Show Menu
Cheatography

Geschiedenis Cheat Sheet by

Hoofdstuk 2: in naam van het volk

In BE

1830
cijnki­esrecht
ca 1893
algemeen meervoudig stemrecht, WOI
1919
algemeen enkelv­oudig stemrecht, WOII
1948
algemeen enkelv­oudig stemrecht voor man en vrouw
1980
21 jaar stemmen -> 18 jaar al stemmen

Collab­oratie + verzet tijdens WOII BE

accomo­datie
verzet
collab­oratie
aanpassen aan bezetting
actief bezetter tegenw­erken
samenw­erken met bezetter
overleven, leven in stand houden
sabotage door versch. organi­saties
versch. organi­saties
 
Belgisch Legioen, ...
Rex, VNN
Vlaams Nationaal Verbond
Begin oorlog in 1940 en einde in 1944 (Blitz­krieg, bijnaam oorlog)
Fort Breendonk = opvang­kamp, Richard De Bodt (beul van breendonk)
 

Actua

Brazilië
Italië
Rusland
demo VS fascisme
fascisme, rechtse regering met uiterst rechtse premier
Russisch fascisme
lula VS bolsonaro
Giorgia Meloni
Poetin
 
Fratelli d'Italia
ideologie = maatsc­hap­pij­visie, politieke strekking

Rusland

USSR of SU
Stalin
Unie van Sociali­stische SovjetRepublieken of Sovjet-Unie

Stalin en zijn totali­taire staat

politiek vlak
economisch vlak
cultureel vlak
éénpar­tij­staat (com. partij)
collec­tiv­isatie
propaganda
geheime politie (KGB)
5 jaren plan
 
Stachanov
 
kolchozen + koelakken
totali­taire staat = staat die zijn ideologie ziet als enige weg nr betere toekomst, staat dagelijkse leven volk bepalen en contro­leren
collec­tiv­isatie = staat eist gronden + fabrieken op
5 jaren plan = staat bepaalt wat in fabrieken geprod­uceerd wordt
Stachanov = propag­and­afi­lmpje v mijnwerker
kolchozen = grote collec­tieve boerde­rijen
koelakken = boeren weigeren grond op te geven
 

Duitsland

Fascisme
opkomst + ontwik­keling fascisme
econom­ische ontwik­kel­ingen
antili­beraal
NSDAP
antico­mmu­nis­tisch
SA
antico­nse­rvatief
rijksdag = parlem­ent­sgebouw
extreem nation­ali­stisch
voorst­ander imperi­alisme
geweld om doel bereiken
massab­ije­enk­omsten + symbolen
parami­litaire organi­saties
mannel­ijkheid + jeugd
autori­taire leider
parami­litaire organi­saties -> organi­saties in uniform maar niet v leger
NationaalSociali­stische Duitse ArbeidersPartij
Sturm-Abteilung

Frontnacht

gepland extree­mrechts muziek­fes­tival dat in 2022 in de Belgische stad Ieper zou plaats­vinden, maar werd afgelast
Link met fascisme: Hitler geëerd, werd het oude aparth­eid­slied van Zuid-A­frika gezongen en werd door de voorzitter zwaar promotie gevoerd voor de nazi-o­mvo­lki­ngs­theorie

Hitler

1932
wint verkie­zingen
jan 1933
Hilter rijksk­ans­elier
feb 1933
brand Rijksdag
...
noodto­estand -> grondw­ett­elijke vrijheden beperkt + com. partij vervolg (poging tot staats­greep)
maa 1933
verkie­zingen, NSDAP meerde­rheid
1933
volmac­htwet, parlement zichzelf uitsch­akelen
1934
der Fuhrer + gleisc­haltung = totali­taire dictatuur
gleisc­haltung = gelijk­sch­akeling
1) iedereen in land moet lid worden v nazi vereniging ander bestaat de vereniging niet
2) onwens­elijke vereni­gingen werden afgeschaft (vb vakbond)
3) intimi­datie als je tegenw­erkte
 

Democr­atiën

staatsvorm waarin volk zelf regeert en mening kan uiten (recht­staat)
rechtstaat
fundam­entele rechten v burgers worden geresp­ecteerd

Altern­atieven vr ontstaan demo

gematigde demo
populisme
directe vorm demo
uitbre­iding stemrecht tot alle mannen en vrouwen
radicaler
meest radicale
 
1 leider
volk kiest verteg­enw­oor­diger vr hogere bestuu­rsf­uncties
 
volk en met stem volk
Rusland
 
kloof ts elite en volk benadr­ukken
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Kings and Queens of the United Kingdom Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Aardrijkskunde Cheat Sheet