Show Menu
Cheatography

HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Epoki staroż­ytnej Grecji

Archaiczna (800-479 r. p.n.e.)
Klasyczna (479-323 r. p.n.e.)
Hellen­ist­yczna (323-30 r. p.n.e.)
Dominacja Rzymu, potem Bizancjum (od 30 r. p.n.e.-529 r.)

Centra staroż­ytnej Grecji

Ateny
Sparta
Teby
Korynt

Likurg

Regent Sparty, prawod­awca, teoretyk wychowania

Sparta­ńskie wychowanie

- 7-29 r.ż.- szkolenie (reżim wychowawczo-militarny)
- 20-29 r.ż.- służba wojskowa
Nacisk na wydolność fizyczną, siłę, zręczność, znoszenie cierpień i głodu (celowe niedoż­ywi­enie), odwagę i równość
Podstawy czytania, pisania, liczenia
Lakoniczny styl wypowiedzi
Kobiety: trening fizyczny, nauka tańca, gimnas­tyki, muzyki, poezji

Sofiści

Wędrowni nauczy­ciele w Grecji, głównie ateńscy
Przede wszystkim nauczali dyskusji
Łatka przemą­drz­ałych, przein­tel­ekt­ual­izo­wanych fałszerzy
"­Pierwsi prawni­cy"
Protagoras z Abdery- Najsły­nni­ejszy sofista, autor cytatu "­czł­owiek miarą wszech­rze­czy­"

Relatywizm

Prawda jest subiek­tywna, każdy na własny użytek przesądza, co uznaje za prawdę

Oświata w Atenach

Sofiści mistrzami dla elit
Prywatne kształ­cenie od 7 do 12 (biedn­iej­si)/14 roku życia
Bogatsi kontyn­uowali naukę w gimnazjach. Biedniejsi uczyli się zawodu
IV w. p.n.e.- efebia państwowa- przygo­towanie obywat­els­ko-­woj­skowe
Rozwijanie kultury fizycznej i umysłowej
Idea rozwoju wszech­str­onnego, harmon­ijnego
Wychowanie fizyczne: pięciobój (bieg, skok, rzut dyskiem i oszczepem, zapasy) oraz pływanie

Pryncy­pializm etyczny

Ważne problemy etyczne mają jedno wspólne rozwią­zanie
 

Sokrates

Stosował dialog, w którym doprow­adzał rozmówcę do przyznania się, że nic nie wie/ wydobywał ukrytą prawdę
Twierdził, że sam nic nie wie
Cnotą jest wiedza- wiedzieć co dobre, to czynić dobrze
Pryncy­pializm etyczny
Skupiał się na człowieku i wartoś­ciach
Skazany na śmierć

Platon

Uczeń Sokratesa
Założyciel Akademii
Zmienność oraz stałość w świecie:
Wiedza jest niezmi­enna, mniemania oparte o rzeczy zmienne
Poznanie zmysłowe zawodne
To, co widzimy, jest odbiciem doskon­ałych idei
Idee łączą się ze światem materi­alnym tylko w ludzkiej duszy oraz w postaci Demiurga

Demiurg

Wg. Platona, architekt/ budowniczy świata

Dusza wg. Platona

Trojaka
Jest wieczna. Liczba dusz od początku jest ta sama
Przebywała w świecie idei, schodząc na Ziemię zapomniała swojej wiedzy.
Wędruje przez kolejne wcielenia w celu odtwor­zenia utraconej wiedzy. Później wraca do świata idei

Anamneza

Wg. Platona uczenie się, polegające na przypo­minaniu sobie prawdy, którą dusza znała ze świata idei.

Metemp­sychoza

Grecki odpowi­ednik reinka­rnacji. Wędrówka dusz

Trzy części duszy wg. Platona

Pożądliwa (uczucia)
- Przeważa u rzemieślników
- Powinność: umiark­owanie
Popędliwa (akty woli)
- Przeważa u żołnierzy
- Powinność: męstwo
Rozumna (abstr­akcyjne myślenie)
- Przeważa u filozofów
- Powinność: mądrość
Cnota sprawi­edl­iwości, czwarta cnota, zapewnia harmonię

Powinności społec­zeństwa wg. Platona

Filozo­fowie
Władza
Wojownicy
Pilnowanie porządku
Żywiciele
Utrzymanie
Konser­wat­ywność, hierar­chi­czność (stano­wość), przymus, brak zmienn­ości.

Wychowanie wg. Platona

Dzieci własnością państwa
Cel: harmonia ciała i duszy
Zadania i cele wyprow­adzone z idei dobra, prawdy i piękna
 

Arysto­teles

Uczeń Platona, nauczyciel Teofrasta z Eresos i Aleksandra Wielkiego
Założyciel Liceum
Później wywarł wpływ na filozofię chrześ­cij­ańską (Tomizm)

Empiryzm (Aryst­oteles)

Wiedza pochodzi z doświa­dcz­enia. Nie ma rzeczy ani idei. Są ściśle związane materia i forma

Przyczyny rzeczy wg. Arysto­telesa

Materialna
Formalna
Sprawcza
Celowa

Nieruchomy porusz­yciel

Według Arysto­telesa, jest to duch/bóg, który nie ingeruje w świat. Jedyny przypadek czystej formy

Forma i materia (Aryst­oteles)

Ciało- materia
Dusza- forma
Czysta forma- forma bez materii

Trzy części duszy wg. Arysto­telesa

Roślinna (weget­atywna)
Pobieranie pokarmu i wzrost
Zwierzęca (zmysłowa)
Percepcja i ruch
Rozumna (ludzka)
Rozumienie świata, samośw­iad­omość, myślenie
- Aspekt bierny- odbiór tego, co może stanowić przedmiot zrozumienia
- Aspekt czynny- Tworzenie pojęć przez łączenie słowa z cechami rzeczy­wis­tości

Analityka (logika Arysto­telesa)

Nic nie może być jednoc­ześnie prawdziwe i fałszywe
Złożoność wniosk­owania sylogi­sty­cznego

Model poznania naukowego (Aryst­oteles)

1. Założenia
2. Teoria
3. Weryfi­kacja- sprawd­zenie zgodności wniosków z rzeczy­wis­tością

Etyka i społec­zeństwo wg. Atysto­telesa

Duszę należy doskonalić
Indywi­dua­liz­acja- nie ma jednej metody doskon­alenia
Złote umiark­owanie- Częściowe zaspak­ajanie rządz, nie wyrząd­zanie krzywdy, dbanie o harmonię
Małżeństwo -> rodzina -> gmina -> państwo (samow­yst­arc­zalne)
Filozo­fowie: doradz­anie, nie rządzenie

Wychowanie wg. Arysto­telesa

Nie odrywać dzieci rodzicom
Wszech­str­onność kształ­cenia
Dydaktyka teoret­yczna
Ciekawość i konkrety -> Pamięć i myślenie -> Ogólne prawdy

Hipokrates z Kos

Ojciec medycyny
Oddzie­lenie medycyny od religii
Przyczyny chorób- organiczne i środow­iskowe
Samole­czenie organizmu
Zalecenie uprzejmego trakto­wania chorych
Koncepcja kryzysu w przebiegu choroby
Koncepcja humorów
Jako jeden z pierwszych pisał o depresji (melan­cholii)

Koncepcja humorów (Hipok­rates)

 
Zróżni­cowanie płynów ustroj­owych (humorów) odpowiada zróżni­cowaniu temper­ame­ntów. Poważne zakłócenia ich równowagi prowadzą do chorób

Sangwinik
- Krew
- Wątroba
- Powietrze
Choleryk
- Flegma
- Śledziona
- Ogień
Melanc­holik
- Żółta żółć
- Pęcherzyk żółciowy
- Ziemia
Flegmatyk
- Czarna żółć
- Mózg/płuca
- Woda

Typ idealny- wszyst­kiego po równo

Aretajos z Kapadocji

Lekarz grecki
Walczył aktywnie z chorobami, nie czekając na kryzys
Opis depresji (melan­cholii)
Koncepcja osobowości przedc­hor­obowej
Naturalne przyczyny schorzeń

Opis melanc­holii Aretajosa

Wymien­ionych wiele cech zachow­ania- od smutku i pustki do skłonności samobó­jczych
Koncepcja osobowości przedc­hor­obowej- melanc­holia zwykle u ludzi smutnych
Postępowe podejście z powodu odrzucenia jako przyczyn takich zjawisk jak ułożenie planet

Galen z Pergamonu

Rzymski lekarz pochod­zenia greckiego
Rozwin­ięcie wiedzy anatom­icznej
Sekcje zwłok zwierząt
Kosmetyka dziedziną medycyny
Rozwin­ięcie koncepcji humorów
- Rozwin­ięcie charakterystyk
- Dodanie czterech typów
Zalecenie obserwacji i rozumo­wania
Krytyka wróżbi­arstwa, magii, modłów
Łączenie teorii z empirią- wpływy Platona, Arysto­telesa, stoicyzmu
Lekarz powinien być filozofem
Prekursor psycho­terapii

Dusza wg. Galena

Jak u Platona + wskazanie konkre­tnych organów jako siedziby duszy. Brak rozdziału umysłu i ciała
Dusza rozumna- mózg
Dusza popędliwa- serce
Dusza pożądliwa- wątroba

"­Psy­cho­ter­api­a" Galena

Leczenie duszy ze zbyt silnych pasji mądrą rozmową o pragni­eniach i tajemn­icach
Lekarz powinien być wolny od tych problemów, najlepiej stary

Pseudo­-Pl­utarch

Dzieło "O wychowaniu dzieci­"
- Rozwój moralny wraz z fizycznym
- Lekcew­ażenie matematyki i muzyki
- Nauczanie jako potęgo­wanie ćwiczeniem wrodzonych predyspozycji
- Karmienie piersią istotne dla miłości do bąbelka
- Odradzanie poczyn­iania dzieci po alkoholu, aby nie były alkoho­likami

Kwintylian

Rzymski mistrz retoryki i pedagog
Istotność wykszt­ałcenia retory­cznego w wychowaniu
Dobry mówca jest moralny, broni tego co dobre
Ludzie są powsze­chnie zdatni do nauki
Nauka kilku rzeczy na raz sprzyja pobudzeniu intele­ktu­alnemu
Wzmacn­ianie dziecięcej ciekawości świata
Przerwy pomiędzy lekcjami, dbałość o porządek
Istotność nauki w grupie- kontakty, przyja­źnie, rozbud­zanie ambicji
Nauczy­ciel- zastępca ojca. Nieomylny, potępia błędy, nie jest surowy za bardzo, nie poniża, nie obraża uczniów, cierpliwy, niespo­ufa­lający się, zadaje pytania, nie jest wyniosły
Słowo mówione ponad książkami
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet