Show Menu
Cheatography

Etologia 1: Witalizm i mechanicyzm Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Witalizm vs. mechan­icyzm

Witalizm
Mechan­icyzm
Istnieje niemat­erialny aspekt odpowi­adający za funkcj­ono­wanie organizmów żywych.
Zwierzęta i ludzie funkcj­onują na zasadzie maszyn.
Ontolo­giczna koncepcja psychiki
Arysto­teles, Platon

-> Anima sensitiva: dusza wrażliwa, posiadają ją zwierzęta
-> Anima ration­alis: dusza rozumna, nieśmi­ert­elna, ludzka
Demokryt z Abdery:
Wszystkie zachowania można wyjaśnić poprzez oddzia­ływania najmni­ejszych cząste­czek, czyli atomów.

Kartezjusz:
ciało działa na zasadzie mechaniki
Zoopsy­cho­logia
Psychologia porówn­awcza
Behawi­oryzm
Socjobiologia
Ekologia behawi­oralna
Do wyjaśn­ienia zachowania niezbędne jest uwzglę­dnienie procesów psychi­cznych zwierząt.
Rzetelna wiedza może być budowana wyłącznie na bazie obserw­owa­lnych faktów. Procesów poznaw­czych nie powinno się uwzglę­dniać, ponieważ nie poddają się obiekt­ywnej obserw­acji.
Zagroż­enie:
antropomorfizm
Zagroż­enie:
mechanomorfizm

Kartezjusz

Zwierzęta traktował jako maszyny nie odczuw­ające bólu i emocji, a ludzi widział ponad nimi.
Takie podejście badaczy doprow­adziło do okrutnego trakto­wania zwierząt.

Etologia

Jest nauką łączącą podejście mechan­ist­yczne z witali­sty­cznym, jednak bardziej jest po stronie mechan­ist­ycznej.

Edward Dembowski- Dziecięca intuicja

Kompromis pomiędzy antrop­omo­rfi­zow­aniem a mechan­omo­rfi­zow­aniem.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet