Show Menu
Cheatography

PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM : KFD2543 Cheat Sheet by

WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA ISLAM : PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Konsep Wasiat

Definisi Wasiat adalah satu akad atau kontrak yang didedi­­ka­sikan semasa hayat pemilik harta untuk memind­­ah­m­i­likkan hartanya kepada pewaris yang hanya berkua­­tkuasa selepas kemati­­annya.
Subjek kepada wasiat ini boleh berupa ‘ayn (corpus) atau manf­­aat (usufr­­uct).

Wasiat Sebagai Instrumen Peranc­angan Harta

Wasiat merupakan instrument perancang harta, ia merupakan sebahagian daripada sistem perwarisan Islam di samping faraid, hibah, wakaf, dan sebaga­​inya. Seseorang yang beragama Islam diha­​ru­s​kan untuk berwasiat kepada sesiapa yang dikehe­​ndaki, termasuk dalam kalangan keluar­​ganya yang bukan Islam dengan syarat kadar wasiat itu tidak melebihi satu pertiga nilai harta bersihnya.

Prodesur Wasiat

Malaysia mengunakan undang­​-u­ndang bagi wasiat adalah mengikut hukum syarak. Manakala orang bukan Islam mengunakan Unda­​ng­-​U­ndang Sivil bagi urusan wasiat. Terdapat tiga negeri yang mempunya undang­​-u­ndang khusus mengenai wasian iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka.
 

Pemben­tukan Wasit

Perm­oho­nan
Borang Permohonan Wasiat (Borang A) serta melamp­­irkan dokumen sokongan seperti maklumat pewasiat, maklumat penerima wasiat, maklumat saksi, maklumat harta yang hendak diwasi­­atkan, maklumat hutang (sekiranya ada) dan arahan pewasiat.
Dokumen Sokongan dan Saksi
Permohonan perlu disertakan beberapa dokumen sokongan iaitu salinan sah dokumen pengenalan diri bagi pewasiat, waris, dua orang saksi; dan dokumen hak milik, sijil saham, sijil simpanan tetap berkaitan.
Pend­af​­taran
Maklumat yang terkandung di dalam Daftar Wasiat iaitu rekod mengenai sesuatu wasiat sama ada fail pewasiat masih dalam proses semakan, pewasiat telah menand­­​a­t­a­​ngani wasiat atau fail pewasiat telah ditutup.
Peny­ediaan Dokumen Wasiat Bertulis
Dokumen Wasiat Bertulis dengan maklum­­​a­t­-­​m­­ak​­­lumat seperti nama, nombor kad pengen­­​alan, alamat, pengakuan pewasiat yang melantik MAIS sebagai wasi dan pemegang amanah kepada harta pusaka pewasiat serta senarai serta butirbutir harta pewasiat.
Peny­im​­panan
Dokumen Wasiat Bertulis hendaklah dibuat dalam dua salinan, untuk simpanan MAIS dan pewasiat. Dokumen Wasiat Bertulis yang telah ditand­­​a­t­a­​ngani oleh pewasiat dan saksi-­­​saksi akan disimpan di dalam peti besi.
Pindaan atau Pembatalan Wasiat
Dalam tempoh selepas wasiat itu dibuat sehingga hari kemati­​annya, pewasiat mempunyai hak untuk membat­​alkan wasiat tersebut, sama ada melibatkan keselu­​ruhan atau sebahagian daripa­​danya.
Peng­em​­ask­​inian Status Pewasiat
Bagi memastikan pewasiat masih hidup, pihak MAIS akan merekod setiap maklumat daripada pewasiat, dalam bentuk bertulis atau lisan. Maklumat tersebut direkod setiap tempoh 3 hingga 6 bulan sekali.
 

Pelaks­​anaan Wasiat

Pene­rimaan Maklumat Kematian Pewasiat
Pihak waris, ahli keluarga atau saksi perlulah member­­​itahu kepada pihak MAIS dengan meng​e­­mu­​­kakan sijil kematian pewasiat yang dikelu­­​arkan oleh Jabatan Pendaf­­​taran Negara.
Pemb­acaan Wasiat
Pembacaan dokumen wasiat bertulis dilakukan di hadapan penerima wasiat, waris-­­​w­aris, dan saksi-­­​saksi mengikut tempat yang dipers­­​e­tujui bersama. MAIS perlu dimakl­­​umkan oleh waris jumlah sebenar harta pewasiat.
Siasatan
Siasatan dilakukan merangkumi siasatan kepada benefi­­​s­iari, waris dan harta pewasiat. Siasatan bukan sahaja tertumpu kepada harta pewasiat, tetapi ia juga melibatkan mengenai hutang­­​-­h­utang pewasiat kepada pemiutang dan hutang penghutang kepada pewasiat.
Peni­laian Harta
Tujuan penilaian harta pewasiat adalah mendap­­​atkan nilai sebenar harta wasiat, merangkumi harta tak alih dan harta alih.
Peng­esahan Wasiat
Jika berlaku percan­­​g­gahan atau pertikaian berkenaan kesahihan maklumat dalam Borang Wasiat Bertulis, maka pihak penerima wasiat, waris-­­​w­aris, dan saksisaksi boleh mengem­­​u­kakan permohonan melalui saman dan penyata tuntutan di Mahkamah Syariah.
Pela­ks​­anaan Wasiat
MAIS hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka si mati atau sebagai pemegang amanah manamana amanah.
       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     fiqh muamalat Cheat Sheet
     Konsep Pinjaman by alya Cheat Sheet