Show Menu
Cheatography

syukri shadzli Cheat Sheet by

ahmad syukri kid 190504002 kelas 2 semester 3 diploma pendidikan islam

PENDAH­ULUAN

Manusia pada era kini telah bekerja untuk mencapai keselesaan hidup dan telah menjadi lumrah manusia untuk mendam­bakan kehidupan yang mewah seperti anak raja dan sebaga­inya. Walau bagaim­anapun, tidak semua yang orang bekerja keras dapat merasakan nikmat syurga dunia ini meski sudah berhempas pulas dalam mengecapi impiannya. Ini semua kerana takdir yang telah diatur oleh Allah yang Maha Mengetahui kerana di dunia ini tidak ada yang kebetulan melainkan berbetulan kerana Allah telah mengat­urkan rezeki yang terbaik untuk setiap hambanya.

LARANGAN RIBA

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
Maksud: Padahal Allah telah mengha­lalkan jual beli dan mengha­ramkan riba
(Al-Ba­qar­ah:275)
Orang tidak memakan riba terdiri daripada orang-­orang yang berjaya.
Rasulullah juga melaknat orang yang memakan riba dan seangkatan dengannya.
Dosa bagi orang yang memakan riba amatlah berat disisi Allah.

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Semua ahli fatwa telah bersepakat bahawa setiap penambahan atau faedah keatas semua bentuk pinjaman adalah riba dan haram.

KESIMPULAN

Islam telah mengajar bahawa amalan berhutang tidak digalakkan kerana terdapat unsur riba jika tidak mengikut cara yang betul. Hal ini juga boleh menyeb­abkan keruntuhan akhlak dalam diri seseorang dan perkara ini perlu dibendung dan selesaikan dengan cara yang betul mengikut hukum syarak.
 

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

1) Amalan berhutang tidak digalakkan dalam Islam kerana memuda­ratkan diri sendiri dan juga ahli keluarga.
2) Amalan berhutang amat ditegah kerana agama Islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah dan mengut­amakan sikap qana'ah.

PRINSIP DAN HUKUM Al-QARD AL-HASAN

Al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
Hukum melaks­anakan al-qard al-hasan adalah sunat.

RUKUN AL-QARD

1) Pemberi pinjam
2) Barang yang dipinjam
3) Peminjam
4) Sighah

OBJEKTIF PELAKS­­­ANAAN AL-QARD AL-HASSAN

1) Membantu golongan yang memerl­­ukan.
2) Menguk­­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
3) Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
4) Mengha­­puskan diskri­­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­­akat.
5) Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
 

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-'ARIYAH
AL-QARD
Pemberian satu barangan oleh pemberi pinjam kepada peminjam.
Pinjaman yang melibatkan pemidahan barangan yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan.
Hak pemilikan masih kekal pada pemberi pinjam.
Orang Arab menyebut salaf iaitu pinjaman yang dibayar balik tanpa syarat keuntu­ngan.
Pemberi pinjam tidak bertan­ggu­ngjawab jika ada kerosakan pada barang disebabkan kecuaian peminjam.
Kesan transaksi ini wujudlah hutang daripada pemberi hutang dan penghu­tang.
Pinjaman 'ariyah hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan.
Penghutang mestilah memula­ngkan barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan asal.

INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

1) Telah dilaks­­anakan di Malaysia untuk mering­­ankan beban golongan yang terdesak.
2) Prinsip al-qard al-hasan telah digunakan secara meluas dalam ar-rahnu.
3) Skim pinjaman kewangan dan pembiayaan untuk menunaikan haji dan umrah.
 

DEFINISI AL-QARD

Bahasa: al-qat'u (potong)
Istilah: penyerahan suatu barang dengan syarat barang tersebut sama nilai tanpa sebarang tambahan apabila dipula­ngkan.
Kategori: akad tabarru' iaitu kontrak yang berter­askan konsep kebajikan.

PRINSI­­P-­P­R­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1) Semua hutang hendaklah ditulis.
2) Tidak mengenakan sebarang bayaran tambahan kepada peminjam.
3) Kepent­­ingan menyel­­es­aikan semua hutang turut disyar­­atkan dalam perwar­­isan.
4) Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­­­ngkan dalam tempoh tertentu.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­­RIMIN

Institusi zakat mainkan peranan yang besar bagi mewujudkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dengan cara golongan yang berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang berkem­ampuan,

GEJALA CETI HARAM

Kegiatan ceti haram atau ah long ialah berten­­­t­angan dengan ajaran Islam kerana meng­a­­ndungi unsur riba dengan meng­e­­nakan bayaran bunga atau faedah serta tidak telus struktur pinjaman dan pembayaran balik. Hal ini sering dikaitkan dengan keganasan serta kekerasan apabila tidak dapat bayar balik dan banyak berlaku keruntuhan rumaht­­angga dan perpecahan keluarga.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet