Show Menu
Cheatography

Etologia 10: Wpajanie Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Uczenie się

Definicja psycho­log­iczna:
Definicja biolog­iczna:
Proces prowadzący do zmian zachowania osobnika, zachod­zących na podłożu indywi­dua­lnego doświa­dczenia i odznac­zające się trwałością albo polegające na występ­owaniu elementów nowych w porównaniu z poprze­dza­jącym zachow­aniem.
Proces nerwowy prowadzący do zmian zachowania się osobnika w wyniku jego doświa­dczenia życiowego.

Imprinting

Rodzaj szybkiego uczenia się
Zachodzi bez wzmocn­ienia
Zachodzi tylko w okresie krytycznym
Wystarczy krótko­trwały kontakt ze źródłem bodźców
Cechy obiektu wpajane są ze ściśle związanymi zachow­aniami
Efekt jest trwały i nieodw­racalny
Przejawia się prefer­owaniem obiektów o cechach wpojonych

Funkcja adapta­cyjna wpajania seksua­lnego

Hipoteza Schutza: Wpojenie obrazu partnerki seksualnej u samców gatunków z silnym dymorf­izmem płciowym i niepoz­ornym wyglądem samic
Hipoteza Batesona: Wpojenie obrazu rodzeństwa jako "­ant­ywz­orc­a" partnera seksua­lnego
 

Rodzaje imprin­tingu

Afilia­cyjny
- Zachodzi i ujawnia się na bardzo wczesnym etapie rozwoju
- Okres krytyczny jest bardzo krótki
- Wpojone zostają szczeg­ółowe cechy obiektu
- Np. wpojenie obrazu opiekuna
Seksualny
-Zachodzi na nieco późnie­jszym etapie
- Okres krytyczny jest dłuższy
- Skutki ujawniają się w odległym czasie
- Wpojone zostają ogólne cechy obiektu
Topogr­aficzny
Występuje u zwierząt teryto­ria­lnych, prowad­zących wędrowny tryb życia
Motoryczny
Np. uczenie się wzorca pieśni przez ptaki

Wpajanie seksualne u człowieka

Małżeństwa sim-pua na Tajwanie (Wolf, 1970)
Umowa o zawarciu małżeństwa jeszcze w czasie dzieci­ństwa- przyszła para dorasta jak rodzeństwo
- Większa niechęć do kontaktów seksualnych
- Więcej pozama­łże­ńskich kontaktów seksua­lnych, większy odsetek zdrad
- Wyższy odsetek rozwodów
Małżeństwa z konfed­eracji zrzesz­ających kibuce w Izraelu (Shepher, 1971)
Analiza 2769 związków
- Tylko 13 związków osób wychow­ujących się w tej samej grupie przedszkolnej
- Wśród tych małżeństw osoby wspólnie wychow­ywały się nie dłużej niż 2 lata lub poznały się po 6 r.ż.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 6: Ecology and Animal Behavior Cheat Sheet
     AS PSYCHOLOGY , BASICS Cheat Sheet
     Basic Research Methods Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet