą DNA
- 5 typów: H1, H2A, H2B, H3, H4
- H1- spina DNA wchodzące i schodzące z nukleosomu
- Reszta histonów tworzy rdzeń nukleosomu
Nukleosomy
- Średnica ok. 10 nm
- 8 histon­ów,146 bazowych par DNA
Nukleo­fil­amenty, solenoidy
Pętle, domeny, kompar­tymenty
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet