Show Menu
Cheatography

Cheat Sheet ini merupakan tugasan individu bagi subjek Fiqh Muamalat KFD 2303 yang bertajuk "Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam"

1.0 PENGEN­ALAN

Menurut Kamus Dewan
Untung membawa maksud hasil pendapatan atau perolehan daripada sesuatu kegiatan seperti perusa­haa­n,p­ern­iagaan yang melebihi modal serta segala perbel­anjaan yan berkaitan.
Menurut Kamus Harrap's Dictionary of Business Finance
Untung bermaksud lebihan wang yang diperolehi oleh firma ataupun perusahaan selepas semua perbel­anjaan disele­saikan dalam suatu tempoh pengiraan sesuatu akaun.

2.0 UNTUNG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Dari segi bahasa
Untung disebut al-ribh yang berasal daripada kata dasar rabiha yang bermaksud pertam­bahan atau pertum­buhan dalam kegiatan pernia­gaan.
Dari segi istilah
Lebihan dan pertam­bahan dalam aktiviti perniagaan yang terhasil daripada dua unsur pengel­uaran utama iaitu usaha (al-mal) dan modal (ra'su al-mal)

SURAH AL-BAQARAH (2:16)

Majoriti ahli tafsir mereka memberikan takrifan untung berpan­dukan surah al-Baqarah ayat ke-16 yang bermaksud: "­Mereka itulah orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka tidak beru­ntu­nglah perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunj­uk".

PAND­ANGAN AHLI TAFSIR

Imam al-Tab­ari
Untung wujud ketika mana berlakunya pertukaran antara harga dengan barangan keluaran sama ada nilai tukaran itu sama ataupun melebihi harga belian tersebut.
Al-N­isa­buri
Mendef­ini­sikan perniagaan (al-t­ija­rah) kerana keuntungan wujud di dalamnya.
Al-Q­urt­ubi
Merujuk kepada kebiasaan orang Arab yang sering mengun­gkapkan ayat yang mengan­dungi maksud; "­kamu mendapat keuntungan dan kerugian dalam jual beli kamu".
Imam al-Alusi
Mempunyai pendapat yang sama dengan Al-Nis­aburi.
Rashid Rida
Kaedahnya adalah melalui pertukaran iaitu pertukaran antara kedua-dua pihak dengan matmalat mendap­atkan keuntu­ngan.
 

KONSEP & DEFINISI KEUNTU­NGAN

Para Fuqaha' membah­agikan keuntungan (al-r­ibh) kepada dua penger­tian:
1) BAB ZAKAT
Pertam­bahan ke atas modal dan ia ditinjau dari segi harta yang diwajibkan zakat iaitu harta yang berkembang (al-n­ami­yah).
2) BAB AL-MUR­ABA­HAH
Pertam­bahan ke atas modal dan pertam­bahan ke atas modal setelah ditolak segala perbel­anjaan yang dikelu­arkan dalam memperoleh lebihan tersebut.

BAB ZAKAT

IMAM AL-MAW­ARDI
Zakat itu wajib ke atas harta yang mampu berkembang melalui usaha atau secara sendir­inya.
IBNU QUDAMAH
Menghu­raikan harta yang berpotensi untuk berkembang ialah haiwan ternakan dan buah-b­uahan dengan syarat cukup nisab dan hawl.
AL-K­ASANI
Zakat tidak akan diperoleh kecuali dari harta yang berkem­bang.

BAB AL-MUR­ABA­HAH

AL-B­AGH­DADI
Menyatakan konsep keuntungan adalah lebihan ke atas modal selepas mengurangi segala kos (beban) perbel­anjaan tertentu dalam memperoleh keuntu­ngan.
IMAM MALIK
Untung wujud apabila berlaku pengel­uaran akad secara lisan meski barang belum dipind­ahkan ke tempat asalnya.
IBNU KHALDUN
Beliau menyatakan membeli barang dengan harga murah, jual semula dengan harga mahal adalah disebut sebagai untung.

KRITERIA ASAS DALAM MENDAP­ATKAN KEUNTU­NGAN

i) Keuntungan bukan berasal daripada perbuatan riba.
ii) Keuntungan bukan daripada usaha penipuan dengan menyem­bun­yikan fakta.
iii) Keuntungan bukan daripada perbuatan penipuan.

3.0 PEMBAH­AGIAN KEUNTU­NGAN: PENDEKATAN FUQAHA'

Apakah bentuk keuntungan dalam pendekatan Fuqaha'?
Terdapat dua bentuk keuntungan dalam pendekatan Fuqaha' iaitu yang pertama ialah al-ghabn al-fah­isy dan yang kedua pula ialah al-ghabn al-yas­ir.
Apakah pendekatan dalam menentukan ukuran bagi membezakan antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir?
Pendekatan yang pertama adalah dengan menggu­nakan ukuran yang tetap (al-m­i'yar al-jamid) dan pendekatan yang kedua pula adalah dengan menggu­nakan ukuran yang fleksibel (al-m­i'yar al-mar­in).
 

3.1 PENDEKATAN PERTAMA: UKURAN YANG TETAP

Para ulama' yang membezakan antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir dengan menggu­nakan pendekatan pertama ini berbeza pandangan dalam meletakkan nisbah atau kadar yang tetap. Antaranya ialah:
AL-K­HAJNADI DARI GOLONGAN HANAFI
Melihat ghabn al-fahisy pada takat melebihi nisf al-usyur manakala ghabn al-yasir tidak melebihi atau tetap (nilf al-usyur)
IBN YAHYA AL-BAKHI
Al-ghabn pada barang perniagaan nifl al-usyur, pada haiwan al-usyur (satu persep­uluh) & pada barangan tak alih sebanyak al-kh­umus (satu perlima).
GOLONGAN MALIKI
Meletakkan kadar al-th­uluth (satu pertiga) atau lebih sebagai al-ghabn al-fah­isy.
GOLONGAN SYAFI'I
Al-ghabn al-fahisy berlaku ketika kadar keuntungan yan diambil melebihi al-th­uluth (satu pertiga)
GOLONGAN HANBALI
Al-ghabn al-fahisy pada kadar al-th­uluth (satu pertiga) atau al-sudus (satu perenam).
AL-M­ARD­AWI
Melebi­hkannya contohnya al-rubu' (satu perempat).
GOLONGAN AL-IBA­DIY­YAH
Menetapkan kadar al-th­uluth (satu pertiga) atau lebih kerana beliau menganggap lebihan yang wujud merupakan al-ghabn al-fah­isy.

3.2 PENDEKATAN KEDUA: UKURAN YANG FLEKSI­BEL

Para ulama' turut berbeza pendapat antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir melalui pendekatan yang kedua yang meletakkan kaedah fleksibel. Antaranya ialah:
IBN ABIDIN
Melihat al-ghabn al-fahisy sebagai satu nisbah (keunt­ungan) yang tidak termasuk dalam penetapan taksiran oleh pihak pentaksir (al-m­uqa­wwim). Namun, keuntungan tersebut akan dianggap sebagai al-ghabn al-fahisy sekiranya kadar keuntungan yang dibuat melebihi taksiran pentaksir.
SEBA­HAGIAN ULAMA' DARI KALANGAN MALIKI
Mereka berbeza pandangan dalam penetapan kadar al-ghabn al-fahisy sama ada pada kadar satu pertiga (1/3) atau lebih. Hal ini kerana, ada yang mengatakan tidak ada had tertentu, tetapi ia disand­arkan kepada tradisi atau kebiasaan yang berlaku sesama peniaga.
AL-M­ARD­AWI
Nisbah al-ghabn atau keuntungan perlu mengambil kira al-uruf semasa (kebia­saan) dan berses­uaian dengan tahap masalah yang dihadapi. Nisbah tersebut hendaklah sedikit sahaja, supaya pulangan modal dapat diperoleh dengan mudah.

4.0 KESIMP­ULAN

Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah untung yang diiktiraf oleh Islam ialah untung yang bebas daripada unsur-­unsur yang haram seperti riba, ghabn, gharar, dan ihtikar. Oeh itu, umat Islam haruslah berusaha untuk memperoleh keuntungan yang bebas daripada unsur-­unsur di atas.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet