Show Menu
Cheatography

HMP 3c- Starożytny Izrael Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Edukacja staroż­ytnego Izraela

Początki hermet­ycznej edukacji kapłań­skiej, wtajem­niczeń- 3000 lat temu
Synagogi- powstawały od IV w. p.n.e.. Ośrodki nauczania religii i prawa.
Obowiązek szkolny:
- od 75 r. p.n.e. w większych miastach
- Od 64 r. w całym kraju
Biblia- główny podręcznik
Główna metoda- bicie, szczeg­ólnie młodszych
Nauka na pamięć, z głośnym recyto­waniem
Wprowa­dzono przerwy między­lek­cyjne
Zakazano nauczy­cielom wyszyd­zania, zadawania nierac­jon­alnie dużego materiału
Konser­watyzm, dogmatyzm, brak postępu
Braki w zakresie nauk przyro­dni­czych i literatury świeckiej
 

Zwoje z Qumran

Rękopisy znad Morza Martwego, datowane na III-I w. p.n.e.
Mówią o religii i historii, po części zbieżne z biblijnym kanonem
"­Reguła Zrzesz­eni­a"- zwój, w którym mowa o człowieku jako miejscu walki dwóch duchów- Prawdy (Światła) i Przewr­otności (Ciemn­ości)
Idea wewnęt­rznej walki psychi­cznej (moralnej, religi­jnej)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet