Show Menu
Cheatography

sabihahesa Cheat Sheet by

Assignment individual for subject Fiqh Muamalat

PENG­ENA­LAN

-Menurut islam, pinjaman perumahan konven­sional berasaskan riba dan sebab utama pengha­ram­annya.
-Masya­rakat bukan islam menerima konsep ini kerana dianggap lebih beretika dan bermoral.

PEMI­LIKAN MENURUT PERSPEKTIS SYARIAH

-berasal daripada tiga huruf (mim, lam dan kaf) merujuk kepada kekuatan dan kesihatan pada sesuatu (quwwah fi al-shay’ wa sihhah) (Ibnu Faris).
ISTILAH :-
Mazhab Hanafi
(قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على التصرف (إلا لمانع
Mazhab Maliki
حكم شرعي مقدر في أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه
من انتقفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك
Mazhab Syafi'i
حكم شرعي یقدر في عین أو منفعة یقتضي تمكن من ینسب إلیه
من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك
Mazhab Hanbali
القدرة الشرعیة على التصرف في الرقبة
 

PEMB­AHA­GIAN PEMI­LIKAN

Pemilikan penuh (milk tam )
Pemilikan separa penuh (milk naqis) - dipecah kepada 3
- seseorang memiliki fizikal dan manfaat harta secara bersama.
a) Pemilikan terhadap manfaat harta tanpa memiliki manfaatnya (Milk 'Ayn Bi La Manfaah)
- Ibn Rajab menyatakan pemilikan terjadi disebabkan beberapa kaedah transaksi terstentu
b) Pemilikan terhadap manfaat harta tanpa memiliki fizikalnya (Milk Manfaah Bi La 'Ayn)
- memiliki harta secara penuh iaitu milik kepada fizikal dan manfaat kepada harta tersebut
c) Memiliki hak untuk mengambil manfaat daripada harta tetapi tidak memiliki manfaatnya (Milk Intifa')

PEMI­LIKAN UNDA­NG-­UND­ANG INGG­ERIS

Menurut Sir Arthur Underhill
- amanah- tanggu­ngjawab ekuiti yang mengikat seseorang (pemegang amanah) untuk mengen­dalikan harta yang diaman­ahkan
Hudson (2007) -amanah - terbahagi kepada 4 elemen
i) mengikuti kaedah­-kaedah ekuiti
ii) memberikan hak harta kepada benefi­siari
ii) mengenakan tanggu­ngjawab kepada pemegang amanah
iv) tanggu­ngjawab itu amanah
Ekuiti - berpegang kepada konsep keadilan, kesaks­amaan dan kebenaran
Konsep Amanah
- pemilik undang­-undang (legal owner)
- pemilik bermanfaat - (beneficial owner)
 

PEMI­LIKAN BERMANFAAT DALAM KEWANGAN ISLAM

Aplikasi Pemilikan Bermanfaat dalam Kontrak Jual Beli Pembiayaan Perumahan Bay’ Bithaman Ajil (BBA)
Aplikasi Pemilikan Bermanfaat dalam Kontrak Sewaan Pembiayaan Perumahan Al-Ijarah Al-Mun­tahiyat Bi Al-Tamlik (IMBT)
Aplikasi Pemilikan Bermanfaat dalam Kontrak Perkon­gsian Pembiayaan Perumahan Musharakah Mutana­qisah (MM)

KONSEP PEMILIKAN BERMANFAAT MENURUT SYARIAH

-ijab dan kabul berlaku ketika pihak pelanggan tandat­angani Perjanjian Jual Beli bersama pemaju dengan membayar deposit
-pemaju perlu serahkan aset kepada pembeli dan pembeli perlu melang­saikan hutang
-perpi­ndahan pemilik berlaku walaupun nama aset tidak didaft­arkan ke atas pelanggan
-ketika proses jual beli, hak milik undang­-undang aset berada pada pemaju tetapi pemilikan akan didaft­arkan sebaik sahaja bayaran penuh dilakukan
-pelanggan berhak menjual aset kepada bank bagi mendap­atkan pembia­yaaan
-bank merupakan pemilik berdas­arkan prinsip shirkah (perkon­gsian)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet