Show Menu
Cheatography

Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

RNA

5-10% masy komórki*
RNA uczest­niczące w syntezie białek:
- Rybosomowy (rRNA)
- Inform­acyjny (mRNA)
- Transp­ort­ujący (tRNA)
RNA uczest­niczące w modyfi­kacjach potran­skr­ypc­yjnych lub replikacji DNA:
- Małocz­ąst­eczkowe jądrowe RNA (snRNA)
RNA uczest­niczące w regulacji aktywności genów:
- MikroRNA
* DNA stanowi 1% masy komórki

Funkcje RNA

rRNA
W połączeniu z białkami tworzy rybosomy, w których odbywa się synteza białek
mRNA
Przenosi informacje z pojedy­­nczego genu (DNA) do rybosomów
tRNA
- Tworzy estry ze specyf­­ic­znymi aminok­­wa­sami, które są wykorz­­ys­t­ywane do syntezy białek
- Dostarcza odpowi­ednie aminokwasy do syntezy białka
snRNA
Uczest­­niczy w procesie splicingu*
MikroRNA
- Uczest­­niczy w regulacji ekspresji genów
- Cząsteczki długości 20-23 nukleotydów
- Głównym zadaniem jest blokowanie ekspresji genu poprzez wiązanie wytwor­zonej w trakcie transk­rypcji cząsteczki mRNA
* Splicing- usunięcie intronów (sekwencji niekod­­uj­ą­cych) i połączenie eksonów (sekwencji kodują­­cych) z prekur­­so­r­owego mRNA organizmów eukari­­ot­y­c­znych [Wikip­­edia]

Pierws­zor­zędowa struktura RNA i DNA

RNA:
DNA:
Zawiera rybozę
Zawiera 2'-deoksy­rybozę
W skład wchodzi uracyl
W skład wchodzi tymina

Struktura RNA

- Cząsteczki RNA mają formę pojedy­nczych nici- wyjątkiem są dwuniciowe RNA niektórych wirusów
- Wiele zawiera obszerne rejony o strukturze dwunic­iowej helisy
- Wewnętrzne pętle

Ekspresja genu

Proces realizacji informacji genety­cznej, czyli synteza białka na podstawie informacji zawartej w DNA

Centralny dogmat biologii moleku­larnej

DNA => mRNA => białko
Transk­rypcja
Synteza jednon­ici­owego RNA na matrycy DNA*
Translacja
Proces biosyntezy białka zachodzący na ryboso­mach, z wykorz­yst­aniem informacji genety­cznej zawartej w mRNA
* Możliwa jest odwrotna transk­rypcja, np. u niektórych wirusów

Splicing pre-RNA

Proces edytowania pierwo­tnego transk­ryptu (pre-mRNA)
Rodzaje:
- Z udziałem splice­osomu
- Samowycinanie
- Z udziałem tRNA

Altern­atywny splicing

Mechanizm kontroli ekspresji białek w komórkach nerwowych
U ludzi 3 geny kodujące neureksyny a ponad 1000 izoform
Właści­wości synapsy (np. hamowa­nie­/po­bud­zanie) określane są przez kombinację neureksyny i białka na błonie postsy­nap­tycznej
 

tRNA

Struktura liścia
koniczyny:
- ramię akcept­orowe
- ramię antyko­donowe
- antykodon

Rybosomy

Kompleksy rRNA z białkami
Każda grupa zasad mRNA łączy się z odpowi­ednim tRNA związanym z aminok­wasem
Zaktyw­owane aminokwasy wiążą się w łańcuch peptydowy

Kod genetyczny

- Kodon- grupa trzech zasad, przez którą kodowany jest jeden aminokwas
--> 4 zasady: 4x4x4= 64 możliwości kodowania aminok­wasów
- Kod genetyczny jest nienak­ład­ający
- Odczyt­ywanie sekwencji zasad: od kodonu start (AUG) do kodonu stop (UAA/ UAG/ UGA)
- Sekwencja zasad w genie i sekwencja
aminok­wasów są współl­iniowe
- Kod genetyczny jest zdegen­erowany- zwykle aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon

Regulacja ekspresji genów

Regulacja ilości funkcj­ona­lnego produktu genu związana jest z aktywn­ością wielu różnych procesów
Swoistość procesów:
- Dla konkre­tnego genu
- Dla stanu fizjologicznego
- Dla warunków środowiska zewnęt­rznego
Część procesów ma charakter uniwer­salny
Korzyści z regulacji ekspresji genów:
- Możliwość szybkiego reagowania na zmieni­ające się warunki środow­iska, w którym żyje komórka
- Komórki somatyczne różnią się wyglądem i funkcją pomimo tego, że dysponują tym samym zestawem genów
Rodzaje regulacji:
- Kontrola kiedy i jak często dany gen ulega transkrypcji
- Kontrola procesów składania i dojrze­wania pierwo­tnego transk­ryptu RNA
- Selekc­jon­owanie mRNA i decydo­wanie, który ma ulegać translacji na rybosomach
- Wybiórcza aktywacja lub inakty­wacja* białek po ich wytwor­zeniu
Najważ­niejsza kontrola działania większości genów odbywa się na poziomie transk­rypcji
*Inakt­ywacja- utrata aktywności lub określ­onych właści­wości [PWN]

Regulacja transk­rypcji- poziom genu

Enhancery- sekwencje wzmacn­iające. Fragmenty DNA, powodujące zwięks­zenie szybkości transk­rypcji
Czynniki transk­ryp­cyjnebiałkami regula­tor­owymi, zawier­ającymi kilka domen funkcj­ona­lnych. Działają w różnych zestaw­ien­iach.
Represory- czynniki blokujące transk­rypcję
Aktywatory- czynniki umożli­wiające transk­rypsję

Zespół CHOPS

Jest to przykład mutacji w genie kodującym czynnik transk­ryp­cyjny
Cognitive impair­ment, coarse facies
Heart defects
Obesity
Pulmonary involvement
Short stature, skeletal dysplasia
Mutacja w genie AFF4, czynniku transk­ryp­cyjnym odpowi­ada­jącym za elongację transk­rypcji

Chromatyna

Hetero­chr­omatyna
- Geny nieaktywne
- DNA nie jest transk­ryb­owany
Euchro­matyna*
- Geny aktywne
* Euchro­­matyna skonde­­ns­owana jest na
poziomie globalnym, na poziomie lokalnym bardziej płynna

Epigen­etyka

Epigen­etyka- analiza zmian w zakresie regulacji aktywności i ekspresji, które nie są zależne od sekwencji DNA
Epigen­omika- analiza zmian epigen­ety­cznych w obrębie całego genomu

Przykłady imprin­tingu genowego

Niepeł­nos­pra­wność intele­ktu­alna, ataksja, padaczka, charak­ter­yst­yczne ruchy przypo­min­ające marionetkę i napady śmiechu bez powodu. Duże usta, wystający język, szeroko rozsta­wione zęby. Przeja­wianie różnych sensor­yzmów, m.in. zafasc­yno­wanie wodą [Wikip­edia]
M.in. obniżenie napięcia mięśni od okresu prenat­alnego, popraw­iające się w wieku 2-4 lat. Opóźniony rozwój psycho­ruc­howy. Hipoge­nit­alizm (niedo­rozwój narządów płciow­ych). Nadmierne łaknienie i otyłość. Cechy dysmor­ficzne twarzy, małe dłonie i stopy, niskor­osłość, gęsta ślina. Wady OUN, skłonność do depresji [Wikip­edia]

Inakty­wacja chromosomu X

Aby zapobiec potenc­jalnie toksycznej dawce białek kodowanych przez geny położone na chromo­somie X, u samic ssaków dochodzi do inakty­wacji ciałka Barra- jednego z chromo­somów X
Dezakt­ywacja ta zwykle ma charakter losowy i nieodw­racalny
U części kobiet dezakt­ywacja nie ma charakteru losowego
Bockland i in. (2008): U matek homose­ksu­alnych mężczyzn nielosowa dezakt­ywacja chromosomu X jest częstsza
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet
     Genetyka 2- mitoza, mejoza, budowa DNA Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet