Show Menu
Cheatography

HMP 3b- Starożytne Indie Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Cywili­zacja doliny Indusu­-Sa­raswati

Inaczej: kultura harapp­ańska/ Mohend­żo-Daro
Najdaw­niejsza cywili­zacja obszaru obecnych Indii
Ostatnia z czterech wielkich cywili­zacji najgłę­bszej staroż­ytności (5300-3300 lat temu)
Centra w dwóch najwię­kszych miastach: Harappa i Mohendżo Daro
Cechy:
- Czystość
- Rozwój handlu, rolnictwa, żeglarstwa
- Brak wojen, wojska, brak broni
- System binarny i decymalny
- Prawdo­pod­obnie dominacja animizmu
Języka nie odczytano do dziś
!!! Pierwsze znane wyobra­żenie jednorożca !!!

Okres wedyjski

3500-2500 lat temu
Początek systemu warnow­o-k­ast­owego
Rozwój i kompli­kacja systemu religi­jnego oraz działa­lność ascetów
Hinduizm
Złożoność świato­pog­lądu, religii, filozofii, sposobu życia
Język wedyjski- w nim spisano Wedy, Upaniszady i świeckie dzieła, np. eposy
 

Hinduizm

Najwięcej bogów ze wszystkich religii świata
Wiele szkół, sekt, lokalnych odmian
Święte księgi: Wedy (najst­arsza- Rygweda) oraz Upaniszasy
Nieśmi­ertelna dusza (atman), uwikłana w krąg wcieleń
Cztery dobre cele w życiu: moksza, dharma, artha, kama

Główne warny okresu wedyjs­kiego

Kapłani- bramini
Szlachta- kszatr­ijowie
Rycerze- wajśjowie
Ludność służebna- śudrowie

Moksza

W hindui­zmie: cel ostate­czny. Koniec jednos­tkowego życia, wydostanie się z kręgu wcieleń i zjedno­czenie się z Brahmanem
W innym ujęciu to samore­ali­zacja, wolność

Brahman

Bezosobowy wieczny absolut w hinduizmie

Dharma

W hindui­zmie: etyka poszan­owania innych, miłości, spokoju, prawor­ząd­ności, rytuałów i obowiązków
 

Artha

W hindui­zmie: sens życia; samore­ali­zacja. Bycie tym, kim się powinno i chce być. Skuteczne działanie, sukcesy, bogacenie się

Kama

W hindui­zmie: erotyzm, przyje­mności zmysłowe i estety­czne, uczucia, radość życia

Wartości hinduizmu

Ahimsa
Wystrz­eganie się fałszu
Nieprz­ywł­asz­czanie cudzej własności
Zdolność do wyrzeczeń
Wierność małżeńska
Abstyn­encja seksualna

Ahimsa

Jedna z wartości w hinduizmie
Niesto­sowanie przemocy, powstr­zymanie się od zabijania (boski duch jest we wszystkich bytach)
Doprow­adziła do popula­rności wegeta­ria­nizmu w Indiach

Buddyzm

Twórca:
Siddhartha Gautama (Budda- oświecony, przebu­dzony)
Sens:
Uniknięcie w życiu cierpienia
Cztery Szlachetne Prawdy
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka
- Mądrość
Właściwy pogląd (1), właściwe postan­owienie (2)
- Cnoty
Właściwe słowo (3), właściwy czyn (4), właściwe zarobk­owanie (5)
- Medytacja
Właściwy wysiłek (6), właściwa uważność (7), właściwa medytacja (8)
Anatman
Brak indywi­dualnej duszy, trwałej osobow­ości, skryst­ali­zow­anego podmiotu "­ja" czy ego. Jest tylko błędne na ten temat myślenie. To złudzenie uniemo­żliwia uniknięcie cierpi­enia. Tak samo zjawiska świata są puste, zależą od sytuacji, zmieniają się, giną
Reinka­rnacja
Nie duszy, a oddzia­ływania karmic­znego- etycznego bilansu uczynków
Nirwana
Finalny cel w buddyzmie. Wyjście z kręgu przyczyn i skutków, unices­twienie

Buddyjskie podejście do cierpienia

Cierpi­eniem jest to, co sprawia nam przykrość
Przyczyną jest posiadanie pragnień
Wyzbyć się pragnień można dzięki dobremu życiu, szczeg­ólnie podążając Szlachetną Ośmios­top­niową Ścieżką
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 3a- Starożytne Chiny Cheat Sheet
     HMP 7- Oświecenie i romantyzm Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet