Show Menu
Cheatography

Látky ovlivňující sympatický NS Cheat Sheet by

přehled látek působících na sympatický NS - endogenní katecholaminy a sympatomimetika *sympatolytika v dalším cheat sheetu

ENDOGENNÍ KATECH­OLAMINY

= tělu vlastní látky, při sympatické reakci uvolňovány z nervových zakončení (NA) a dřeně nadledvin (A i NA)
- prekur­sorem NA a A je dopamin (tyrosin => dopa => dopamin =>NA => A), limitu­jícím krokem je první enzym tyrosi­nhy­dro­xyláza
- Dopa a dopamin syntet­izovány v cytosolu, do vezikulů přenos specif­ickým transp­ort­érem, ten je možný inhibovat reserpinem
- poslední krok (přeměna NA na A probíhá v dřeni nadledvin
- význam dopaminu hlavně v CNS ale receptory má i mimo CNS
- jsou štěpeny buď katech­ol-­O-m­ethyl transf­erasou (COMT) nebo monoam­ino­oxi­dasou (MAO)
Synapt­ickáý přenos v sympat­ickém NS
- stimulace nervového zakončení = influx Ca2+ => exocytozou se NA dostavá do synaptické štěrbiny, tam stimulace receptorů. Uvolnění NA lze blokovat bretyliem nebo guanet­idinem

Akční potenciál je ukončen:
- uptake-1: presyn­apt­ickými buňkami a návratem do vezikul
- uptake-2: postsy­nap­tickými buňkami a metabo­lizací
- outflow: difuze ze synaptické štěrbiny

Adrenalin

- silná stimulace alfa i beta receptorů (malé dávky: jen ß2, střední dávky: i α1 - zvyšují více systolický než diasto­lický tlak, vysoké dávky: zvýší se i diasto­lický kvůli převaze efektu na α1 receproty. Zvýšení perife­rního odporu nemusí být díky stálé stimulaci ß2

Využití
prodlo­užení lokálních anestetik vazoko­nst­rikcí
obnovenéí srdečního rytmu u zástavy srdce : (i.v nebo intrat­rac­heálně)
lokálně: k zástavé nějterých krvácení
okamžitá úleva při anafyl­akt­ickému šoku
Anafyl­aktický šok
podání adrenalinu + trende­len­burgova poloha + antihi­sta­minikum případně Ca2+ i.v. + při dušnosti inhalace ß2 mimetik + glukok­ort­ikoidy

SYMPAT­OMI­METIKA

= účinky napodobují stimulaci sympatiku, přesněji stimulaci adrene­rgních receptorů
Dělíme na:
Přímá: stimulují adrenergní receptory přímo
Nepřímá: vytěsňují NA ze zásobních vezikul nebo prodlužují jeho setrvání v synaptické štěrbině

Přímá sympat­omi­metika α1-ago­nisté

α1- AGONISTÉ
Nafazolin (Sanorin)
Oxymet­azolin (Nasivin)
Xylome­tazolin (Olynth, Otrivin)
Fenylefrin (+dime­tinden = Coldrex), i hypert­enzivum
Midodrin
INDIKACE
Krátkodobá léčba rýmy
zánět spojivek
vyšetření očního pozadí: navození mydrázy
esenciální hypotense, šok (v ČR jen midodrin)


zvýšení TK, bolesti hlavy i u lokálního působení!!, rebound fenomén, poruchy prokrvení nosní sliznice

α2-ago­nisté

Klonidin: neregi­str­ován, léčba vysokého TK, poruch pozornosti a hypera­kti­vity, specifický NÚ: kontaktní dermat­itida
Methyldopa: proléčivo (aktivní forma α-meth­yln­ora­dre­nalin), absorpce aktivním AK-tra­nsp­ortem, vhodné u gravid­ních. Specifické NÚ: při dlouhodobé terapii zadržování vody a soli, parkin­sonské projevy, gyneko­mastie, galakt­orrhea, hyperp­rol­akt­inémie, hepato­tox­icita, hemoly­tická anémie

NÚ pro všechny α2-ago­nisty
sucho v ústech, sedace - ospalost, ne´ěkdy i deprese
rebound fenomen
posturální hypotenze, bradyk­ardie
sexuální dysfunkce
obstipace
- aktivace těchto receptorů vede k potlačení sympatické aktivity v CNS (viz. přehled receptorů)
- účinek nenast­upuje hned
- eliminace ledvinami

nepřímá sympat­omi­metika - léčiva

Methyl­fen­idát: mírný CNS stimulant, léčba narkol­epsie, ADHD
Phentremin: snížení pocitu hladu
Kokain: neregi­str­ovaný, lokální anetse­tikum
*Efedrin: slabé bronch­odi­latans
Pseudo­efedrin: dekong­escens
Atomexetin: selektivní inhibitor Na-uptake
 

Dopamin

Malé dávky: stimulace D1-cas­kul­árních receptorů v kedvinách => vazodi­latace =>z­výšení glomer­ulární filtrace, exkrece sodíku
Vyšší dávky: stimulují i ß1 + uvolňuje NA z nervových zakončení => zvýšení FS a systol­ického tlaku, diasto­lický se neměnní a periferní odpor se taky nezvyšuje
Vysoké dávky: stimulují i α1 => celková vazoko­nst­rikce => zvýšení TK, renální vasodi­latace ale může být zachována

Využití
vážná srdeční selhání: zejména spojená s oligurii
šok

Noradr­enalin

- silným stimul­átorem α, nestim­uluje ß2
- zvyšuje systol­ický, diasto­lický tlak a periferní rezist­enci, vagová odpověď ale může FS snížit
- snižuje se prokrvení ledvin

Využití
lokálně: k zástavě některých krvácení (slizn­iční, difuzní kožní)
prodlo­užení účinku lokálních anestetik: dává se přednost adrenalinu
hypotenze, šok

Společné faktory

NÚ A, NA a dopaminu
pocity strachu, neklidu
bolest hlavy
palpitace, arytmie, angiozní potíže
třes
Kontra­ind­ikace NA, A a dopaminu
hypert­yeroza
skleroza mozkových a koroná­rních cév
hypert­enze, tachya­rytmie, feochr­omo­cytom= nádor dřeně nadledvin
(glaukom)
Lékové interakce NA, A a dopaminu
společně s některými inhala­čními anestetiky se zvyšuje riziko arytmií
riziko hypert­enzní krize při spoluužití TCA (antid­epr­esiva, MAOi (taky antide­pre­siva) nebo nesele­kti­vních ß-blok­átorů

ß1-ago­nisté

Dobutamin: má silnější inotropní než chromo­tropní efekt (oproti isopre­nalinu = nesele­ktivní ß agonista) , čímž tak nezvyšuje spotřebu kyslíku . Vysvětlení neznámé

Využití: v krátkodobé terapii akutního srdečního selhání

ß2-ago­nisté

Dělíme na:
Krátkodobě působící (SABA): 3-6h, fenoterol, salbutamol, terbutalin
Dlouhodobě působící (LABA): >12h, clenbu­terol, formoterol - rychlý nástup, účinek až 12h, salmeterol - pomalý nástup, ale účinek okolo 12h
Ultra-­dlo­uhodobě působící (ultra­-LABA): >24h, indaka­terol, olodat­erol, vilanterol

INDIKACE
CHOPN, astma
Raynaldův syndrom: (=bělání periferií horních končetin)
tokolýza (=potl­ačení aktivity děložního svalstva): hexopr­enalin
vasodi­latans: při poruchách perife­rního prokrvení jako claudi­catio interm­ittens (klaud­iační bolest, při ischemii dolních končetin)


tachyk­ardie, arytmie, angiozní stavy
častý tremor kosterního svalstva
snižování účinku při dlouhodobé terapii
při parent­erálním podání zvyšují c glukozy, MK a snižují K
selekt­ivita není úplná, při vyšších dávkách stimulují i ß1!!!

ß3 - agonisté

mirabe­gron: indikace na syndrom dráždivého močového měchýře

Nepřímá sympat­omi­metika

= zvyšují koncen­traci NA v okolí receptorů (v synaptické štěrbině) mechan­ismem:
   1. uvolněním NA ze zásobních vezikul v synapsích (amfet­amin, efedrin, tyramin)
   2. inhibice reuptake NA ze synaptické štěrbiny (kokain, tyramin)
- Jak udělat z přímého sympat­omi­metika nepřímé? Odstra­něním hydrox­ylové skupiny postra­nního řetězce nebo benzen­ového jádra zároveň tím zvýšíme lipofilitu => vyšší účinek v CNS
- Při dlouho­dobém podávání vyčerpání zásob NA

Účinky
periferní účinky: odpovídají účinkům NA (silný stimulátor alfa)
centrální účinky: zvýšení pozorn­osti, soustředění, výkonosti, snížení pocitu hladu (ne u tyraminu)


úzkost, nespavost, neklid, závislost

Interakce
spoluužítí se srdečními glykosidy nebo haloge­nov­anými anestetiky se zvyšuje riziko arytmií
spoluužití s iMAO (antid­epr­esiva) riziko hypert­enzní krize, Ta může nastat i po konzumaci potravin s tyraminem

Nesele­ktivní ß-agonisté

Isopre­nalin: snížení perife­rního odporu, FS a srdeční výdej stoupá

INDIKACE: srdeční blokáda (AV bloky), bradyarytmie, srdeční zástava (vhodnější adrenalin)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Látky působící na cholinergní NS Cheat Sheet
     Lokální anestezie Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by barbora5467

     Látky působící na cholinergní NS Cheat Sheet