Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet by

Cheat Sheet ini merupakan tugasan individu bagi subjek Fiqh Muamalat KFD 2303 yang bertajuk "Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam"

1.0 PENGEN­ALAN

Menurut Kamus Dewan
Untung membawa maksud hasil pendapatan atau perolehan daripada sesuatu kegiatan seperti perusa­haa­n,p­ern­iagaan yang melebihi modal serta segala perbel­anjaan yan berkaitan.
Menurut Kamus Harrap's Dictionary of Business Finance
Untung bermaksud lebihan wang yang diperolehi oleh firma ataupun perusahaan selepas semua perbel­anjaan disele­saikan dalam suatu tempoh pengiraan sesuatu akaun.

2.0 UNTUNG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Dari segi bahasa
Untung disebut al-ribh yang berasal daripada kata dasar rabiha yang bermaksud pertam­bahan atau pertum­buhan dalam kegiatan pernia­gaan.
Dari segi istilah
Lebihan dan pertam­bahan dalam aktiviti perniagaan yang terhasil daripada dua unsur pengel­uaran utama iaitu usaha (al-mal) dan modal (ra'su al-mal)

SURAH AL-BAQARAH (2:16)

Majoriti ahli tafsir mereka memberikan takrifan untung berpan­dukan surah al-Baqarah ayat ke-16 yang bermaksud: "­Mereka itulah orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka tidak berunt­unglah perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunj­uk".

PAND­ANGAN AHLI TAFSIR

Imam al-Tabari
Untung wujud ketika mana berlakunya pertukaran antara harga dengan barangan keluaran sama ada nilai tukaran itu sama ataupun melebihi harga belian tersebut.
Al-Nis­aburi
Mendef­ini­sikan perniagaan (al-tijarah) kerana keuntungan wujud di dalamnya.
Al-Qurtubi
Merujuk kepada kebiasaan orang Arab yang sering mengun­gkapkan ayat yang mengan­dungi maksud; "kamu mendapat keuntungan dan kerugian dalam jual beli kamu".
Imam al-Alusi
Mempunyai pendapat yang sama dengan Al-Nis­aburi.
Rashid Rida
Kaedahnya adalah melalui pertukaran iaitu pertukaran antara kedua-dua pihak dengan matmalat mendap­atkan keuntu­ngan.
 

KONSEP & DEFINISI KEUNTU­NGAN

Para Fuqaha' membah­agikan keuntungan (al-ribh) kepada dua penger­tian:
1) BAB ZAKAT
Pertam­bahan ke atas modal dan ia ditinjau dari segi harta yang diwajibkan zakat iaitu harta yang berkembang (al-namiyah).
2) BAB AL-MUR­ABAHAH
Pertam­bahan ke atas modal dan pertam­bahan ke atas modal setelah ditolak segala perbel­anjaan yang dikelu­arkan dalam memperoleh lebihan tersebut.

BAB ZAKAT

IMAM AL-MAWARDI
Zakat itu wajib ke atas harta yang mampu berkembang melalui usaha atau secara sendir­inya.
IBNU QUDAMAH
Menghu­raikan harta yang berpotensi untuk berkembang ialah haiwan ternakan dan buah-b­uahan dengan syarat cukup nisab dan hawl.
AL-KASANI
Zakat tidak akan diperoleh kecuali dari harta yang berkem­bang.

BAB AL-MUR­ABA­HAH

AL-BAG­HDADI
Menyatakan konsep keuntungan adalah lebihan ke atas modal selepas mengurangi segala kos (beban) perbel­anjaan tertentu dalam memperoleh keuntu­ngan.
IMAM MALIK
Untung wujud apabila berlaku pengel­uaran akad secara lisan meski barang belum dipind­ahkan ke tempat asalnya.
IBNU KHALDUN
Beliau menyatakan membeli barang dengan harga murah, jual semula dengan harga mahal adalah disebut sebagai untung.

KRITERIA ASAS DALAM MENDAP­ATKAN KEUNTU­NGAN

i) Keuntungan bukan berasal daripada perbuatan riba.
ii) Keuntungan bukan daripada usaha penipuan dengan menyem­bun­yikan fakta.
iii) Keuntungan bukan daripada perbuatan penipuan.

3.0 PEMBAH­AGIAN KEUNTU­NGAN: PENDEKATAN FUQAHA'

Apakah bentuk keuntungan dalam pendekatan Fuqaha'?
Terdapat dua bentuk keuntungan dalam pendekatan Fuqaha' iaitu yang pertama ialah al-ghabn al-fahisy dan yang kedua pula ialah al-ghabn al-yasir.
Apakah pendekatan dalam menentukan ukuran bagi membezakan antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir?
Pendekatan yang pertama adalah dengan menggu­nakan ukuran yang tetap (al-mi'yar al-jamid) dan pendekatan yang kedua pula adalah dengan menggu­nakan ukuran yang fleksibel (al-mi'yar al-marin).
 

3.1 PENDEKATAN PERTAMA: UKURAN YANG TETAP

Para ulama' yang membezakan antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir dengan menggu­nakan pendekatan pertama ini berbeza pandangan dalam meletakkan nisbah atau kadar yang tetap. Antaranya ialah:
AL-KHA­JNADI DARI GOLONGAN HANAFI
Melihat ghabn al-fahisy pada takat melebihi nisf al-usyur manakala ghabn al-yasir tidak melebihi atau tetap (nilf al-usyur)
IBN YAHYA AL-BAKHI
Al-ghabn pada barang perniagaan nifl al-usyur, pada haiwan al-usyur (satu persep­uluh) & pada barangan tak alih sebanyak al-khumus (satu perlima).
GOLONGAN MALIKI
Meletakkan kadar al-thuluth (satu pertiga) atau lebih sebagai al-ghabn al-fahisy.
GOLONGAN SYAFI'I
Al-ghabn al-fahisy berlaku ketika kadar keuntungan yan diambil melebihi al-thuluth (satu pertiga)
GOLONGAN HANBALI
Al-ghabn al-fahisy pada kadar al-thuluth (satu pertiga) atau al-sudus (satu perenam).
AL-MARDAWI
Melebi­hkannya contohnya al-rubu' (satu perempat).
GOLONGAN AL-IBA­DIYYAH
Menetapkan kadar al-thuluth (satu pertiga) atau lebih kerana beliau menganggap lebihan yang wujud merupakan al-ghabn al-fahisy.

3.2 PENDEKATAN KEDUA: UKURAN YANG FLEKSI­BEL

Para ulama' turut berbeza pendapat antara al-ghabn al-fahisy dengan al-ghabn al-yasir melalui pendekatan yang kedua yang meletakkan kaedah fleksibel. Antaranya ialah:
IBN ABIDIN
Melihat al-ghabn al-fahisy sebagai satu nisbah (keunt­ungan) yang tidak termasuk dalam penetapan taksiran oleh pihak pentaksir (al-muq­awwim). Namun, keuntungan tersebut akan dianggap sebagai al-ghabn al-fahisy sekiranya kadar keuntungan yang dibuat melebihi taksiran pentaksir.
SEBAHAGIAN ULAMA' DARI KALANGAN MALIKI
Mereka berbeza pandangan dalam penetapan kadar al-ghabn al-fahisy sama ada pada kadar satu pertiga (1/3) atau lebih. Hal ini kerana, ada yang mengatakan tidak ada had tertentu, tetapi ia disand­arkan kepada tradisi atau kebiasaan yang berlaku sesama peniaga.
AL-MARDAWI
Nisbah al-ghabn atau keuntungan perlu mengambil kira al-uruf semasa (kebia­saan) dan berses­uaian dengan tahap masalah yang dihadapi. Nisbah tersebut hendaklah sedikit sahaja, supaya pulangan modal dapat diperoleh dengan mudah.

4.0 KESIMP­ULAN

Kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah untung yang diiktiraf oleh Islam ialah untung yang bebas daripada unsur-­unsur yang haram seperti riba, ghabn, gharar, dan ihtikar. Oeh itu, umat Islam haruslah berusaha untuk memperoleh keuntungan yang bebas daripada unsur-­unsur di atas.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet