Show Menu
Cheatography

IsmiAfifah00 Cheat Sheet by

Individual Assignment

PENDAH­ULUAN

Wakaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh islam kerana dengan amalan wakaf seseorang itu dapat membantu sesama insan yang memerlukan kepada pertol­ongan yang memerlukan kepada pertol­ongan selain daripada menjad­ikannya salah satu ibadat.

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

Islam merupakan satu agama yang sempurna dan lengkap serta merangkumi semua aspek kehidupan sama ada dari aspek politik, undang­-un­dang, ekonomi, sosial dan sebaga­inya. Wakaf juga merupakan salah satu daripada institusi ekonomi islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dengan harta benda. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari sudut pengor­banan yang dilakukan oleh para pewakaf dalam mengor­bankan hartanya demi kepent­ingan umat islam dalam memart­abatkan ekonomi umat islam dan kebajikan sosial secara khususnya. Namun demikian, masih terdapat banyak harta-­harta wakaf yang gagal dibang­unkan demi kepent­ingan umat islam dan matlamat para pewakaf juga masih belum lagi tercapai.

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAKAF PERTANIAN

Pemban­gunan tanah wakaf yang terbiar boleh dibang­unkan untuk menjana pendapatan golongan miskin iaitu dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan ini dengan mengus­ahakan tanah wakaf yang terbiar di bawah pemantauan pihak berwajib iaitu Majlis Agama Islam Negeri. Bertepatan dengan konsep ini, maka adalah wajar tanah wakaf dibang­unkan untuk tujuan perlad­angan dengan menggu­nakan kontrak musaqah bagi mengga­lakkan golongan miskin untuk bekerja.
Musaqah ialah usahasama pengurusan dalam pertanian dan dari segi bahasa bererti saling menyiram, manakala dari segi syara' bererti satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil atau ianya merupakan satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman.
Dalam erti kata lain, ianya merupakan satu bentuk penyerahan pemilik tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja-­kerja pembaikan, pengairan dan perkar­a-p­erkara yang berkaitan dengan syarat pengurusan akan diberi upah berdas­arkan hasil tanaman.

RUKUN MUSAQAH

Rukun musaqah menurut jumhur ulama ada 5 bahagian
1) KEDUA PIHAK YANG BERKONTRAK
Kontrak yang dibuat oleh seseorang yang diharuskan berurusan dalam perkara harta adalah sah ( iaitu seseorang yang berakal dan baligh ) kerana kontrak musaqah merupakan kontrak pertukaran atau kontrak mu'amalah harta. Misalnya sepert­imana kontrak mudharabah orang yang berkontrak dikehe­ndaki berkel­ayakan seperti kontrak jual beli. Dalam kes tertentu, seorang wali boleh bertindak mewakili kanak-­kanak, orang gila dan kurang akal.
2) OBJEK MUSAQAH
Imam Syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur. Bagi Ulama' Hanbali pula melihat kepada pohon buah yang memerlukan pengurusan yang mana pengur­usnya mendapat bahagian daripada hasil buah pohon yang diuruskan. Manakala Imam Malik berpen­dapat musaqah boleh dilakukan untuk semua tumbuhan yang memiliki batang, seperti ruman, tin, zaiton dan sejenisnya walaupun dalam keadaan darurat. Begitu juga tumbuhan yang tidak memiliki batang seperti timun dan semangka jika pemiliknya tidak mampu mengur­usnya.
3) BUAH
Adalah disyar­atkan bahawa pengkh­ususan bahagian bagi kedua pihak yang beraqad. Ia tidak boleh diambil sebahagian hasil untuk kedua pihak dan sebahagian lain tidak dimasukkan dalam agihan. Yang penting dalam syarat ini ialah segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi, tidak juga diharuskan jika semua hasil hanya diperu­ntukkan untuk sebelah pihak sahaja.
4) KERJA
Adalah disyar­atkan bahawa pengurus diberi kuasa sepenuhnya ke atas kerja berkenaan. Dengan kata lain sepenuhnya segala kerja mengenai pengurusan pohon. Ini untuk memberi ruang seluas­-lu­asnya kepada pengurus tentang bila, bagaimana dan dengan apa cara pengurusan akan dilaks­anakan.
5) IJAB DAN QABUL
Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus seperti pengurus berkata kepada pemilik, "Aku uruskan pohon buah anda dengan agihan hasil 30-70 atau 40-60" , atau pemilik berkata kepada pengurus, "Aku serahkan pengurusan pohon ini kepada kamu dengan kontrak perkon­gsian hasil, " atau pemilik berkata, "­kerja dan uruskan pohon buahku dengan agihan hasil".

5 OPERASI CADANGAN UNTUK MEMBAN­GUNKAN TANAH WAKAF

1) Pengumpul modal dibuat daripada ramai orang iaitu melalui kutipan saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2) Pihak majlis agama islam negeri ataupun pihak berkuasa akan membuat pilihan iaitu hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan sahaja dari sudut fizikal dan mental untuk melaks­anakan kerja tersebut.
3) Pihak majlis agama islam negeri atau pihak berkuasa tempatan akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan oleh golongan miskin. Majlis agama islam negeri juga menyed­iakan modal untuk proses penanaman iaitu pembelian benih, baja, racun serta jentera pembajak.
4) Pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut dari sudut penjagaan iaitu dari sudut meracun, membaja dan sebagainya sehingga buah tersebut dapat dikutip dan dijual.
5) Bila mana buah tersebut sudah masak dan boleh dijual, maka hasil jualan tersebut perlu diagihkan diantara pengusaha dan pihak berkuasa berdas­arkan kepada perset­ujuan yang dipers­etujui pada awal kontrak sama ada 50-50, 60-40, ataupun 70-30 peratus.

KESIMPULAN

Dengan pengenalan wakaf pertanian yang berdas­arkan kontrak musaqah ini serba sedikit menjadi pemangkin ataupun penggerak kepada pemban­gunan wakaf di Malaysia. Ini kerana tanah wakaf yang terbiar dapat diopti­mumkan sebaik mungkin bagi menjana pendapatan yang lebih tinggi serta dapat membasmi kemiskinan yang sedia ada. Hal ini apa yang dapat dilihat dari hari ke hari, harta wakaf semakin bertimbun dan penyel­esaian kepada harta wakaf ini masih lagi belum dapat diatasi. Lantaran dengan pengenalan konsep ini, secara tidak langsung boleh mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia dan seterusnya dapat menjana ekonomi umat islam serta pemban­gunan sosial ummah yang lebih baik dan berkesan pada masa hadapan.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONTRAK MUSAQAH Cheat Sheet
     PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM : KFD2543 Cheat Sheet