Show Menu
Cheatography

HMP 13- Gestalt Cheat Sheet by

Wykład z Historii Myśli Psychologicznej, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Grunt pod powstanie psycho­logii postaci

Myśl Immanuela Kanta
Spostr­zeganie nie jest biernym odbier­aniem wrażeń
Idee Franza Brentano
Koncepcja aktów
Poglądy fizyka Ernsta Macha
Wrażenia są niezależne od swoich składowych
Rozważania Christiana von Ehrenfelsa
Spostr­zeżenie jest czymś więcej niż sumą wrażeń
Koncepcje Williama Jamesa
Składniki świado­mości to twory sztuczne
Wpływ Fenome­nologii
Analiza deformuje doświa­dczenie
Inspiracje fizyką
Odejście od teorii atomów na rzecz teorii pól działania sił, np. elektr­ycz­ność, magnetyzm

Twórcy psycho­logii postaci

Max Wertheimer
- Opisanie zjawiska phi- iluzji ruchu przy ekspozycji serii obrazów lub zapalaniu świateł w odpowi­ednio krótkim czasie.
Zjawisko phi jest całością samą w sobie, bo nie można go sprowadzić do składn­ików- w zjawisku jest ruch, w serii obrazów go nie ma
- Myślenie twórcze (produ­ktywne) u ludzi- Kluczowy jest ogólny problem. Myślenie przebiega od ogółu do szczegółu
Wniosek: nauczanie powinno być zorgan­izowane w sensowne całości. Uczenie się na pamięć jest mało wydajne, ale pewne daty i fakty powinny być opanowane pamięciowo
- Doktryna izomor­fizmu
Kurt Koffka
Wolfgang Kohler
- Badał wgląd (nietypowe skojar­zenia, nieocz­ywiste pomysły) u małp
Wgląd występuje po poznaniu całości sytuacji proble­mowej. Uczenie się nie przebiega metodą prób i błędów*
* Thorndike zamykając koty w skrzynkach proble­mowych nie dawał im możliwości dostrz­eżenia całego mechan­izmu, dlatego nie występował u nich wgląd

Psycho­logia postaci

Krytyka wundtyzmu i strukt­ura­lizmu
Nie ma elemen­tarnych składników świado­mości
 
Całość charak­ter­yzuje się nową jakością, nieobecną w składo­wych. Jest więcej niż sumą części
Stałość spostr­zeż­eniowa
- Percepcja jest niezależna od zmiany elementów zmysłowych (Np. stół jest stołem niezal­eżnie od kąta widzenia i obrazu rzutow­anego na siatkówkę)
- Doświa­dczenie percep­cyjne jest stałe, pełne. Percepcja jest twórcza, za co odpowiada mózg
Czynniki wpływające na percepcję:
- Czynniki centralne- wyższe procesy psychiczne człowieka, np. uczenie się
- Czynniki peryfe­ryjne (Zasady organi­zacji spostr­zeżeń- znajdują się w materiale spostr­zeganym
 

Czynniki peryfe­ryjne

Bliskość
Elementy bliskie w przest­rzeni i czasie jesteśmy skłonni postrzegać łącznie
Ciągłość
Łączymy elementy w ukieru­nkowane ciągi
Podobi­eństwo
Grupujemy podobne elementy
Domknięcie
Jesteśmy skłonni uzupełniać niekom­pletne wzory
Pregnancja (dążenie do dobrej figury)
Dążenie do ujrzenia figury na tle

Izomorfizm

Psychiczne lub świadome doświa­dczenie jest zgodne z odpowi­ada­jącym mu doświa­dcz­eniem mózgowym
Działanie kory mózgowej
- Dynamiczne
- Interakcyjne
- Integrujące
- Nie na prawach mechan­icznego kojarzenia (polemika z asosja­cjo­nizmem i behawi­ory­zmem)
Procesy korowe podobne do pól sił, np. elektr­oma­gne­tyzmu

Kurt Zadek Lewin

Jeden z twórców psycho­logii społecznej
Koncepcja przest­rzeni życiowej
Człowiek dąży do zaspok­ajania potrzeb, ocenia stopień korzys­tności i na tej podstawie dokonuje wyboru.
Przestrzeń życiowa to wszystkie przeszłe, obecne lub przyszłe zdarzenia, które na nas mogą wpływać
Teoria pola
Przestrzeń życiowa podzielona jest na obszary, które stają się polami sił kiedy powstają napięcia w związku z potrze­bami. Może dojść do redukcji napięcia lub redukcji zajmow­anego obszaru. Pola sił są współz­ależne i dążą do równowagi [Wikip­edia]
Nie posługiwał się statys­tyką, analizował pojedyncze przypadki
Badanie stylów kierowania
Autokratyczny/leseferyczny/demokratyczny
- Badania wskazywały na przewagę demokr­aty­cznego i niekorzyść autokr­aty­cznego
Aktywnie zwalczał uprzed­zenia rasowe
- Propozycja integracji społec­znej, równych szans na pracę i wychowanie dzieci
Treningi wrażli­wości dla kierow­ników i wychow­awców
Dla przeci­wdz­iałania konfliktów między­lud­zkich

Bluma Zeigarnik

Efekt Zeigarnik
Lepiej pamiętamy o zdarze­niach nieuko­ńcz­onych niż ukończ­onych
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     HMP 2- U zarania dziejów Cheat Sheet
     HMP 4- Starożytna Grecja i Rzym Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet