Show Menu
Cheatography

HMP 12- Behawioryzm Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Początek behawi­oryzmu

1913
John Broadus Watson
Wpływy:
- Mechan­icyzm (Kartezjusz)
- Pozytywizm (Comte)
- Funkcj­onalizm (Angell)
- Zoopsy­cho­logia (Morgan)
Rozwój zoopsy­cho­logii
Jacques Loeb: Tropizm- wymuszony, mimowolny ruch
Sprytny Hans
Sceptycyzm w stosunku do doniesień o inteli­gencji zwierząt
Edward Lee Thorndike
- Skrzynie problemowe- zamykanie zwierząt w skrzyniach z utrudn­ionym wyjściem
- Prawo efektu- skojar­zenie z sytuacją korzys­tnych działań dla powtór­zenia w przysz­łości i odwrotnie dla niekorzystnych
- Prawo ćwiczenia- im częściej wykonywane działanie, tym bardziej skojarzone z daną sytuacją
1900
Wymyślenie labiryntu dla szczurów
Iwan Pawłow

Iwan Pietrowicz Pawłow

Fizjolog, laureat Nagrody Nobla
Wywarł wpływ na psycho­logię
Przeciwnik antyse­min­tyzmu
Odruchy warunkowe
Wyuczone skojar­zenia bodźca z reakcją
Opracował podstawowe zasady warunk­owania
- Wzmocnienie
- Generalizacja
- Różnicowanie
- Wygaszanie
- Samorzutne odnowienie
Nie uznawał za owocne pisania o stanach psychi­cznych zwierząt
Typologia temper­amentów
Nawiązanie do Hipokr­atesa i Galena

Warunk­owanie klasyczne (Pawłow)

Władimir Michaj­łowicz Biechtriew

Fizjolog, neurolog, psychiatra
Czołowy antago­nista Pawłowa
Odruchy skojarzone
Tożsame do odruchów warunk­owych, jednak dotyczyły czynności ruchowych
Reduko­wanie wszyst­kiego do prostych funkcji motory­cznych
Myślenie uwewnę­trz­nioną mową

John Broadus Watson- behawi­oryzm

Psycho­logia
Nauka obiekt­ywna, ścisła, eksper­yme­ntalna. Cel: Analiza zachowania
Zachowanie
Związek bodzie­c-r­eakcja
Psycho­logia bez psychiki
Odrzucenie uczuć, świado­mości, subiek­tyw­izmu, wszyst­kiego co niemie­rzalne
Negacja uwarun­kowań dziedz­icznych
Całość zachowania tworzona przez środowisko
Optymi­styczne założenie o możliwości ulepszenia ludzkości
Warunek: oparcie na naukowej analizie i technikach modyfi­kacji zachowania

Nauki Watsona

Emocje
Fizjol­ogiczne reakcje na bodźce
Emocje po narodzeniu
Lęk, wściek­łość, miłość
Problemy emocjo­nalne dorosłych
Uwarun­kowane we wczesnym dzieci­ństwie
Poparcie dla psycho­logii prakty­cznej
Psycho­logia powinna być użyteczna
Reklama
Powinna ukazywać produkt nowy/u­lep­szony
Wychow­ywanie* dzieci
- Z poszanowaniem
- Bez czułości
- Nie wolno przytulać czy brać na kolana
- Obiekt­ywność, regula­cyjność
Pożytek badań nad zwierz­ętami
Mówienie o psychice to strata czasu
* Książka o wychowaniu niezwykle popularna w USA- negatywny wpływ na pokolenie
 

Karl Lashley

Uczeń Watsona
Watson: Mózg stacją przeka­źni­kową, w której impulsy nerwowe zmieniają się w ruchowe
Lashley: Znaczenie mózgu jest większe
Prawo działania mas
Wydajność uczenia się zależy od ilości nieusz­kod­zonej kory mózgowej
Prawo ekwipo­ten­cja­lności
Każda część kory mózgowej ma ten sam wkład w uczenie się- brak specja­lizacji

William McDougall

Jeden z głównych oponentów Watsona
Istnieją wrodzone tendencje behawi­oralne
Zachowanie nie jest w pełni zdeter­min­owane przez przeszłość

Neobeh­awi­oryzm

Edward Chace Tolman
- Behawi­oryzm celowo­ściowy- zachowanie nie jest wyłącznie reaktywne, organizm ma swoje cele.
- Zachowanie to pochodna bodźców środow­isk­owych, popędów fizjol­ogi­cznych, dziedz­icz­ności, wcześn­iej­szych doświa­dczeń i wieku organizmu
- Zmienne pośred­niczące pomiędzy zachow­aniem a bodźcem to procesy psychiczne
- Negacja prawa efektu. Uczymy się przez sprawd­zanie czy oczeki­wania się potwierdzą

Clark Leonard Hull

Wymyślił maszynę do obliczania korelacji
Zwolennik mechan­icyzmu
- Ludzie są maszynami. Inne maszyny będą potrafiły wszystko to co ludzie lub już potrafią
- Człowieka można będzie opisać samymi równaniami
Eksper­yment, metoda hipote­tyc­zno­-de­duk­cyjna
Zachowanie wypływa z potrzeb biolog­icznych
- Popędy pierwotne (jedzenie, wydalanie, sen...
- Popędy wtórne (powstałe wskutek warunk­owania)
Prawo pierwo­tnego wzmocn­ienia
Jeśli wskutek powiązania bodźca z reakcją zostanie zreduk­owana (zaspo­kojona) potrzeba organizmu, to w przysz­łości, w analog­icznych warunkach, reakcja zostanie powtórzona
Siła nawyku zależy od liczby wzmocnień
Bardzo wąskie badania, trudne do uogóln­ienia

Burrhus Frederic Skinner

Neobeh­awi­orysta
Największy z behawi­ory­stów, jeden z najwię­kszych psycho­logów XX w.
"­Walden Two"
Dobrze sprzed­ająca się powieść science fiction
Zwolennik kartez­janizmu i determ­inizmu
Psychika jest bez znaczenia, bo nie da się jej badać
Nieuzn­awanie zmiennych pośred­nic­zących
Empiryk, przeciwnik teoret­yzo­wania
Badanie pojedy­nczych osobników, brak złożonej analizy statys­tycznej
Najchę­tniej badanie gołębi
Warunk­owanie sprawcze
Jeśli reakcja wykonana przypa­dkiem prowadzi do pozyty­wnych skutków, szansa jej wykonania w przysz­łości w podobnych warunkach wzrasta
Wzmocn­ienie
Pozytywne skutki, kluczowe w warunk­owaniu. Polega na uzyskaniu korzyści lub uniknięciu czegoś niekor­zys­tnego
Rozkłady wzmocnień
Układy różnych często­tli­wości wzmocnień i odstępów czasowych. Mogą być stałe lub zmienne.
Największa odporność na wygaszanie
Układ niereg­ulo­wanych wzmocnień ze zmiennymi odstępami
Szybsze warunk­owanie
Stałe proporcje i wzmocn­ienie każdej dobrej reakcji
Techniki modyfi­kowania zachowań
Miały być pomocne w stworzeniu lepszego świata
Kary- mniej skuteczne narzędzia

Warunk­owanie sprawcze (Skinner)

Wzmocn­ienie a kara

Odkrywcy warunk­owania sprawczego

Jerzy Konorski
Stefan Mieczysław Miller

Socjob­eha­wioryzm

Julian Bernard Rotter
Zwolennik badania grup i analizy statys­tycznej
Procesy poznawcze zmiennymi pośred­nic­zącymi
- Oczeki­wania odnośnie wyniku zachowania
- Postrz­egana szansa sukcesu
- Ocena wartości wzmocn­ienia
Koncepcja umiejs­cow­ienia poczucia kontroli
Poczucie kontroli kształtuje się pod wpływem doświa­dczeń życiowych, głównie pod wpływem rodziców
Zewnętrzne umiejs­cow­ienie kontroli
Poczucie zależności porażek i dokonań od czynników zewnęt­rznych, np. przypadku, boga, ludzi
Wewnętrzne umiejs­cow­ienie kontroli
Ludzie uważający siebie za autorów własnych sukcesów i porażek
- Statys­tycznie zdrowsi, szczęś­liwsi, więcej im się udaje

Socjob­eha­wioryzm

Albert Bandura
Czynniki poznawcze jako zmienne pośred­niczące
Bodziec nie wyzwala mechan­icznie reakcji
Reakcja jest dziełem osoby i zależy od oczekiwań, nastaw­ienia, przekonań
Modelo­wanie
Wzmocn­ienia zastępcze
Obserwacje skutków cudzych działań. Mogą skłonić osobę do naślad­owania. Czasem wystarczy nawet brak kary wobec modela
Badanie poczucia własnej skutec­zności
Wysokie poczucie własnej skutec­zności- wiara w możliwość poradzenia sobie w życiu, obiekt­ywnie więcej sukcesów, lepszy stan psycho­fiz­yczny
Eksper­yment z lalką bobo
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet