Show Menu
Cheatography

sitiaishahzinee Cheat Sheet by

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENDAH­ULUAN
Islam merupakan agama syumul yang turut memberi perhatian terhadap permas­alahan ekonomi ummah khususnya berkaitan kemiskinan dan kekurangan sumber pendap­ata­n.T­erdapat pelbagai mekanisme seperti zakat,­sed­eka­h,wakaf dan kaedah bantuan pinjaman (Qard al-Hasan) kebajikan dan perbankan islam.

DEFINISI AL-QARD

~Dari sudut bahasa ialah pinjaman yang baik atau al-qat­'u(­potong)
~Dari sudut istilah ialah pemilikan sesuatu barang kepada orang lain pada masa tertentu dengan syarat barang tertentu perlu dipula­ngkan kepada pemiliknya selepas tamat tempoh tanpa sebarang bayaran tambahan.

LARANGAN RIBA'

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
ا Terjem­­ahan: Padahal Allah telah mengha­­lalkan berjua­­l-beli (berniaga) dan mengha­­ramkan riba. (Surah Al-Baq­­ar­a­h­:275) Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, menjadi agen, mencatat transaksi dan menjadi saksi. Dosa melakukan riba adalah berat di sisi Allah SWT. FATWA PENGHA­­RAMAN RIBA Semua telah bersepakat bahawa setiap penambahan atau faedah ke atas semua bentuk pinjaman adalah riba dan haram.

AL-QARD AL-HASAN DALAM SOSIO-­EKONOMI

1) Skim pembiayaan secara mikrok­­redit
2) Skim pajak gadai Islam atau al-rahnu
3) Skim pinjaman kewangan & pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah
4) Skim dalam himpunan kontrak dan sukuk
 

PINJAMAN AI-QARD

DALIL AL-QARD
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَ­اعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُؤن " Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipa­tga­ndakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya? dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan­" (Al-Ba­qar­ah:245)
 
HUKUM AL QARD
Hukum asal bagi pemberi hutang adalah harus namun ianya boleh berubah bergantung kepada keadaan.
1.HARAM : Jika pemberi hutang mengetahui hutang tersebut digunakan untuk tujuan haram seperti membeli barang­-barang yang diharamkan atau untuk tujuan yang diharam seperti judi.
2.MAKRUH : Jika pemberi hutang mengetahui hutang yang diberikan kepada hutang adalah bertujuan untuk perkara yang tidak bermanfaat seperti menunj­uk-­nunjuk.
3. WAJIB : Jika pemberi hutang mengetahui penghutang amat memerlukan hutang tersebut bagi tujuan menampung kehidu­pannya.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'a­riya merujuk kepada pinjaman melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan boleh dikemb­­alikan dalam keadaan asal. Sekiranya barang tersebut barang yang mudah musnah atau susut nilai maka akad pinjaman tidak sah.
Al-qard merujuk kepada pinjaman yang melibatkan peminjam dikehe­­ndaki memula­­ngkan kembali nilai yang sama dan bukan memula­­ngkan wang kertas yang asal.
 

RUKUN AL-QARD

1) Pemi­utang (orang yang memberi pinjaman)
2) Peng­h­ut­­ang­­/p­e­m­in­jam
3) Barang yang dipinjam
4) Sighah (Lafaz ijab dan qabul)

SYARAT AL-QARD (HUTANG)

- Kadar hutang diketahui nilai,­tim­bangan bilang­anu­kuran dan tempoh berhutang
-Mestilah dari satu jenis barangan yang tidak bercampur dengan jenis lain
-Tiada tambahan bayaran sama ada melebihi tempoh berhutang atau tidak
-Tidak disyar­atkan keuntungan oleh penghutang kepada pemberi hutang apabila hutang berjaya dibayar

PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1.Membantu golongan yang memerl­­ukan.
2.Mera­patkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3.Meng­uk­­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4.Mend­ap­­atkan keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Dalam konteks Malaysia kaedah Qard Al-Hasan turut diperk­enalkan dalam sistem kewangan Islam melalui beberapa produk dan skim pajak gadai dan sukuk mendorong ke arah pemban­gunan ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang sempurna bersum­berkan al-Quran dan al-Sunnah yang berter­askan akidah­,sy­ari­ah,­akhlak dan ilmu untuk menjamin keseja­hteraan sosial. Pinjaman atau Al-Qard dalam islam merupakan satu kontrak yang diasaskan atas dasar bantu-­mem­ban­tu,­suk­arela dan belas kasihan kepada individu yang memerl­ukan.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet
     izyanzulkani Cheat Sheet
     Analisis Pemilikan Bermanfaat dalam Kewangan Islam Cheat Sheet