Show Menu
Cheatography

HMP 9- Wundt, Titchener Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Wilhelm Maximilian Wundt

Całe życie pracował nad stworz­eniem z psycho­logii dziedziny nauki
1867
Pierwszy akademicki wykład z psycho­logii
1879
Utworzenie labora­torium w Lipsku- początek psycho­logii naukowej
"­Psy­cho­log­ische Studie­n"
Pierwsze czasopismo psycho­log­iczne
Psychika aktywnie organizuje treści
Próby rozłożenia świado­mości na podstawowe składniki i poznania ich właści­wości
Podstawowe formy doświa­dczenia:
- Wrażenia
- Uczucia
Wymiary uczuć:
- Przyje­mność/ nieprzyjemność
- Napięcie/ odprężenie
- Pobudz­enie/ przygn­ębienie
Intros­pekcja
Technika stosowana w jego badaniach.
Bieżące relacj­ono­wanie własnych procesów psychi­cznych wywołanych bodźcem
 

Edward Bradford Titchener

Uczeń i fan Wundta
Przeciwnik prakty­cznego używania psycho­logii
Analizował atomy psychiki
Składniki świado­mości:
- Wrażenia
- Wyobrażenia
- Stany afektywne
Cechy elementów psychi­czn­ych­":
- Jakość (np. temper­atura, kolor)
- Natężenie (dotyczy intensywności)
- Czas trwania
- Klarowność (Stopień skupienia uwagi na doświa­dczeniu
Wprowa­dzenie pojęcia "­emp­ati­a"
Świadomość
Suma doświa­dczeń w bieżącej chwili
Psychika
Suma wszystkich doświa­dczeń

Herman Ebbinghaus

Badał uczenie się i zapami­ęty­wanie na własnej osobie
W eksper­yme­ntach stosował rygory­styczne zasady
Krzywa zapomi­nania
Najwięcej (40%) bezsen­sownego materiału zapominane jest w ciągu 20 min od nauczenia się. Połowa materiału zostaje zapomniana w ciągu jednej godziny. Potem z pamięci ulatuje mniej

Krzywa zapomi­nania

Franz Brentano

Psycho­logia aktów
Nacisk na czynności psychiczne zamiast na treści.
Przypo­minanie sobie własnych procesów psychi­cznych lub wyobra­żanie sobie czegoś i obserw­owanie powsta­jących procesów psychi­cznych

Carl Stumpf

Intros­pekcja fenome­nol­ogiczna
Doświa­dczenie trzeba badać w całości

Oswald Kulpe

System­atyczny eksper­yment intros­pek­cyjny
- Opowia­danie o procesach umysłowych po złożonym zadaniu logicznym
- Zadania dzielone na fragmenty
- Wielok­rotne powtórzenia
- Dopyty­wanie obserw­atora
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet