Show Menu
Cheatography

HMP 16- Psychologia humanistyczna, pozytywna Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Źródła psycho­logii humani­sty­cznej

Renesa­nsowy humanizm europejski
Idee J.J. Rousseau
Franz Brentano
Krytyka mechan­icyzmu
Oswald Kulpe
Nie każde świadome przeżycie jest reakcją na bodziec
William James
Strumień świado­mości, osoba sama w sobie, krytyka redukc­jonizmu
Adler, Jung, Horney
Człowiek może tworzyć samego siebie
Buddyzm, hinduizm
Fenome­nol­ogia, egzyst­enc­jalizm
Zeitgeist lat 60. XX w.
- Protest wobec reakcy­jnego milita­ryzmu USA
- Kontes­tacja kapita­lis­tyc­znego materializmu
- Przemiany obyczajowe
- Afirmacja indywi­dua­lis­tyc­znego przeżycia
- Dążenie do dobrego tu i teraz
- Optymizm, hedonizm, pacyfizm
- Wiara w siłę uczuć
- Fascynacja stanami świado­mości (np. po LSD)

Abraham Harold Maslow

Profesor, dziekan
Prezes APA
Jeden z liderów i twórców psycho­logii humani­sty­cznej
Na początku był behawi­orystą
Wrodzona tendencja do samoak­tua­lizacji
Można ją rozwijać
Do zaspok­ojenia potrzeb wyższych niezbędne jest zaspok­ojenie potrzeb niższych
1. Potrzeby fizjologiczne
2. Potrzeba bezpieczeństwa
3. Potrzeba miłości i przynależności
4. Potrzeba szacunku, aprobaty, dumy
5. Potrzeba wzrostu
W toku pierwszych dwóch lat życia konieczna jest miłość, bezpie­cze­ństwo i zaspok­ojenie potrzeb fizjol­ogi­cznych
Ludzie samoak­tua­liz­ujący się
- Widzą świat obiektywnie
- Empatyczni
- Niezależni
- Mają pasje
- Lubią siebie i innych
- Zdrowi psychicznie
- Twórczy
- Demokratyczni
- Częściej mają ekstat­yczne doznania

Piramida potrzeb Maslowa

Carl Ransom Rogers

Psycholog kliniczny, teoretyk, pracownik poradni dla studentów
Czołowy przeds­taw­iciel psycho­logii humani­sty­cznej
Działacz na rzecz pokoju i pojednania na świecie
Nominowany do Nagrody Nobla
Podstawowe warunki zdrowia psychi­cznego oraz pomocy psycho­log­icznej:
- Autentyczność
- Bezwar­unkowa akceptacja drugiej osoby
- Empatia
Przyczyna zaburzeń psychi­cznych
Uwewnę­trz­nienie zewnęt­rznych warunków wartości -> Życie według cudzego poglądu na życie, wytworzone w dzieci­ństwie pod wpływem rodziców
Osoby samore­ali­zujące się
- Bardziej swobodne, prawdziwe, niezależne
- Twórcze
- Kierują się własnym głosem wewnęt­rznym- mogą nie być rozumiane
- Otwarte na nowe przeżycia
- Wykorz­ystują w pełni swoje możliwości
- Chcą żyć maksym­alnie dobrze tu i teraz
 

Pozycja psycho­logii humani­sty­cznej

Duża siła oddzia­ływania i rozgłos
Brak trwałej pozycji w psycho­logii akadem­ickiej
- Pewne wykluc­zenie przez elity akadem­ickie z grantów badawczych
- Trudności w przyjm­owaniu artykułów do druku, uzyskaniu licencji itp.
Częściej psycho­logowie humani­styczni pracowali w poradniach
Lata 90. XX w.
Renesans i powrót odmien­ionej psycho­logii humani­sty­czn­o-e­gzy­ste­ncj­alnej -> Psycho­logia pozytywna

Psycho­logia pozytywna

Martin Elias P. Seligman
- Twórca psycho­logii pozytywnej
- Zajmował się wyuczoną bezrad­nością
- Kontro­wersje budzi jego współpraca z armią USA w kontekście tortur, których ramą teoret­yczną mogła być wyuczona bezradność
Psycho­logia pozytywna używa metod pomiar­owo­-ba­daw­czych akcept­owa­lnych naukowo
Obszar zainte­res­owań:
- Mocne i dobre strony człowieka
- Szczęście, optymizm, nadzieja
- Pełne i udane życie
Główne ustalenia:
- Szczęście zależy w małym stopniu od majątku i zdrowia, ale w dużym w szczeg­ólnych przypa­dkach życia w biedzie i poważnych chorób
- Małżeństwo sprzyja szczęściu, szczeg­ólnie mężczyzn
- Osobowość liczy się najbar­dziej- niska neurot­ycz­ność, ekstra­wersja, sumien­ność, wysokie poczucie własnej skutec­zności (Bandura), wewnętrzne poczucie kontroli (Rotter)
Nazwa "­psy­cho­logia pozyty­wna­", użyta przez Seligmana, jest nawiąz­aniem do Maslowa, który tak nazywał swoją teorię.

Antyps­ych­iatria

Radykalny ruch kulturowy z lat 60.
Częściowo powiązany z psycho­logią humani­sty­czn­o-e­gzy­ste­ncjalną
Thomas Stephen Szasz- główny autor
Osoby zaburzone psychi­cznie są ofiarami pacyfi­kac­yjnego działania reżimu państw­owego
Uniesz­kod­liw­ianie poprzez psychopatologizację:
Osoby intele­ktu­alne, obycza­jowe, nonkom­for­mistów
Psychi­atria jako narzędzie represji
Podział na zdrowych i zaburz­onych
Sztuczne ujedno­licanie społec­zeństwa dla posłus­zeństwa władzy
Leczenie psychi­atr­yczne jest szkodliwe
Każdy ma prawo do przeżyć, mózg nie choruje
Wyjaśn­ienie zaburzeń psychi­cznych przez czynniki moralne, polity­czne, socjok­ult­urowe
Wiara w zdrowie zastąpiła wiarę w zbawienie
Mieszany wpływ ruchu:
Pozytywne skutki:
- Zainte­res­owanie losem pacjentów psychi­atr­ycz­nych, obrona ich dobra
- Ograni­czenie przymu­sowego leczenia*
Negatywne skutki:
- Zniech­ęcenie nieszc­zęś­liwych ludzi do szukania pomocy psychi­atr­ycznej
* Polska jako jeden z ostatnich krajów świata ograni­czyła przymusowe leczenie psychi­atr­yczne
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet