Show Menu
Cheatography

Etologia 8: ewolucja zachowania, cz.1 Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Teoria ewolucji Darwina (1859)

Dwa aspekty ewolucji zachowania

Funkcja adapta­cyjna
Filoge­neza- historia zachowania
Pierwsze pytanie Tinbergena:
Jaki jest biolog­iczny sens zachowania
Czwarte pytanie Tinbergena:
Jaka jest historia ewolucyjna danego zachowania
Jeśli jakieś zachowanie system­aty­cznie pojawia się w naturze, należy rozważyć jego funkcję adapta­cyjną
.
Badanie:
1. Podejście porówn­awcze:
- Poszuk­iwanie dywerg­encji: Odrębne populacje tego samego gatunku lub blisko spokre­wnione gatunki zamies­zkujące odmienne środowiska
- Poszuk­iwanie konwer­gencji: Niespo­kre­wnione gatunki zamies­zkujące podobne środowisko

2. Podejście
eksperymentalne
: Ingerencja w życie organizmów i testowanie konkur­enc­yjnych hipotez
Badanie:
- Zachowania analog­iczne- pełniące podobną funkcję u niespo­kre­wni­onych gatunków
-Zachowania homolo­giczne- podobne zachowania u gatunków spokrewnionych
(wyjątek: zrytua­liz­owane)

Warunki ewolucji zachowania

1. Występ­owanie zmienności
2. Przeka­źnictwo między­pok­ole­niowe (droga genety­czn­a/k­ult­urowa)
Przykład drogi kulturowej transmisji zachow­ania: Makaki na japońskiej wyspie, myjące bataty przed spożyciem. Zaczęło się od jednego osobnika.
Przykład drogi genety­cznej: Krzyżówka myszaków leśnych i plażowych- powstają osobniki tworzące nory charak­ter­yst­yczne dla dwóch gatunków lub łączące cechy tych nor.
 

Warunki uznania zachowań za homolo­giczne

To samo miejsce w łańcuchu działań
Zachod­zenie pod wpływem tej samej motywacji (wyjątek: zrytua­liz­owane)
Szerokie rozpow­sze­chn­ienie u pozost­ałych gatunków z grupy
W przypadku różnic u dwóch porówn­ywanych gatunków, można znaleźć reakcje pośrednie u innych gatunków

Rytual­izacja

Proces prowadzący do przeks­zta­łcenia pierwotnie użytkowych form zachowania w inform­acyjne
Towarzyszą jej:
- Zmiana źródła motywacji i bodźca wyzwalającego
- Stereo­typ­izacja, uprosz­czenie, przery­sow­anie, rytmiczność
- Typowa intens­ywność- względne unieza­leż­nienie od siły popędu
"Surowce":
- Ruchy intencjonalne
- Zachowania związane z konfliktem popędów, np. przerzutowe
- Reakcje autono­miczne
Reakcje autono­miczne: urynacja, defekacja, wazody­latacja (rozsz­erzenie światła naczyń krwion­ośn­ych), respir­acja, termor­egu­lacja

Hipotezy funkcji stereo­typ­izacji

Efekty­wność komuni­kacji- odbiorca musi znać intencję
Kamufl­owanie rzeczy­wistego poziomu motywacji,
np. pokazy­wanie zębów bez zdradzania prawdo­pod­obi­eństwa ataku
Analogia do łyżwia­rstwa figuro­wego- wybór najlep­szego osobnika na podstawie najlep­szego zaprez­ent­owania "­pro­gramu obowią­zko­weg­o"

Paradygmat panglo­ssj­ański

Wszystkie cechy organizmów mają sens biolog­iczny- skoro istnieją, muszą przynosić korzyści
Jest błędny w kontekście ewolucji darwin­ows­kiej, bo istnieją też cechy neutralne
Wbrew temu sposobowi myślenia, funkcję adapta­cyjną cechy należy udowodnić.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Etologia 7: Popęd Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet