Show Menu
Cheatography

HMP 3a- Starożytne Chiny Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Pierwsze szkoły w Chinach

Nawet 4400-3800 lat temu (dynastia Xia)
1045-7­70/256 r. p.n.e. (dynastia Zhou)
Obowiązek szkolny: koniec III w. p.n.e. (dynastia Han)
Cechy:
- Elitarny system o 3 poziomach
- Niezwykle trudne egzaminy państwowe
- Nauka na pamięć, odtwarzana przez krzyk
- Monotonia
- Częste i okrutne kary
- Trudny, wyszukany język
- Odreal­niony kanon treści
- Brak miejsca na inicja­tywę, samodz­iel­ność, kreaty­wność

Chińskie egzaminy państwowe

Przetrwały bez zmian do XX w.
Pierwsze standa­ryz­owane testy
Otwarte raz w roku dla wszystkich mężczyzn
Od szansy awansu urzędn­iczego do dojścia do władzy
Wiedza podstawowa:
- Dzieła Konfucjusza
- Etykieta
- Formy literackie
Wiedza na wyższych szczeblach:
- Historia
- Ekonomia
- Rolnictwo
- Prawo
- Wojskowość
Zalety:
- Unifikacja kadr urzędniczych
- Promowanie najzdo­lni­ejszych
Wady
- Brak nacisku na umieję­tności prakty­czno- techniczne
- Treści klasyczne bez związku z realiami
- Konser­watyzm
 

Główne nurty filozo­ficzne staroż­ytnych Chin

Konfuc­janizm
- Konfucjusz- Mistrz Kong
- Wyjątkowo złożony system świato­pog­lądowy i synteza wiedzy
- Najwyższy cel: "­Nie­biański spokój­"- osiągany przez posłuszne, zhiera­rch­izowane społeczeństwo
- Drobia­zgowe reguły, ścisłe normy, rytuały
- Rodzina podstawową komórką społeczną, państwo rodziną wyższego rzędu, Cesarz ojcem narodu
- Absolutna lojalność utożsa­miana z moralną doskonałością
- Cnotliwy przełożony nie wyrządza szkody i unika tyranii
Taoizm
- Laozi- Stary Mistrz
- Dao
- Doktryna wu-wei
- Instyn­ktowne dążenie do radości, bez kodeksów i rytuałów
- Yin i yang-
Naruszenie pu- użycie rzeczy niezgodnie z przezn­acz­eniem. Człowiek powinien odnaleźć swoje pu i je wykorzystać
- Pole do wyrośn­ięcia nauki, medycyny, sztuk walki, alchemii, magii
Legizm
- M.in. Shen Dao
- Pochodna konfucjanizmu
- Waga silnego państwa, armii, domu panującego
- Biurok­racja, kult pisanego prawa ponad etyką
- Jasność norm prawnych, wymóg promul­gacji (obwieszczania)
- Idea równości wobec prawa
 

Dao

W taoizmie: zmieni­ająca się wiecznie zasada wszech­świata niewyr­ażalna dokładniej w słowach/ właściwa droga życia

Doktryna wu-wei

W taoizmie: doktryna niedzi­ałania
Należy płynąć z prądem zmian bez walki o przefo­rso­wanie swojego celu, która zakłóc­iłaby harmonię
Brak nadmiernej ambicji dotyczy też cesarza.

Yin i yang

W taoizmie: dwie dopełn­iające się sfery
Yin- woda, cień, kobiecość
Yang- niebo, słońce, męskość
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 3b- Starożytne Indie Cheat Sheet
     HMP 7- Oświecenie i romantyzm Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet