Show Menu
Cheatography

HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Człowi­ekowate

Szympansy, goryle, orangu­tany, ludzie
Istnieją na Ziemi co najmniej 7 mln lat

Homo habilis

Pierwsi ludzie
Żyli 2.5-2 mln lat temu

Homo sapiens sapiens

Człowiek rozumny właściwy
Początek istnienia: 250- 200 tys. lat temu
Nazwa nadana przez Carla von Linne w 1758 r.

Prehis­toria

Początek: pojawienie się hominidów (człow­iek­owa­tych) 7 mln lat temu
Koniec: nastanie pisma- w różnym czasie w różnych miejscach

Sumery­jskie pismo piktog­raf­iczne

Pierwsze znane pismo
Liczy ok. 5.5 tys. lat

Animizm

Wiara w posiadanie elementu duchowego przez wszystkie zwierzęta lub ogólnie całą przyrodę
Możliwe wpływy: Uznanie dla umieję­tności zwierząt, szacunek, przeko­nanie, że nie ma podziału pomiędzy ludźmi a resztą świata
Inne wpływy: sny, wyobraźnia

Totemizm

Łączenie grupy ludzi z przodkiem zwierz­ęcym, roślinnym, zjawiskiem pogodowym
 

Najważ­niejsze osiągn­ięcia prehis­torii

Cztery strony świata
Organi­zacja przest­rzeni dzięki pionowej postawie ciała
Narzędzia
Używane do prac, następnie do wyrobu narzędzi jeszcze bardziej skompl­iko­wanych
Ogień
Dał światło, ciepło, poczucie bezpie­cze­ństwa, jedzenie. Doprow­adził do powstania religii
Wytwor­zenie mowy
Malarstwo jaskiniowe
Wytwar­zanie figur
Grzebanie zmarłych
Obserwacje astron­omiczne oraz cyklic­znych zmian

Holocen

Ocieplenie klimatu 16000 lat temu, dzięki któremu w niektórych regionach ziemia się użyźniła
Mezopo­tamia: Przejście ze społec­zności zbiera­cko­-ło­wie­ckich do rolnic­zo-­pas­ter­skich
Przyśp­ies­zenie rozwoju cywili­zac­yjnego
Nadwyżki żywności -> wzrost urodzeń -> czas na rozwój umieję­tności artyst­ycz­nych, rzemiosła, obserwacje

Sumerowie

Pierwsza cywili­zacja Mezopo­tamii
Szkoln­ictwo:
- Pierwsze szkoły dla urzędn­ików, literatów, uczonych
- Początkowo dla elit kapłań­skich, potem dla elity, w końcu dla każdego, kto miał pieniądze
- W Asyrii dopusz­czono do nauki kobiety
- Ceniono pilność, wytrwa­łość, pracowitość
- Biblioteki funkcj­onujące przy szkołach
Bycie pisarzem: W Sumerze i Egipcie zapewniało awans społeczny (pod warunkiem posiadania pieniędzy, czasu, zdolności)
 

Najważ­niejsze teksty staroż­ytnej Mezopo­tamii

Kodeks Hammur­abiego
Epos o Gilgameszu

Starożytny Egipt

Metoda nauczania
Bicie
Najbar­dziej charak­ter­yst­yczna pod względem psycho­log­icznym cecha
Silna i skompl­ikowana wiara w życie po śmierci i idea zmartw­ych­wstania
Pięć części duszy
- Serce (ib)
- cień (szeut)
- imię (ren)
- osobowość (ba)
- iskra życiowa (ka)
"­Złamany życiem­"
- Przykład nierel­igijnej literatury egipskiej
- Pierwszy dialog filozoficzny
- Rozmowa z duszą, w której człowiek przekonuje ją do samobó­jstwa, bo życie jest cierpi­eniem i rozcza­row­aniem

Części duszy w staroż­ytnym Egipcie

Serce (ib)
- Pochodzi od kropli krwi matki przy poczęciu
- Wymiar cielesny i duchowy
- Zawiera emocje, motywy, myśli, wolę
- Po śmierci kładzione na szali i porówn­ywane z piórem bogini sprawi­edl­iwości, ładu i harmonii (Ma'at)
Cień (szeut)
- Zawiera coś ważnego z nas
- Po śmierci niedobrej duszy ib pozostaje na świecie w postaci upiora
Imię (ren)
- Tożsamość, gwarancja istnienia
- Znajomość prawdz­iwego imienia gwarantuje władzę
- Żyje tak długo, jak jest wymawiane
- Śmierć jest tragedią
Osobowość (ba)
- Posiadają ją również szczególne przedmioty lub są one przejawem czyjegoś ba
- Z grobu zmarłego wylatuje jako ptak z ludzką głową
Iskra życiowa (ka)
- Esencja życia, duchowa iskra ożywiająca ciało lub jego niemat­erialne odbicie
- Podtrz­ymywana jedzeniem i piciem
- Opuszcza ciało (ha) w momencie śmierci

Akh- żywy intelekt

Powstanie: Po śmierci przez odczytanie przez osobowość (ba) imienia (ren) i połączenie się z iskrą życiową (ka)
Warunki: zachowanie ciała, grób, właściwe obrzędy, pomyślny dla serca (ib) wyrok 42-oso­bowego trybunału Ozyrysa
Konsek­wencje braku wiedzy o imieniu (ren): iskra życiowa (ka) wygasa, osobowość (ba) błądzi aż do ustania i śmierci, na ziemi pozostaje trup ciała (ha) i upiorny, zły cień (szeut)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HMP 3a- Starożytne Chiny Cheat Sheet
     HMP 3b- Starożytne Indie Cheat Sheet
     HMP 7- Oświecenie i romantyzm Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet