Show Menu
Cheatography

HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Karl Ludwig Kahlbaum

Psychiatra niemiecki
Koncepcja wielu jakościowo odmiennych zaburzeń psychi­cznych
- Początkowo uchodziła za kontro­wer­syjną
Zmniej­szona lub zwiększona aktywność ruchowa, np. znieru­cho­mienie w dziwnej pozycji
- Rodzaj schizo­frenii mający występować tylko u młodych ludzi.
- Dezori­ent­acja, objawy psycho­tyczne, postęp­ujący przebieg

Emil Wilhelm M.G. Kreapelin

Psychiatra niemiecki
- Asystent Kahlbauma
- Studiował m.in. u Wundta
- Zgłoszony do nagrody Nobla
Miał skłonności maniakalne i depresyjne
Istotę zaburzeń psychi­cznych lepiej ukazuje ich przebieg niż objawy obserw­owane w danej chwili
Rewolu­cyjna, naczelna teza Kraepelina
Kluczowe znaczenie ma prognoza
Przewi­dywanie dalszego przebiegu choroby
Zapis historii chorób
Staranna analiza i wnioski
Pierwsza złożona klasyf­ikacja zaburzeń psychi­cznych
Istnieją różne typy zaburzeń o istotnie różnym przebiegu
- Wyróżnił 13 głównych grup zaburzeń, w tym dwie psychozy czynnościowe:
-- Chorobę maniak­aln­o-d­epr­esyjną
-- Dementia praceox (Schizo­frenię)

Paul Eugen Bleuer

1908
Nadanie schizo­frenii jej obecnej nazwy

Hydrot­erapia

Druga połowa XIX w.
Wzrost popula­rności uzdrowisk
Popula­rność wodole­czn­ictwa przy zaburz­eniach psychi­cznych wśród mieszczan, przeds­ięb­iorców
Przyczyny popula­rności hydrot­erapii
- Posłanie chorego do uzdrowiska mniej stygma­tyz­ujące od szpitala psychiatrycznego
- Pogors­zenie jakości szpitali psychi­atr­ycznych

Terapia spoczy­nkowa

Druga połowa XIX w.
Powrót idei terapii odosob­nieniem
Neuras­tenia
Popularna koncepcja choroby, tak samo jak histeria. Miała być spowod­owana wyczer­paniem układu nerwowego
Terapia spoczy­nkowa
- Silas Weir Mitchell
- 1,5-3 miesiące
- Odosob­nienie, odpoczynek
- Mleczna dieta
- Elektroterapia
- Masaże
- Zakaz korespondencji
- Tyrania lekarska, mająca służyć podpor­ząd­kowaniu woli chorego
'Benef­icj­entami' były głównie kobiety z nerwicą

Hippolyte Bernheim

Francuski internista
Wierzył w wartość terape­utyczną hipnozy
Nie widział związku hipnozy z histerią
Głównie hipnot­yzował chłopów, mniejsza skutec­zność u mieszczan
Stosował sugestię niehip­not­yczną
Upominał, żeby go dobrze słuchano i wykonywano polecenia
Przekonał do nieświ­ado­mości Freuda

Frederik Wilhelm van Eeden

Holend­erski psychi­atra, później poeta i pisarz
Zafasc­ynowany hipnozą oraz snami, szczeg­ólnie świadomymi
W jego klinice po raz pierwszy użyto słowa "­psy­cho­ter­api­a", jednak w odnies­ieniu do hipnozy
Walden
Socjal­izująca komuna, stworzona przez Eedena
Członek artyst­ycznej bohemy
Nie pobierał opłat od biednych ani bogatych, tylko od średnio sytuow­anych

Charles Robert Darwin

Twórca współc­zesnego ewoluc­jonizmu
Wpływ na koncepcję: pięcio­letnia badawcza ekspertyza morska dookoła świata
20 lat zwlekał z publikacją teorii
W tym czasie gromadził świadectwa i dowody
Alfred Russel Wallace
Poinfo­rmował w liście do Darwina o tożsamych przemy­śle­niach, nie wiedząc o jego teorii. To doprow­adziło do ostate­cznej publikacji koncepcji obu na jednej konfer­encji

Ewoluc­jonizm

Dobór naturalny
Fawory­zowanie organizmów lepiej przyst­oso­wanych do środow­iska. Idea walki o byt
Sponta­niczna zmienność cech osobników gatunku
Dziedz­iczność
Zachodzi kiedy cecha jest adapta­cyjna, czyli ułatwia przeżycie i rozród
Konsek­wencje dla psycho­logii
- Ida ciągłości między zwierz­ętami a ludźmi
- Zainte­res­owanie psycho­logią zwierząt
- Skupienie uwagi na funkcj­ono­waniu psychi­cznym (świad­omość jako produkt ewolucji)
- Docenienie różnic indywidualnych
- Synteza wiedzy z różnych dziedzin
Konsek­wencje społeczne
- Potępienie przez Kościół za niezgo­dność z mitem o stworzeniu przez Boga
- Potępienie ze strony rasistów za pomysł o wspólnym przodku
- Wyjaśn­ienie świata i inspiracja

Samuel Butler

Angielski pisarz, myśliciel, malarz, muzyk i podróżnik
Zainsp­irowany ewoluc­jon­izmem, doszedł do wniosku, że maszyny również podlegają ewolucji
Wyraził przeko­nanie, że kiedyś maszyny mogą przejąć dominację nad światem
"­Darwin among the Machin­es"
 

Xanthopan morgani praedicta

Motyl nocny, którego istnienie przewi­dział Darwin, dowied­ziawszy się o gatunku nocnego storczyka i bardzo długim kielichu

Francis Galton

Zasłużony w wielu obszarach nauki, m.in. psycho­logii różnic indywi­dua­lnych
Kuzyn Darwina
Alfabet poznał w wieku 1.5 roku, nauczył się czytać w wieku 2.5 lat. W wieku 6 lat duże partie Iliady Homera znał na pamięć
Pierwszy wykorz­ystał linie papilarne do identy­fik­owania ludzi
Współt­worzył eugenikę
Nauka o celowym, kontro­lowanym rozmna­żaniu ludzi. Celem miało być rozmna­żanie się ludzi bardziej inteli­gen­tnych, ładnych, zdrowych itp.
Przez badania nad talentem intele­ktu­alnym doszedł do wniosku, że środowisko ma o wiele mniejsze od dziedz­icz­ności znaczenie
Uważał, że wysoka inteli­gencja łączy się z czułością zmysłów
Regresja w kierunku średniej
Badania nad skojar­zeniami
Wniosek: bardzo duża rola dzieci­ństwa i dorastania
Badania nad wyobra­żeniami umysłowymi
Badania skutec­zności modlitwy

George John Romanes

Pierwszy zajął się system­aty­cznym badaniem inteli­gencji zwierząt
Przekonany był o inteli­gencji mało rozwin­iętych form życia
Metoda anegdo­tyczna
Wykorz­yst­ywanie anegdot, przypa­dkowych obserwacji itp.
Intros­pekcja przez analogię
Procesy mózgowe zachodzące u obserw­atora zachodzą u obserw­owanego zwierzęcia
Drabina funkcj­ono­wania umysłowego

Conwy Lloyd Morgan

Filozof, psycholog, zoolog
Następca Romanesa
Prawo oszczę­dności (Kanon Morgana)
Nie można tłumaczyć zachowania zwierząt przez pojęcia odnoszące się do wyższych procesów psychi­cznych jeśli da się je wyjaśnić procesami niższymi
Rezygnacja z metody anegdo­tycznej Romanesa, ograni­czenie intros­pekcji przez analogię
Badanie zachowań instyn­kto­wnych
Należy się wystrzegać antrop­omo­rfi­zowania zwierząt
Uczą się one i kojarzą, ale na niższym poziomie abstrakcji
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet