Show Menu
Cheatography

KONTRAK MUSAQAH : WAKAF PERTANIAN Cheat Sheet by

IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR : MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA

PERMAS­ALAHAN : PERSOALAN

1. Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dibuat?
2. Daripada manakah dapat diperolehi dana atau pembiayaan untuk memban­gunkan tanah wakaf?

KONSEP MUSAQAH : WAQAF PERTANIAN

Musaqah : usahasama pengurusan dalam pertanian.
Dari segi bahasa : saling menyiram.
Dari segi syara' : satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga serta memelihara tanaman dengan agihan hasil/ merupakan satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman.
Hukum : Harus
( penyerahan pemilik tanaman > penjaga : melakukan kerja-­kerja pembaikan, pengairan dan berkait dengan syarat pengurusan > diberi upah : mengikut hasil tanaman )

TUJUAN KONTRAK MUSAQAH

1. Memban­gunkan tanah wakaf terbiar untuk projek pertanian yang boleh menjana keuntungan yang berpan­jangan dan lumayan.
2. Memper­olehi hasil pendapatan yang tinggi.
3. Memban­gunkan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan selesa.
4. Hasil pendapatan daripada sektor perlad­angan dapat mening­katkan pendapatan negara serta mening­katkan pendapatan perkapita negara.
5. Membantu golongan miskin menjana pendapatan melalui pemban­gunan tanah wakaf atas tujuan usahasama.
6. Mengur­angkan kadar kemiskinan serta merapatkan lagi ukhwah antara golongan kaya dan golongan miskin.

GAMBARAN KONTRAK MUSAQAH

RUKUN MUSAQAH : OPERASI

1. Kedua pihak yang berkontrak
Pemilik dan pengurus diharuskan berurusan dalam perkara harta adalah sah jika (seseorang yang baligh dan berakal).
2. Objek Musaqah
Tanaman yang akan dipeli­hara. (melalui sighah kontrak musaqah yang dijala­nkan)
3. Buah
Segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi serta disyar­atkan hasil dibaha­gikan atas perset­ujuan bersama.
4. Kerja
Pengurus diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melaks­anakan tugasnya. Bebanan kerja perlu diketahui secara umum oleh pengurus tanaman.
5. Ijab & Qabul
Dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus. (Cth: pengurus berkata kepada pemilik "Aku uruskan pohon buah anda dengan agihan..."­)
 

HADIS RASULULLAH S.A.W

Contoh hadis kebanyakan ulama' membol­ehkan akad kontrak Musaqah, hadis Rasulullah s.a.w bermaksud :
"Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­ian­nya."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

DANA @ PEMBIAYAAN & CIRI-CIRI PEMILIHAN

DANA ATAU PEMBIAYAAN
CIRI-CIRI PEMILIHAN GOLONGAN MISKIN
$ Pihak berwajib akan menyed­iakan tanah wakaf yang terbiar beserta dengan modal (hasil kutipan saham wakaf mahupun saham wakaf pokok).
% Sihat tubuh badan dan sempurna fizika­lnya.
$ Tanah wakaf tersebut dapat dibang­unkan bersam­a-sama golongan miskin bagi tujuan pertanian.
% Memper­unt­ukkan sebuah keluarga sebanyak lima ke sepuluh ekar kebun yang perlu diusah­akan.

PERBEZAAN GOLONGAN KAYA & MISKIN

Golongan Kaya
Golongan Miskin
Golongan yang mempunyai pendapatan melebihi keperluan individu dan tanggu­ngan.
Golongan yang tidak mempunyai pedapatan yang cukup untuk menampung keperluan diri dan tanggungan khusus.

HIKMAH PERLAK­SANAAN MUSAQAH

# Mewujudkan persek­itaran kerja yang harmoni.
# Memupuk semangat ingin bekerja dikalangan golongan miskin.
# Mengel­uarkan golong­ongan miskin daripada kencah kemiskinan yang melarat.
# Hasil keuntungan daripada jualan memberikan manfaat kepada golongan miskin untuk memilik harta persen­dirian atau memulakan pernia­gaan.
# Menjadikan golongan miskin sebagai pembayar zakat serta penyumbang sumber wakaf.
# Mengur­angkan kadar kemiskinan dan membantu mereka meneruskan kehidupan.

KEADAAN DAN IMPLIKASI : KONTRAK MUSAQAH

Keadaan
Implikasi
Kontrak musaqah (kontrak lazim) yang tidak boleh dibatalkan oleh mana-mana pihak tanpa perset­ujuan pihak kedua sama ada sebelum/ selepas kerja dilakukan.
Menjadi pemangkin kepada penggerak wakaf di Malaysia.
Untuk menjaga kepent­ingan kedua-dua pihak.
Membasmi kemiskinan dan membantu golongan miskin tidak mengan­ggur.
Jika pengurus membat­alkan kontrak sebelum kerja selesai maka pemilik bakal kerugian sebahagian tanaman tersebut.
Mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia.
Jika pemilik membat­alkan kontrak maka pengurus tidak akan memper­olehi bahagi­annya.
Menyed­arkan masyarakat tentang tanggu­ngjawab atas harta wakaf demi kebaikan di dunia dan akhirat.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet