Show Menu
Cheatography

HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Darwinizm społeczny ("Fi­lozofia syntet­ycz­na")

Nurt popularny w USA
Twórca: Herbert Spencer
Trwa walka o byt
Wygrywają najbar­dziej przyst­osowani
Ludzkość kiedyś stanie się doskonała
- Pomoc biednym zakłóca naturalną ewolucję
- Państwo nie powinno ingerować np. przez finans­owanie edukacji
Treści umysłu są wyrazem adaptacji

William James

Pionier funkcj­ona­lizmu
Psycholog, w późnie­jszym czasie filozof. Współt­wórca pragma­tyzmu
Psycho­logia nauką o życiu psychi­cznym
Cel: badanie przyst­oso­wania człowieka do środowiska
Świadomość
- Jej funkcją jest przystosowanie
- Jest niepod­zielna na składniki
Strumień świado­mości
Ciągle zmienne życie psychiczne
Człowiek nie jest całkowicie racjonalny
- Stan ciała wpływa na psychikę
- Emocje wpływają na myślenie
Emocje są wynikiem odczuw­anych w ciele zmian
Odrzucenie redukc­jonizmu i mechan­icyzmu

John Dewey

Bezpoś­redni twórca funkcj­ona­lizmu
Wraz z Jamesem Rowlandem Angellem
Filozof, pedagog, zwolennik pragma­tyzmu
- Prawdziwe jest to, co sprawdza się w działaniu
Produk­tywna aktywność
Pogląd na nauczanie
- Demokr­atyczne wychowanie
- Uczenie się poprzez działanie
- Praktyka
- Negacja przedm­iotów, podziału na lekcje
- Rozwią­zywanie problemów codzie­nnego życia
- Szkoła samowy­sta­rcz­alnym gospod­arstwem domowym a wiedza produktem ubocznym
Krytyka koncepcji łuku odruch­owego
- Świadomość jest niespr­owa­dzalna do bodźców i reakcji
- Redukc­jonizm jest błędem w poznaniu
- Analiza niszczy zachowanie jako organiczną całość. Tworzy oddzielne fragmenty i traktuje te podziały jako realne
Cel psycho­logii
- Badanie organizmu w środowisku
- Całościowe ujmowanie zachowania i psychiki w kontekście przyst­oso­wania

James Rowland Angell

Pochodził z rodziny rektorów i dziekanów
20 doktoratów honorowych
Funkcj­onalizm
- Badanie procesów psychi­cznych- przebiegu, skutków, warunków
- Poznawanie adapta­cyjnych funkcji świado­mości
- Rozważanie współz­ale­żnego związku ciała z psychiką
Świadomość
Pośrednik pomiędzy organizmem (potrz­ebami) a środow­iskiem (wymogami)

Harvey A. Carr

Współp­rac­ownik Angella, Deweya, Watsona
Kontyn­uator prac Angella
Funkcj­onalizm lat 20. XX w.
- Z badań subiek­tywnej psychiki do badań obiekt­ywnych zachowań
- Zastos­owanie prakty­czne, np. w edukacji
- Rozwój psycho­logii w USA

Granville Stanley Hall

Pierwszy doktor psycho­logii w USA
Twórca psycho­logii religii
Przeciwnik dyskry­min­acji, uprzedzeń, rasizmu
Miał opinię złośli­wego, podstę­pnego, zmiennego, niespr­awi­edl­iwego, agresy­wnego
Bardziej niż uczonym, był organi­zat­orem, promot­orem, kierow­nikiem
Teoria rekapi­tulacji
W rozwoju dziecka powtarza się historia rozwoju gatunku
- Niemowlęca dzikość -> Ucywil­izowany dorosły

James McKeen Cattell

Studiował u Wundta, był pod wpływem Galtona
Poza Galtonem, był też nie raz pod wpływem morfiny, opium i innych substancji psycho­akt­ywnych- skłoniły go do zainte­res­owania się psycho­logią
Założyciel i prezes komerc­yjnej firmy psycho­log­icznej
Wydawca, redaktor czasopism psycho­log­icznych
Radykalny zwolennik eugeniki
Zwolennik steryl­izacji przest­ępców, ludzi "­uło­mny­ch" fizycz­nie­/mo­ralnie
Promował metody statys­tyczne
Opracował metodę rangowania
Testy zdolności umysłowych
- Testy oparte na metodach Galtona uznał za nieprz­ydatne do mierzenia inteligencji
- Próbował przybliżyć testami psycho­logię do fizyki*
* Wpływ neopoz­yty­wizmu i scjentyzmu
 

Pomiary inteli­gencji

Galton i angielski empiryzm
- Poprzez czułość zmysłów
- Upadek w 1901 r.
Alfred Binet
Posługiwał się pojęciem "­wieku umysło­weg­o"
Theodore Simon
1904- pierwszy test inteli­gencji oparty na rozumo­waniu, wniosk­owaniu i wiedzy
I wojna światowa
Czynnik wzrostu popula­rności testów (badanie rekrutów)
William Stern
2 dekada XX w.- Opracował pojęcie "­iloraz inteli­gen­cji­"- wiek umysłowy podzielony przez wiek życia i pomnożony *100
Anne Anastasi
Autorytet w zakresie testów psycho­log­icznych

Psycho­logia kliniczna

Lightner Witmer
- Pionier pedagogiki specjalnej
- Twórca psycho­logii klinicznej
- Pierwsza poradnia dla rodziców niepeł­nos­pra­wnych dzieci
- Pierwsze czasopismo o psycho­logii klinicznej
- Komple­ksowe badanie lekarskie, psycho­log­iczne i społeczne
Hugo Munste­rberg
- Popula­ryzator psycho­logii stosowanej w USA
- Popierał Niemcy w I w.św.
- Zainte­res­owany zeznaniami świadków, w tym aspektem psychofizjologicznym
- Przeciwnik prohibicji
- Promował użytec­zność psycho­logii w wielu dziedzinach
- Przeciwnik Freuda
- Twórca książek popula­rno­nau­kowych
Clifford W. Beers
- Książka o własnych przeży­ciach w szpitalu psychi­atr­ycznym -> dyskusja na temat humani­tarnego trakto­wania pacjentów
II wojna światowa
Wzrost urazów psychi­cznych

Psycho­logia organi­zacji pracy

Walter Dill Scott
- Psycho­logia reklamy, biznesu, motywacji
- Doktorat u Wundta
- Nierac­jon­alność konsum­entów, podatność na emocjo­nalne sugestie
- Praca przy doborze kadr (testy psycho­log­iczne)
Frederick Winslow Taylor
- Mierzył czas pracy przy linii produkcyjnej
- Proponował maksym­alnie szybkie i efektywne sposoby pracy
- Proponował wyższe stawki dla bardziej wydajnych pracowników
- W konsek­wencji zwolni­enia, obciążenie psycho­fiz­yczne pracow­ników ale też skrócenie czasu pracy i duże zyski firm
- Obciążenie było niepro­por­cjo­nalnie większe od wzrostu wynagr­odzeń -> strajki i protesty
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet
     HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet