Show Menu
Cheatography

HMP 8- Fizjologia i psychiatria Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

David Hume

Idee
Są czystą aktywn­ością umysłu. Słabsze i mniej wyraziste od impresji
Skojar­zenia
- Przez podobieństwo
- Przez styczność

- W czasie
- W przestrzeni
Styczność w czasie może być zwodnicza i nie wystarczy do orzekania o przyczynie

David Hartley

Skojar­zenia (asocj­acje)
- Przez styczność
- Przez powtarzanie
Wszystkie czynności psychiczne dają się wyjaśnić asocja­cjami
Nerwy
Nie są rurkami. Są jednolite i wibrują. Ich wibracje skutkują wibracjami mózgu.
Fizjol­ogiczny odpowi­ednik idei.
- Przyje­mność- wibracje średniej siły, rzadkie
- Ból- wibracje, od których nerwy pękają
Mechan­icy­styczny model człowieka- połączenie umysłu z fizycz­nością

Auguste Comte

Isidore Marie A. F. X. Comte
Twórca pozyty­wizmu jako ideologii
Twórca pojęcia "­pra­kse­olo­gia­"
Nauka o sprawnym działaniu, która bada uwarun­kowania efekty­wności świadomych i celowych czynności ludzkich z punktu widzenia skutec­zności
Próba syntezy całości ludzkiej wiedzy przy odrzuceniu wszyst­kiego co nie było niepod­waż­alnie potwie­rdzone faktami
Fizyka- ideał nauki
Etapy rozwoju społec­zeństw
- Teolog­iczny- fikcja
- Metafi­zyczny- spekul­atywna abstrakcja
- Naukowy- prawda

James Mill

Antyor­ien­tal­ista, hindofob, islamofob
"­His­toria Indii Brytyj­ski­ch"
Stygma­tyzacja Hindusów i muzułm­anów. Przypi­sanie im podstę­pności, niemor­aln­ości, mental­ności niewol­ników, brudu, tchórz­liwości
Lesefe­rysta
Każdy sam dąży do szczęścia, nie potrzeba tu ingerencji rządu. Dążenia stanowią postęp, choć zwykle nie są efektywne
Umysł jako maszyna
Brak wolnej woli, sponta­nic­zności, bierność umysłu. Automa­tyczne reakcje na bodźce. Brak twórczości
Istnieją tylko wrażenia i idee

John Stuart Mill

Filozof, ekonom­ista, politolog, teoretyk
Syn Jamesa Milla
Ojciec prakty­cznie zupełnie odciął go od otoczenia, sam go wychowywał ignorując rozwój fizyczny i emocjo­nalny, narzucał dużą ilość nauki.
Silna depresja w wieku 21 lat
Jedna z najbar­dziej inteli­gen­tnych osób w dziejach
Twórca libera­lizmu demokr­aty­cznego
Krytyk nierów­ności płci. Prekursor feminizmu
Negacja umysłu jako nietwó­rczej maszyny
Wiara w sens badań nad umysłem
Synteza twórcza
Idee złożone zawierają w sobie coś więcej niż sumę prostych
Twórca terminu etologia
W innym znaczeniu niż współc­ześnie. Nauka o tym, co wpływa na osobowość

George Berkeley

Mentalizm
Negacja jakości pierwo­tnych. Wszystko jest subiek­tywne, wiedza zależy od podmiotu percyp­ującego i myślącego
Asocja­cjonizm
Idee złożone są kombinacją prostszych
Widzenie
Wyuczone skojar­zenie idei wzroko­wych, wrażeń z mięśni oka, ruchów zbliżania się i oddalania od przedmiotu itp.
 

Hermann Ludwig F. von Helmholtz

Zmierzył prędkość impulsu nerwowego w nodze żaby (27 m/s)
Myśli i ruch nie zachodzą jednoc­ześnie
Rozwinął teorię widzenia barwnego
Prekursor psycho­logii muzyki
Zwolennik badań dla prakty­cznych problemów, nie dla czystej nauki

Ernst Heinrich Weber

Podejście ilościowe do różnicy między bodźcem a wrażeniem
Empiryczne wyznac­zanie progu dwupun­ktowego dla wyznac­zenia najmni­ejszej odległości odczuwania bodźców jako osobnych
Ledwie dostrz­egalna różnica
Najmni­ejsza różnica w sile bodźców odnoto­wywana przez człowieka. Stała, relatywna

Gustav Theodor Fechner

Badał ilościową zależność bodźca od wrażenia
Przyrost intens­ywności bodźca daje mniejszy przyrost siły wrażenia
Przewi­dział teoret­ycznie efekt przecięcia spoidła wielkiego
Badał synestezję
Jako jeden z pierwszych używał mediany
Próg absolutny
Minimalna siła bodźca dająca zauważalne wrażenie
Próg różnicy
Minimalna zmiana siły bodźca wywołująca zauważalne wrażenie

Psycho­fizyka

Minimalna zmiana siły bodźca wywołująca zauważalne wrażenie.

Prawo Webera­-Fe­chnera

Kiedy bodziec rośnie w postępie geomet­rycznym (stała jest mnożona), wrażenie rośnie w postępie arytme­tycznym (stała jest dodawana).

Allan Kardec (Hippolyte L.D. Rivail)

Spirytyzm
Wiedza o duchach i ich związkach ze światem
Dobre lub złe duchy
Duchy podlegają wciele­niom, dążąc do rozwoju moralnego i umysłowego
Medium może się komuni­kować z duchami

Szpitale psychi­atr­yczne XIX w.

Wzrost liczby szpitali przy jednoc­zesnym wzroście zapotr­zeb­owania
Wzrost pacjentów na szpital ze 100 na nawet 2000
Przyczyny:
- Redyst­rybucja- pozbywanie się chorych z domów
- Częste zachor­owania na kiłę układu nerwowego, alkoholizm (wzrost produk­cji), badania nad schizo­frenią
Upadek terapii moralnej
Ruch higieny psychi­cznej
Krytyka ze strony neurologów

Dorothea Lynde Dix

Liderka ruchu higieny psychi­cznej
Przycz­yniła się do powstania 32 szpitali psychi­atr­ycznych

Benedict Morel

Teoria degene­racji psychi­cznej
Przyczyny wzrostu liczby pacjentów szpitali psychi­atr­ycznych w XIX w

Wilhelm Griesinger

Psychi­atria powinna być włączona do medycyny ogólnej
Pomysł na nowy typ szpitali, służący krótko­ter­minowej hospit­ali­zacji z obserwacją

Pierre Paul Broca

Jeden z twórców antrop­ologii
Zwolennik darwinizmu

Carl Hugo W. E. Wernicke

Występuje ona u alkoho­lików przez niedobór witaminy B12

Richard F.J. Krafft­-Ebing

Twórca psycho­pat­ologii seksualnej
Twórca terminów "­sad­yzm­" i "­mas­och­izm­"
Próba klasyf­ikacji "­nerwic mózgow­ych­"
Uznawał tylko seks w imię rozrodu
Homose­ksu­alność i biseks­ualność jako jeden z pierwszych uważał za zaburzenia
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet
     HMP 6- Renesans i barok Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet