Show Menu
Cheatography

Analisis Pemilikan Bermanfaat dalam Kewangan Islam Cheat Sheet by

Cheat Sheet ini dibuat adalah kerana tugasan individu subjek Fiqh Muamalat KFD 2303.

PENGENALAN

Pemilikan bermanfaat merupakan prinsip yang diguna dalam dokume­ntasi kontrak, termasuk kewangan Islam.
Pemilikan, secara etimologi, dikenali sebagai milkiyyah atau milk, yang merujuk makna pemegangan sesuatu barangan dan kemampuan untuk menggu­nak­annya
Tokoh mazhab al-Sha­fi‘i, al-Subki berpen­dapat pemilikan ialah sesuatu yang bersifat maknawi
Pemilikan bermanfaat membol­ehkan pemiliknya melakukan transaksi tertentu terhadap aset yang dimiliki.
Pemilik tersebut ialah seseorang menikmati manfaat daripada sesuatu aset walaupun nama pemilik didaft­arkan di atas orang lain
Pemilik harta berhak menguasai zat dan menikmati segala faedah dan manfaat dalam harta yang dimiliki.

SIFAT PEMILIKAN

Hubungan undang­-undang dan eksklusif antara seseorang dengan sesuatu benda sama ada sesuatu a‘yan
Tujuan utama pengek­skl­usifan ialah memberikan hak kepada pemilik untuk menggu­nakan barangan yang dimiliki atau melupu­skannya
Kemampuan untuk mengguna dan melupuskan barangan yang dimiliki boleh terhalang dengan sebab halangan yang sah
Kemampuan untuk mengguna dan melupuskan barangan yang dimiliki boleh terhalang dengan sebab halangan yang sah

PEMILIKAN BERMANFAAT DALAM KEWANGAN ISLAM

Produk­-produk yang ditawarkan dalam industri kewangan Islam perlu meletakkan aset sandaran sebagai pendasar untuk melaks­anakan sesuatu kontrak
Status pemilikan sesuatu aset hanya dapat ditentukan melalui kontrak yang digunakan.
Dalam praktis kewangan Islam, konsep pemilikan bermanfaat telah diguna pakai hampir dalam setiap produk yang ditawa­rkan.
 

KAEDAH TARJIH KETIKA TA‘ARUD BAYN

Ta‘arud yang banyak disebutkan oleh para fuqaha’ ialah ta‘arud antara dalil. Ia merujuk maksud percan­ggahan antara dua dalil yang tidak boleh disera­sikan secara zahir.
Oleh kerana itu, percan­ggahan yang berlaku sebenarnya bersifat relatif kerana ia bergantung kepada penelitian dan pandangan para fuqaha’.
Asal yang dimaks­udkan di sini ialah hukum yang dipakai yang telah sabit sebelum wujudnya bukti zahir
Zahir di sini ialah situasi yang menunj­ukkan kepada sesuatu perkara yang berlawanan dengan hukum asal

PEMILIKAN BERMANFAAT ANTARA HUKUM ASAL DAN ZAHIR

dari segi hukum asal, pemilik bermanfaat telah memeterai kontrak jual beli dengan sempurna dan pemindahan milik telah berlaku
Namun, apa yang zahir ialah pemilikan undang­-undang atau berdaftar masih di bawah nama penjual
Oleh kerana Syariah menetapkan pemindahan milik telah berlaku selepas proses ijab dan qabul dilaks­anakan, hukum ini dianggap hukum asal

KESIMPULAN

Kajian mendapati prinsip pemilikan bermanfaat atau beneficial ownership berasal daripada undang­-undang Inggeris
Oleh itu, pemaka­iannya dalam industri kewangan Islam juga hendaklah merujuk konsep yang dikehe­ndaki dalam undang­-undang Inggeris berdas­arkan prinsip ekuiti
Hal ini disokong lagi dengan beberapa dokume­ntasi undang­-undang perjanjian tersebut, di samping garis panduan Syariah yang dikelu­arkan oleh BNM mengik­tiraf pemindahan berman­faat.
Ini bertujuan untuk memastikan pelaks­anaan kewangan Islam lebih terkawal dan stabil dari sudut kepatu­hannya terhadap Syariah dan mampu mengha­rmo­nikan konflik antara undang­-undang dan Syariah.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet