Show Menu
Cheatography

Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Koncepcja optyma­lności

Koncepcja powstała na gruncie ekologii behawi­oralnej
Adapta­cyjne strategie zachowania przynoszą korzyści, ale też obciążone są kosztami
Dobór naturalny faworyzuje strategie maksym­ali­zujące zyski

Modele optyma­liz­acyjne

Służą ustaleniu, jaki konkretny kompromis daje największy zysk netto
Celem jest formuł­owanie hipotez ilości­owych

Dobór zależny od zagęsz­czenia

Koncepcja R. Fishera
Wartość danej cechy lub strategii zachowania zależy od częstości jej występ­owania w populacji
Wartość może być dodatnia lub ujemna
- Wyższe dostos­owanie form typowych (np. zaloty)
- Wyższe dostos­owanie form nietyp­owych (np. w kontakcie z drapie­żni­kiem)
 

Dostos­owanie

Stopień fawory­zowania genotypu przez dobór naturalny
Podstawowa miara: liczba potomstwa dożywa­jącego okresu reprod­ukc­yjnego

Przyst­oso­wanie

Cecha służąca rozwią­zaniu konkre­tnego problemu adapta­cyjnego

Strategia ewoluc­yjnie stabilna (SES)

Koncepcja J. Mayard­a-S­mitha
Strategia, która po utrwaleniu się wśród wszystkich członków populacji, uniemo­żliwia rozprz­est­rze­nianie się w drodze doboru natura­lnego mutacji, powodu­jącej przyjęcie innej strategii

Strategia ewoluc­yjnie stabilna (SES)

- Wyjaśnia istnienie altern­aty­wnych przyst­osowań
- Jest źródłem hipotez jakośc­iowych
Przykłady hipotez jakośc­iowych SES:
- Gdy koszty agresji są wysokie, stabilna może być strategia gołębia
- Gdy wartość zasobu o który toczy się konflikt jest bardzo wysoka lub koszty agresji są niskie, stabilna może być strategia jastrzębia
 

SES: Konflikt o zasoby

Strategia jastrzębia
Strategia gołębia
Walka o zasób do upadłego
Unikanie walki, grożenie osobnikowi o podobnej pozycji, aż któryś się znudzi

SES: konflikt o zasoby

Strategie warunkowe

Uwzglę­dniają różnice osobnicze (asyme­trie)

Typy asymetrii (ekologia behawi­oralna)

- W zdolności utrzymania zasobu (fizyc­zna), np. wielkość, wiek
- W wartości zasobu- stopień zaspok­ojenia potrzeb
- Umowna- posiadanie terytorium
Każdej strategii racjon­alnej można przypisać strategię parado­ksalną.
Np. Racjon­alna: atakuj mniejs­zego, uciekaj przed większym. Parado­ksalna: Atakuj większego, uciekaj przed mniejszym.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Etologia 7: Popęd Cheat Sheet
     Etologia 8: ewolucja zachowania, cz.1 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet