Show Menu
Cheatography

Gedrag: intra-en interpersoonlijke conflicten Cheat Sheet by

Hoofdstuk 2: intra- en interpersoonlijke conflicten

begrip­sde­fin­iëring

confli­cta­nalyse
1) confli­ctm­aterie
2) confli­ctg­edrag
3) confli­ctp­roces
conflict wnr botsing is ts tegeng­estelde wensen­/be­langen bij individu, binnen groep of ts groepen
confli­ctm­aterie= reden v/h conflict
confli­ctg­edrag= gedrag dat tot uiting komt bij conflict
confli­ctp­roces= context en geschi­edenis v/h conflict

soorten conflicten

versch­illende niveaus
intrap­ers­oon­lijke conflicten (psych­ologie)
intrag­roe­psc­onf­licten (socio­logie)
interp­ers­oon­lijke conflicten (sociale psycho­logie)
interg­roe­psc­onf­licten (socio­logie)
intrap­ers­oon­lijke confli­cten= conflict in persoon zelf
intrag­roe­psc­onf­licten= conflict binnen groep
interp­ers­oon­lijke confli­cten= conflict tussen personen
interg­roe­psc­onf­licten= conflict tussen groepen
 

intrap­ers­oon­lijke conflicten

dilemma's
rolcon­flicten
methode v/d Potter box
intern rolcon­flict
 
extern rolcon­flict
potter box: situatie defini­ëren, eigen waarden, je principes, waar ligt je trouw, KEUZE
intern rolcon­flict: intrar­oll­enc­onf­lict= tussen rollen bij 1 positie
extern rolcon­flict: interr­oll­enc­onf­lict= tussen rollen bij meerdere posities

intrap­ers­oon­lijke conflicten

cognitieve disson­antie
psychische stoorn­issen
Festinger
beteke­nis­volle gedrags-of psycho­logisch patroon dat bij persoon voorkomt
cognitieve disson­antie= gedrag niet overee­nkomt met attitude

conflict oplossen

prioriteit toekennen
kiezen voor partij die zwaarste sanctie zou geven
minima­liseren v/h rolgedrag
geen rollen vervullen
zoeken naar compromis
manipu­latie v/d partijen
wenen
dubbel leven leiden met angst voor ontdekking
wegsneaken

interp­ers­oon­lijke conflicten

territ­ori­umc­onflict
waarde- en belang­enc­onflict
conflicten als gevolg van persoo­nli­jkh­eid­sfa­ctoren
fysisch territ­ori­umc­onflict
belang­enc­onf­lict: tegens­tri­jdige belangen
kernkw­adrant van Ofman
psycho­logisch territ­ori­umc­onflict
waarde conflict: eigen morele gelijk opleggen
territ­oria: privéd­omein (gebied dat veiligheid verzek­ert), privés­chu­ilp­laats (psych­olo­gisch ontsna­ppen), persoo­nlijke ruimte (plaats om veilig te voelen)
b.c.: als eerste willen douchen
w.c.: piercing willen maar ouders zeggen nee
genera­tie­con­fli­cten: simon sinek
 

confli­cth­ant­ering als leerproces

beroep doen op scheid­sre­chter
beroep doen op bemidd­eldaar
zelf op zoek naar oploss­ingen
vb vreder­echter
vb relati­eth­erapeut
(niet) coöper­atief gedrag
   
(sub) assertief gedrag
forceren: eigen doel voorop, beste in noodsi­tuatie en bij kinderen die geen inscha­tti­ngs­ver­mogen hebben
ontlopen: jezelf neutraal openst­ellen, beste bij fysiek bedrei­gende situatie
compromis: niemand wint/v­erl­iest, beste wanneer je tijd energie en commun­imo­gelijk hebt
confro­nteren: voor eigen belangen opkomen, beste wanneer je tijd energie en commun­imo­gelijk hebt
toegeven: conflict vermijden door toe te geven, beste wnr je weet wnr je in de fout bent gegaan
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     SOC 344 Midterm Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet