Show Menu
Cheatography

Etologia 7: Popęd Cheat Sheet by

Część II notatek o kompleksowych formach zachowania Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Popęd

Wewnętrzne źródło działania osobnika
Wynik pobudzenia struktur mózgowych urucha­mia­jących aktywność organizmu
Ukieru­nko­wanie na zaspok­ojenie pewnej potrzeby biolog­icznej lub usunięcie wpływu szkodl­iwego czynnika
Pojęcie popędu jest teoret­ycznym konstr­uktem. Argumenty na rzecz posług­iwania się nim:
- Zmiana progów reakcji na bodziec
- Zachowania spontaniczne
- Czynności grupujące się w czasie

Potrzeba biolog­iczna

Fizjol­ogiczny stan organizmu, będący odchyl­eniem od homeostazy lub optimum etolog­icznego
Wynika z braku lub nadmiaru danego czynnika

Metody badania motywacji

Metody etolog­iczne- prowadzą do rozpoz­nania zachowań w naturalnym środowisku
Behawi­oralne metody labora­tor­yjne- motywacja mierzona m.in. za pomocą wyuczonych zachowań
 
- Pomiar intens­ywności zachowań apeten­cyjnych- np. jak szybko pies biegnie do miski
- Pomiar natężenia działań spełniających
- Pomiar wrażli­wości na bodziec kluczowy
- Pomiar szybkości uczenia się zadani­a-np. skrzynka Skinnera
 
Nieobiektywne
- Popełn­ianie błędnego koła
- Zamiast mówienia o popędzie (np. pies szybko je bo jest głodny) lepiej mówić o obserw­owa­lnych danych (pies szybko je, bo nie jadł od 24godzin)
Zasada Hinde- tendencja do danego typu zachowania zmienia się wolniej niż zachow­anie, więc dwie reakcje behawi­oralne sąsiad­ujące ze sobą w czasie mają wspólną przyczynę.

Frans de Wall- zarzut w stronę behawi­ory­stów, głodzących zwierzęta w celu zmotyw­owania ich do uczenia. Zadaje on pytanie, czy głód nie obniża zdolności uczenia się.

Taksonomia popędów

Ze względu na stosunek organizmu do źródła bodźca
- Apetytywne (+)- prowadzące do kontaktu z bodźcami atrakc­yjnymi (np. woda)
- Awersyjne (-)- prowadzące do usuwania się organizmu spod działania przykrego bodźca (np. ból)
Według lokali­zacji działania bodźca
- Endogenne (wewną­trz­poc­hodne)- mechanizmy mózgowe pobudzane przez czynniki humoralne (wewnętrzne)
- Egzogenne (zewną­trz­poc­hodne)- mechanizmy mózgowe pobudzane przez
bodźce ekster­oce­ptywne (wewnę­trzne)
W zależności od dziedz­icz­ności/ wyuczenia
- Wrodzone (pierw­otne)- odzied­ziczone i zawsze występ­ujące w danej sytuacji
- Nabyte (wtórne)- powstałe przez warunk­owanie w toku doświa­dczenia
 

Relacje między popędami

- Hamowanie (Strach i wściekłość)
- Pobudzanie (Strach i defekacja)
- Torowanie (Popęd seksualny i wściek­łość)
Hierarchia popędów:
1. Wściek­łość, strach, popęd defekacji
2. Pragni­enie, ciekawość, głód, popęd seksualny
3. Popęd higieny

Relacje między popędami

Konflikty popędów

Ambiwa­lencja
- Alternacja zachowań- naprzemienność
np. naprze­mienne zbilżanie się i oddalanie od przeciwnika
- Nakładanie się zachowań- Alternacja zachowań
np. stretching szczura- tylne łapy zakotw­iczone, przednie łapy idą w przód
Przeni­esienie
np. kiedy szef jest wściekły, czujesz zarówno strach i agresję, więc nie odpowiesz ani ucieczką, ani atakiem. Kiedy szefa nie będzie, a wściekłość pozost­anie, zaatak­ujesz obiekt, który nie wzbudza lęku.
Przerz­ucenie
np. chomik w klatce nie może zaatakować ani uciec, więc sfrust­rowany przerzuca popęd higieny i zaczyna się czyścić
W sytuacji gdy osobnik motywowany jest dwoma lub więcej działa­jącymi z równą siłą popędami,
które prowadzą do wykluc­zaj­ących się zachowań, dochodzi do konfliktu popędów.

Model psycho­hyd­rau­liczny Lorenza

Konrad Lorenz

Badacz zachowania zwierząt i teoretyk. Nazista.
Model psycho­hyd­rau­liczny
1. Zbiornik: płyn=popęd
2. Zaworek, sprężyna i szalka: o przelaniu płynu decydują dwie siły- ciśnienie wywierane przez płyn (ilość) i obecność ciężarka
3. Korytko z pochyłym dnem i tyloma otworami, ile jest etapów zachowania instyn­kto­wnego: jeśli mało jest popędu, nie dojdzie do wszystkich etapów
 

Zasada kwanty­fikacji

Siła ośrodk­owego pobudzenia urucha­mia­jącego działanie popędowe jest sumą pobudzenia wewnęt­rznego (popędu) oraz pobudzenia będącego efektem działania stymulacji zewnęt­rznej

Model J.A. Deutscha

Oparty na analiz­atorze sensor­ycznym przetw­arz­ającym nadcho­dzące ze środowiska zewnęt­rznego i wewnęt­rznego.

Model Lorenza lepiej się sprawdza jako model wyjaśn­iający proces urucha­miania zachow­ania, natomiast Model Deutscha lepiej wyjaśnia proces hamowania

Popędy- zachowanie ukieru­nkowane

1. Indukują ogólne pobudzenie ruchowe
2. Ułatwiają jedne zachowania przy jednoc­zesnym hamowaniu innych
3. Odpowi­ednio modyfikują percepcję
4. Ułatwiają uczenie się
5. Są spowin­owacone- występują w
odpowiednich sekwen­cjach– łańcuchach

Łańcuchy zachowań

zachowania przygo­tow­awcze (apeten­cyjne) -> ogniwo końcowe (działanie spełni­ające)
- Kolejność zachowań apeten­cyjnych jest sztywna
- Łańcuch może być przerwany
Komponenty zachowania spełni­ają­cego:
1. Sztywny wzorzec zachowania
2. Składowa orient­ująca- ukieru­nkowuje wzorzec reakcji

Instyn­ktowne zachowanie pluskolca

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Etologia 8: ewolucja zachowania, cz.1 Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet