Show Menu
Cheatography

HMP 15- Myśl terapeutyczna Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Pionierzy psycho­terapii grupowej

Thomas Forrest Main
- Psychi­atra, psycho­ana­lityk, lekarz wojskowy
Joshua Bierer
- Psychi­atra, student Adlera
- Uznał, że psycho­analiza utrwala problemy i uzależnia od psychoanalityka
- Psycho­terapia grupowa uczy samodz­iel­ności i ułatwia wgląd w siebie
- Terapia środow­iskowa- spotkania w typie klubu dyskus­yjnego
Maxwell Jones
- Kardiolog, psychi­atra, ordynator szpitala
- Zauważył, że na jego oddziale dochodzi do ważnych dyskusji pacjentów z pielęgniarkami
- Zaaran­żowanie omawiania problemów pacjentów i odgrywania scenek*
* Psycho­drama- wymyślona w latach 20. XX w. przez Jacoba L. Moreno i niezal­eżnie przez Jonesa

Społec­zność terape­utyczna

Termin stworzony przez Thomasa Maina
Popularna idea i ważny środek walki o zdrowie psychiczne w XX w.
Obok psycho­ana­lizy, nadzoru w szpitalach psychi­atr­ycznych i metod biolog­icznych
Geneza pomysłu:
Niezgoda na podział na psycho­analizę dla bogatych i psychi­atrię dla biednych
W działaniu istotna inicjatywa pacjentów

Psychi­atria społeczna

Koncepcja dziennego oddziału psychi­atr­ycznego na potrzeby społec­zności terape­uty­cznej
- Kanada, 1946: Pierwszy dzienny oddział
- Zaanga­żowanie psychi­atrów, psycho­logów, asystentów socjal­nych, terapeutów zajęci­owych, socjot­era­peutów
Psycho­terapia w USA
Przez popula­rność psycho­analizy jej popula­rność była o wiele mniejsza niż w Europie. Wzrosła dopiero w latach 60. i 70.

Julius Wagner­-Ja­uregg

Antyse­mita, popierał nazizm
Laureat Nagrody Nobla
Za postęp w leczeniu kiły układu nerwowego metodą zarażenia malarią
- Brak pełnego wylecz­enia, lecz znaczne popraw­ienie stanu i możliwość życia
- Poprawa w mniej niż połowie przypadków
- śmiert­elność 15%*
Zwolennik steryl­izacji
- Przestępców
- Części chorych psychicznie
- Ludzi o "­gor­szych genach­"
Leczenie hormonalne psycho­tycznej młodzieży o opóźnionym dojrze­waniu płciowym
* Kiłę układu nerwowego pokonano penicyliną w latach 40. XX w.

Środki stosowane w XIX w.

Uspoka­jająco, nasennie, przeci­wbólowo
Morfina
Uspoka­jająco, nasennie
- Wodzian chloranu
- Sole bromu
W pobudzeniu maniak­alnym
- Wyciąg z lulka czarnego
- Hioscyjamina
- Hioscyna, czasem połączona z morfin­ą/a­pom­orfiną i altropiną

Morfina

Wyizol­owana z opium w 1806 r.
W XIX w. stosowana w łagodzeniu cierpień ludzi z zaburz­eniami psychi­cznymi
- Uspokajała
- Uśmierzała ból
- Pozwalała zasnąć
Rekome­ndacja dla zdrowych ludzi w celu złagod­zenia objawów zmartwień
Wycofanie z rekome­ndacji po odkryciu potencjału uzależ­nia­jącego

Przedł­użony sen

Neil Macleod
Pod koniec XIX w. użył soli bromu do wywołania snu trwającego 5-9 dni
-- Leczenie kokain­istów, morfin­istów, psychotyków
--- Czasem zupełne ustąpienie objawów
--- Śmiert­elność 10%
Emil Fischer i Joseph von Mering
Synteza barbit­uranów
-- Wywoły­wanie przedł­użonego snu w XX w.
--- Śmiert­elność 5%
--- W tym celu pierwsi użyli barbit­uranów Giuseppe Epifanio i Jakob Klaesi
-- W mniejszych dawkach łagodzenie łagodn­iej­szych form cierpienia
 
Później odkryto bezpie­czn­iejsze barbit­urany, wywołujące sen 12-16 godzinny
 

Śpiączka insulinowa

Manfred Sakel, lata 30. XX w.
- Wywoła­łanie śpiączki insuli­nowej, przez radykalne obniżenie poziomu cukru we krwi, w celach psychi­atr­ycz­nych. Śmiert­elność 1%

Drgawki

Ladislas von Meduna
- Autor idei poleps­zenia stanu psychi­cznego przez drgawki
Metrazol, kardiazol
- Początkowo używane substancje
- Skutec­zność 50%
- Drgawki poprze­dzane bardzo silnym lękiem
1938- Ugo Cerletti
- Zastos­owanie po raz pierwszy elektr­ows­trząsów na człowieku
Elektr­ows­trząsy
- Używane obecnie w psychozach i depresji przy braku powodzenia farmakologii
- Stosowanie metod pozwal­ających uniknąć złamań, zwichnięć, bezdechu, niewyd­olności krążen­iowej

Lobotomia (leuko­tomia)

Egas Moniz
- Neuroc­hirurg, polityk
- Pomysł uszkod­zenia płatów czołowych w celu terapii zaburzeń psychicznych
- Nadanie nazwy zabiegowi: leukotomia
- Nagroda Nobla za leukotomię w leczeniu psychoz
- Na starość zmuszony do ustąpienia z uczelni
Walter Jackson Freeman
- Rozpow­sze­chnił zabieg i nazwał go lobotomią
- Zabił co najmniej 100 pacjentów
- Zakaz operowania w latach 60.
Skutki pozytywne lobotomii:
- Ustąpienie ataków szału
Skutki negatywne:
- Drastyczny spadek inteligencji
- Zoboję­tnienie na świat społeczny
- Utrata ciągłości w czasie i tożsamości
- Impulsywność
- Najczę­ściej apatia, problemy somatyczne
- Uległość
-> Objawy podobne do demencji
Śmiert­elność 15%

Rewolucja farmak­olo­giczna

1952-1954
Rewolucja farmak­olo­giczna w psychi­atrii
Paul Charpe­ntier
- Zsynte­zowanie chloro­pro­mazyny w 1950 r.
- Zastos­owanie przy operacjach
- Pomysł zastos­owania w psychi­atrii
Chloro­pro­mazyna
- Pierwszy lek na schizo­frenię- 1952, Francja
- Zniesienie halucy­nacji i urojeń w ciągu kilku tygodni
- Objawy niepoż­ądane: senność, depresja, apatia, hipote­rmia, dyskinezy (defekty neurol­ogi­czne) po długim stosowaniu
Henri Laborit
- Chirurg wojskowy
- Poszuk­iwanie dobrego specyfiku na czas operacji, innego od morfiny
- Zainte­res­owanie fenoti­azynami (środkami antyhi­sta­min­owymi)
Jean Delay
- Wpływowy psychiatra paryski
- Pierwszy użył chloro­pro­mazyny w leczeniu
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet
     HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet