Show Menu
Cheatography

Etologia 6: kompleksowe formy zachowania Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Komple­ksowe formy zachowania

- Ciągi zachowań elementarnych
- Odruchy złożone
- Ruchy dowolne
- Łańcuchy działań popędowych

Instynkt

Zespół zachowań składający się z dziedz­icz­onych części (Darwin)
Wrodzona zdolność, na bazie właściwego popędu, do wykony­wania biolog­icznie celowych reakcji w postaci złożonego, wieloe­tap­owego zachowania się, wyzwal­anego i kierow­anego przez bodźce zewnętrzne (Tinbergen

Teleon­omi­czność zachowania

Zachowanie zwierząt i ludzi jest zwykle celowe- nastawione na realizację działań
- Odruchy wrodzone
- Wzbudzanie odpowi­ednich struktur mózgowych
W drodze ewolucji mechanizm biolog­iczny zachowań ukszta­łtował się tak, że służą one np. przetr­waniu, prokreacji
 

Wrodzony mechanizm wyzwal­ający

Zdolność zwierząt do właściwego reagowania na niektóre znaczące biolog­iczne bodźce środow­iskowe bez koniec­zności wstępnego uczenia się
Ośrodkowe filtro­wanie bodźców
Oparty na prostej analizie bodźca, nieodporny na nietypowe sytuacje
Może być uzależ­niony od motywacji
Np. Motyl skalnik-w momencie intens­ywnego żerowania wykazuje wrażliwość na kolor żółty i niebieski, ponieważ żeruje na roślinie o kwiatach takiej barwy. W momencie poszuk­iwania partnera- wrażliwość na kolor brązowy, którego są te motyle
Bodźce wyzwal­ające (zwięk­szające
prawdopodobieństwo wyzwolenia zachowania):
- Bodźce kluczowe- znaki
- Bodźce wyzwal­acze- często suma bodźców
Prawo hetero­gen­icznego sumowania bodźców (Seitza)- jeśli suma pobudzeń zmysłowych z poszcz­egó­lnych bodźców przekroczy właściwą dla danego działania wartość progową, to zostaje wyzwolona reakcja
Przykłady bodźców wyzwalających:
- Głosy alarmowe (wyzwalacz)
- Schemat dzieci­ęcości (kluczowy)
- Sylwetka ptaka drapie­żnego
- Ubarwienie dzioba
Bodźce ponadn­ormalne- wyolbr­zymione bodźce, bombar­dujące zmysły.
Np. pisklaki preferują ołówek z trzema czerwonymi paskami od dzioba z czerwoną plamką, bo trzy wydają się atrakcyjniejsze
Ostrygojad wolał wysiadywać jajko strusia pomalowane na swoje
 

Sztywny wzorzec ruchowy (zacho­wania)

Specyf­iczne gatunkowo ciągi działań
Ruchy wspólne dla wszystkich osobników danego gatunku
Element fazy konsum­acyjnej zachowania instyn­ktowego
- Morfol­ogiczna stałość (ale przy słabym pobudzeniu nie w pełni. Ruchy intenc­jon­alne)
- Genetyczna determ­inacja (ale doświa­dczenie osobnicze ma znaczenie)
Przykład: Polowanie mątwy na krewetki ma cztery fazy (latencja, fiksacja wzroku, zbliżenie się, polowa­nie). Wszystkie etapy trwają zawsze ok. 10 sek. Pierwsza faza przy pierwszym polowaniu trwa ok.120 sek.
Przykład 2: Papużki nieroz­łączki dwóch gatunków wyrywają pasek papieru, a potem go transp­ortują. Pierwsza wyrywa krótsze pasmo i transp­ortuje je dziobem, druga dłuższe pasmo transp­ortuje ogonem. Kiedy je skrzyż­owano, potomek wyrywał pasmo pośredniej długości i próbował wetknąć je w ogon, co nie wychod­ziło, więc dalej używał dzioba. Po którymś razie już nie próbował wetknąć pasma w ogon, ale pozostał mu obrót głowy w stronę ogona.
Różnice od odruchu:
- Wyzwalany przez zbiór bodźców
- Motywowany
- Może wystąpić bez udziału bodźców zewnęt­rznych
Zachowanie upustowe- występuje kiedy osobnik długo nie trafia na bodziec kluczowy w środow­isku. Zachowanie pozbawione sensu w związku z brakiem adekwa­tnych bodźców.
Np. żucie gumy przy umiark­owanym głodzie
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Paper 1 Psychologists Cheat Sheet
     AP Psychology Ch.1-5 Cheat Sheet
     Basic Research Methods Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet