Show Menu
Cheatography

HMP 17- Psychologia poznawcza Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Źródła psycho­logii poznawczej

Wprowa­dzenie przez neobeh­awi­orystów zmiennych pośred­nic­zących- umysł przestaje być ignorowany
Psycho­logowie humani­sty­czn­o-e­gzy­ste­ncj­alni:
- Człowiek nadaje sens własnemu doświa­dczeniu przez odnies­ienie do ważnych dla siebie treści
- Istotna nie jest prawda, a to, co się komuś wydaje
Powrót do psycho­logii problemu świado­mości
Zainte­res­owanie umysłem:
- Sposób przetw­arzania danych
- Ograniczenia
- Archit­ekt­onika umysłu
- Myślenie, rozwią­zywanie problemów
- Percepcja
- Nabywanie mowy przez dzieci
Próba nawiązania do zmiany parady­gmatu fizyki
Z mechaniki klasycznej do fizyki kwantowej, relaty­wis­tycznej

Jean William F. Piaget

Psycholog, specja­lista psycho­logii dziecka, biolog
- Prekursor psycho­logii poznawczej
- Wybitny psycholog poznaw­czo­-ro­zwojowy
Od najmło­dszych lat bardzo uzdolniony
- Pierwszy artykuł: w wieku 10 lat
- Pierwszy opubli­kowany artykuł: o mięczakach w wieku 15 lat
Cztery stadia rozwoju umysłowego

Stadia rozwoju- Piaget

Sensor­ycz­no-­mot­oryczne
- Do 2 r.ż.
- Pojęcie stałości przedm­iotu, schematy przest­rzeni, sekwencji czasu, przycz­yno­wości
Przedo­per­acyjne
- 2-6 r.ż.
- Brak umieję­tności przyjęcia cudzego punktu widzenia, ale umieję­tność rozróż­nienia tego co realne od nierea­lnego. Myślenie obrazowe, intuicyjne
Stadium operacji konkre­tnych
- 6-12 r.ż.
- Rozwój myślenia werbal­no-­poj­ęci­owego. Wyzwolenie z dzieci­ęcego egocen­tryzmu. Postępy w logice
Stadium operacji konkre­tnych
- Od 12 r.ż.
- Myślenie abstra­kcyjne
 

George Armitage Miller

Anglic­ysta, specja­lista do języka mówionego, psycholog
Zwolennik metafory komput­erowej
Podobi­eństwo mózgu do procesora, a umysłu do oprogr­amo­wania
Założenie pierwszego ośrodka badawczego psycho­logii poznawczej
Wraz z Jeromem Seymourem Brunerem
Nadanie nazwy psycho­logia poznawcza dla rozróż­nienia od behawi­oryzmu
Pojemność pamięci krótko­trw­ałej- Magiczna liczba
7 +/- 2 porcji danych
- W rzadkich przypa­dkach wyjątkowo inteli­gen­tnych lub niepeł­nos­pra­wnych intele­ktu­alnie osób, ta ilość może być inna
- Magiczna liczba jest jednym z fundam­ent­alnych ustaleń psycho­logii poznawczej i w ogóle psycho­logii

George Armitage Miller

Anglic­ysta, specja­lista do języka mówionego, psycholog
Zwolennik metafory komput­erowej
Podobi­eństwo mózgu do procesora, a umysłu do oprogr­amo­wania
Założenie pierwszego ośrodka badawczego psycho­logii poznawczej
Wraz z Jeromem Seymourem Brunerem
Nadanie nazwy psycho­logia poznawcza dla rozróż­nienia od behawi­oryzmu
Pojemność pamięci krótko­trw­ałej- Magiczna liczba
7 +/- 2 porcji danych
- W rzadkich przypa­dkach wyjątkowo inteli­gen­tnych lub niepeł­nos­pra­wnych intele­ktu­alnie osób, ta ilość może być inna
- Magiczna liczba jest jednym z fundam­ent­alnych ustaleń psycho­logii poznawczej i w ogóle psycho­logii

Ulric Gustav Neisser

Psycholog, fizyk
Zainte­res­owanie psycho­logią postaci
1967*
Pierwszy akademicki podręcznik psycho­logii poznawczej
Później krytyka psycho­logii poznawczej
Rozważanie abstra­kcy­jnych kwestii bez związku z problemami ludzi
* 1956- konfer­encja w Massac­husetts Institute of Technology osób zainte­res­owanych umysłem, lecz nie behawi­ory­zmem. Najwcz­eśn­iejsza data powstania psycho­logii poznawczej. 1967 r. jest datą najpóź­niejszą.

Ulric Gustav Neisser

Psycholog, fizyk
Zainte­res­owanie psycho­logią postaci
1967*
Pierwszy akademicki podręcznik psycho­logii poznawczej
Później krytyka psycho­logii poznawczej
Rozważanie abstra­kcy­jnych kwestii bez związku z problemami ludzi
* 1956- konfer­encja w Massac­husetts Institute of Technology osób zainte­res­owanych umysłem, lecz nie behawi­ory­zmem. Najwcz­eśn­iejsza data powstania psycho­logii poznawczej. 1967 r. jest datą najpóź­niejszą.

Pozycja psycho­logii poznawczej

Okres jej dominacji przeminął (lata 80.), ale nadal się ona rozwija
Wyodrę­bnienie np. neurop­syc­hologii poznaw­czej, powstanie kognit­ywi­styki
Sukcesy w eksper­yme­ntalnym badaniu procesów przetw­arzania danych
Powszechne przyjęcie twórczego i intenc­jon­alnego charakteru percepcji
Reinte­rpr­etacja mechan­izmów obronnych w katego­riach nieświ­adomego przetw­arzania
Eksper­ymenty z bodźcami podpro­gowymi
Powrót do intros­pekcji
W postaci relacji ilości­owych, opraco­wanych statys­tycznie
Rozważanie inteli­gencji, osobow­ości, świado­mości zwierząt
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet