Show Menu
Cheatography

HMP 7- Oświecenie i romantyzm Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Jean-J­acques Rousseau

Filozof, pisarz, pedagog, teoretyk muzyki
Obrzyd­zenie do pracy
"­Szl­achetny dzikus­"
Idea człowieka pierwo­tnego, dobrego
Krytyka cywili­zacji
Prowadzi ludzkość do zguby
Krytyka własności prywatnej
"­Dem­okracja totali­tar­na"
Brak praw jednostki, wszech­władza ludu

Wychowanie wg. Rousseau

"­Wyc­howanie niedyr­ekt­ywn­e"
Usuwanie bariery dla samoro­zwoju
Podążanie nauczy­ciela za uczniem, współu­cze­stn­ictwo w doświa­dczeniu
Podobi­eństwo do psycho­logii humani­tarnej
Kobiet­y-n­auk­a-nei

Voltaire

Franco­is-­Marie Arouet
Pisarz, filozof, historyk
Libera­lizm, racjon­alizm, tolerancja
- Krytyka tyranii świato­pog­lądowej religii instytucjonalnych
- Walka z dogmat­yzmem, ciemnotą, przesądami
Wiara w bezoso­bowego budown­iczego świata
Wegeta­rianin, zwolennik praw zwierząt

Doświa­dczenie wg. Volteira

W poznaniu liczy się doświa­dczenie
Człowiek sam tworzy siebie, cywili­zacja jest pomocna
Wrodzona potrzeba czynienia dobra
Również interes społeczny

Helvetius

Claude­-Adrien Schweitzer
Filozof, teoretyk wychowania
- Encyklopedysta
- Materi­alista, hedonista
Naturą człowieka jest egoizm i dążenie do przyje­mności
Egalit­aryzm
Każdy jest zdolny do nauki
Utalit­aryzm
Dobre jest to, co pożyteczne
Kosmop­olityzm
Człowiek oświecony jest obywatelem świata
Przeciwnik nacjon­alizmu i ciasnego patrio­tyzmu

Benjamin Rush

Lekarz, polityk
Jeden z Ojców Założy­cieli USA
Abolic­jon­ista, przeciwnik niewol­nictwa, kar fizycz­nych, zwolennik ograni­czenia kary śmierci
Zaburzenia psychiczne patologią mózgu
Zalecał humani­tarne trakto­wanie chorych
Perswazja moralna, terapia zajęciowa
Alkoholizm jako problem z samoko­ntrolą
Opis syndromu sawanta
"­Lec­zen­ie" przez wykrwa­wianie, chlorkiem rtęci, "­krz­esłem uspoka­jaj­ący­m"

Immanuel Kant

Profesor, wpływowy filozof i logik
Uważał, że nie da się badać psychiki
Połączenie racjon­alizmu z empiryzmem
Wiedza a priori i a posteriori
Subiek­tywizm poznania i myślenia
Wiemy tylko to, co postrz­egamy i co nam się zdaje
Pojęcia umożli­wiają doświa­dczenie
Autonomia moralna kluczowa dla bycia człowi­ekiem
Moralność wypływa z obowiązku

A priori/ a posteriori (Kant)

Wiedza a priori
- Bez doświadczenia
- Dotyczy czasu, przest­rzeni, metafizyki
Wiedza a posteriori
- Wiedza z doświa­dczenia

Noumeny (Kant)

Rzeczy same w sobie
Rzeczy­wistość istniejąca niezal­eżnie od świado­mości, niepoz­nawalna [Wikip­edia]
Przeci­wie­ństwo fenomenów, których dotyczy ludzkie poznanie

Imperatyw katego­ryczny (Kant)

"­Pos­tępuj tak, jakby zasada twojego postęp­owania miała stać się siłą twej woli ogólnym prawem­"

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Filozof, profesor, rektor
Krytyk logiki klasycznej
Autor pojęć "­ali­ena­cja­" i reifikacja (uprze­dmi­oto­wienie
Dialektyka
W każdym układzie zawarta jest sprzec­zność, z czego rodzi się wyższa synteza, która sama zawiera negację
Dialektyka pana i niewolnika
- Pan- ginie lub zdobywa wolność i władzę. Ryzykuje w imię wolności
- Niewolnik- ponad wolność przedkłada bezpie­cze­ństwo, podpor­ząd­kowując się zasadom pana

Duch (Hegel)

Absolut rozwij­ający się sam z siebie i będący wszystkim
Logika jest poznaniem Ducha samego w sobie
Filozofia przyrody jest nauką o manife­stacji Ducha w świecie
Tożsamość w różnicy
Duch jest w umyśle i świecie
Duch jest obiektywny
Prawo, moralność, etyka
Jest subiek­tywny
Antrop­ologia, fenome­nol­ogia, psycho­logia
Jest absolutny
Sztuka, religia, filozfia
 

Pseudo­nauka

Johann Caspar Lavater
Fizjon­omika
Odczytywanie charakteru z wyglądu głowy i twarzy
Franz Josef Gall
Frenologia
Ocenianie 27 funkcji umysłowych po kształcie głowy
Np. talent do poezji, instynkty mordercze
Franz Friedrich A. Mesmer
- Magnetyzm zwierzęcy
- Fluid uniwer­salny- odblok­owuje kanały, w których przepływa energia życiowa.
- Stosował również hipnozę i sugestię

Masoneria (Wolno­mul­arze)

Ruch popularny w XVIII w.
Władcy, intele­ktu­aliści, bogacze, osoby wpływowe, księża
Idea: udosko­nalenie ludzkości, braterstwo ponad podziałami
Loże
Tajne stowar­zys­zenia z wieloma stopniami wtajem­nic­zenia i skompl­ikowaną symboliką
Wiara w Wielkiego Geometrę, Wielkiego Architekta Świata- ponad wszystkimi religiami
Duchowe samodo­sko­nalenie

William Battie

Pierwszy nauczyciel psychi­atrii w Anglii (1753)
"Domy wariat­ów"
- Czystość, świeże powietrze, dobre jedzenie, izolacja szpitalna
- Terapia odosob­nieniem
Przyczyny "­obł­ąka­nia­"
- Defekt mózgu o charak­terze materialnym
- Błędne spostr­zeg­anie, pomies­zanie pojęć

Vincenzo Chiarugi

Nauczyciel psychi­atrii w Italii (1805)
Prekursor terapii moralnej
Leczenie psychi­atr­yczne
- Humanitaryzm
- Przeciwnik zadawania bólu, zabronione zakuwanie w kajdany
- Terapia odosobnieniem
- Leczenie głównie opium
- Regola­mento- pierwsze na świecie spisane zasady działania szpitala psychiatrycznego
- Rozbud­zanie nadziei w melanc­hol­ikach, mówienie o wartości życia osobom po próbie 's', obracanie przekonań psycho­tyków, obrażanie megalo­manów

Philippe Pinel

Francuski lekarz, profesor
- Współt­wórca nowożytnej psychiatrii
- Prekursor rehabi­litacji psychi­atr­ycznej
Uznał zbyt silną wiarę religijną za czynnik psycho­pat­olo­giczny
Leczenie psychi­atr­yczne
- Zastos­owanie kaftanów bezpie­cze­ństwa zamiast kajdan
- Terapia zajęciowa
- Aktywność ruchowa dla poprawy nastroju
- Obserwacja i rozmowa z chorymi; łagodność i życzliwość
- Dla rozbud­zenia nadziei niezbędne zdobycie zaufania
- Odrzucenie upuszc­zania krwi i przecz­ysz­czania
System­atyka zaburzeń psychi­cznych
Melanc­holia, mania, częściowa mania, demencja, idiotyzm

Jean-E­tienne D. Esquirol

Francuski lekarz, uczeń Pinela
Autor pojęcia "­hal­ucy­nac­je"
Opisał dokładnie upośle­dzenie umysłowe
Wsparcie statystyką w badaniach
Humani­taryzm
Terapia odosob­nie­niem, oderwanie od rodziny i pracy
Ważne czynniki w leczeniu szpita­lnym:
Rozpla­nowane dni o regularnym rytmie, porządek i spokój środowiska szpita­lnego

Johann Christian Reil

Niemiecki lekarz, psychi­atra, anatom, profesor
Przeds­taw­iciel libera­lnego nurtu niemie­ckiej psychi­atrii
Twórca terminu "­psy­chi­atr­ia" (1808)
Założyciel pierwszego czasopisma psychi­atr­ycznego
Kontekst kulturowy zaburzeń
Im większy rozwój cywili­zacji, tym więcej przypadków zaburzeń psychi­cznych
Przeciwnik "­kos­zmaru więzień i lochów­"
Wiara w predys­pozycje do chorób psychi­cznych
Psychi­atria biolog­iczna
Obłąkanie wynika z nadmiernej drażli­wości mózgu
Idea szpitali psychi­atr­ycznych
- Dwa typy: dla chorych uleczalnie i nieuleczalnie
- Szpitale dla nieule­czalnie chorych: psycho­ter­apia, fizjot­erapia, spektakle teatralne, wizyty prostytutek
- Leczenie z użyciem masażu, okładów z gorczycy, ciepłych okładów, przypa­lania żelazem
- Wodole­czn­ictwo

Johann Christian A. Heinroth

Niemiecki lekarz, psychi­atra, anatom, profesor
Fundam­ent­alista protes­tancki
Twórca terminu "­psy­cho­som­aty­ka"
Pierwszy nauczyciel psychi­atrii w Europie środkowej (Lipsk)
Źródło zaburzeń: wielol­etnie trwanie w grzechu
Triada Heinrotha
Uberuns- sumienie
Ego- umysł, emocje, wola
Fleisch- popędy, grzeszna natura
Wiadomo, kto się za mocno zainsp­irował
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 3a- Starożytne Chiny Cheat Sheet
     HMP 3b- Starożytne Indie Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet