Show Menu
Cheatography

Backup faget fra H2

Disk

Basisk Disk
Kan kun indeholde 4 primære partit­ioner. En enkelt af disse kan være en extended partition. 26 logiske drev, der kan være 23 på den extended altså 3+23=26.
Dynamisk Disk
Alle simple, spanned, striped, mirrored, osv. er dynamiske diske, og skal være dette for at fungere. Der kan ikke instal­leres OS.
Simple Volume
Dynamisk, består af ledig plads på et enkelt dynamisk drev.
Disk Management
Et GUI i Windows til at håndtere de instal­lerede drev, initia­lisere, opdele, partit­ionere osv. Herinde kan man også oprette nye Simple volume, RAID 0, RAID 1 osv. Man kan mindske, øge partit­ioner og volumer. Konvertere til et andet filsystem.
Diskpart
Kan stort set det samme som disk management og lidt til. Dog er dette ved hjælp af komman­dop­rom­pten.

Shadow copy

VSS
VSS er en windows service som kan lave backup copies af snapshot og computer volumes VSS står for Volume shadow copy det bliver også kendt som volume snapshot
GUI
hvis man skal have en gui til sin shadow copy skal man bruge programmet Shadow­Cop­yView der kan du se alt om de backups som du har lavet samt info om dem
AT kommandoer
AT kommandoer er gammelt og man ikke bruger mere, brug schtas­k.e­xe(­Sch­eduled Task) i stedet for.
Scheduled Task
denne funktion gør at man kan lave en plan over hvornår der skal laves en backup så kan det hele planes ud i stedet for at man manuel skal gøre det. Som standard sker shadow copy to gange pr. dag.

Startup

BCD
Boot config­uration data er en firmware database som holder øje med din boot time og det er erstattet af windows boot manager.
System State Recovery
En del af Windows Backup, som tager backup af alle systemets indsti­lli­nger, såsom registry, COM og database, certif­ikater og certifikat services, AD, Sysvol, IIS (såfremt rollerne er instal­leret).
DSRM
Directory Services Restore Mode tillader en safe boot mode for Windows domain contro­llers.
 

Diske Quota

FSRM
det står for File Server Resource Manager og det er en feature som gør at du kan manage og klassi­ficere data gemt på din fil server
Quota
Udtryk for en mængde. Disk quotas kan kun blive sat på NTFS volumer. Disk kvoter er sat på volumet, og ikke indivi­duelle filer. Alle filer ejet af en bruger tæller mod kvote grænsen.
Hard quota
prevent users from writing data to disk. With hard quotas, the utility automa­tically limits the user disk space for you, and no users are granted exceptions
Soft quota
send you alerts when users are about to exceed disk space. Unlike hard quotas, there is no physical restri­ction to prevent users from saving their data
Dirquota
dirquota er en feature som som automa­tisere filsys­temers kvota
File screening
File screening file screening bruges til at kunne admini­strere hvor specielle filtyper kan gemmes og på hvilke define­rende stiger
Windows Server Backup
Som udgang­spunkt benytter man tre typer backup: Full backup, increm­ental backup og differ­ential backup. Full backup, er som navnet antyder en full backup. Increm­ental backup, tager kun backup af det data der er blevet ændret siden sidste backup. En ulempe ved increm­ental backup er at det kan tage tid at gendanne sin data, da man skal alle sine “punkter” igennem for at komme tilbage til det ønskede punkt. Differ­ential backup minder om increm­ental backup på den måde at der også startes med en full backup og at det derefter kun er ændrin­gerne der bliver gemt. Forskellen er at mens increm­ental backup kun inkluderer de data der er ændret siden sidste backup, gemmer differ­ential backup alle ændringer siden sidste full backup. Fordelen ved differ­ential backup i forhold til increm­ental backup er kortere restore tid. Når man tilret­tel­ægger sin backup plan, vil man naturl­igvis tage højde for de behov en given situation kræver. Som regel vil der blive benyttet en blanding af de forske­llige backup typer.
 

Filsys­temer

FAT
File Allocation Table (FAT12 eller FAT16) systemerne er opkaldt efter størrelsen på datast­ruk­turen. Det kan være smart at bruge FAT på flytbare medier, da alle store operat­ivs­ystemer unders­tøtter FAT. Du kan altså flytte filer mellem eksemp­elvis Windows og Ubuntu med et USB stick der er formateret som FAT.
FAT32
er meget gammelt. FAT32 filer kan ikke være større end 4GB. En harddisk formateret med FAT32 kan ikke være større end 8TB.
NTFS
er det nyere filsystem, som erstatter FAT32. Kompat­ibi­litet er et problem for ikke-W­indows. Hvis vi skal overføre filer på mere end 4GB fra computer til USB Er NTFS det eneste brugbare fil format
ext4
fourth extended filesystem er et journaling filsystem til Linux og er efterf­ølgeren til ext3. ext4 unders­tøtter volumes på op til 1 exbiby­te(EiB) og enkelte filer på op til 16 tebibytes. ext er bagudk­omp­atibelt med ext2 og ext3. ext4 kan pre allokerer disk plads til en fil, dette kan være nyttigt til eksemp­elvis streaming databaser.
ReFS
blev introd­uceret med win server 2012, det var meningen at det skulle afløse NTFS, Muligheden for at oprette ReFS volumes blev fjernet i Windows 10, for alle versioner på nær pro og enterp­rise. Cluster size på ReFS volume er enten 4 eller 64 KiB.

Raid

RAID 0
Data is distri­buted across an array of drives to improve speed. RAID 0 does not back up your data like other arrays, so if a single drive fails then all data on the array would be lost
RAID 1
Data on a drive is copied in its entirety to each drive in the array simult­ane­ously. RAID 1 provides twice the read rate but the same write speed of a single drive.
RAID 5
Provides both backup and increased speed. Additi­onally, a RAID 5 array can continue operating normally if one of its drives fails. The perfor­mance speed of the array will be reduced until the failed drive is replaced, but no data loss would occur. This array requires a minimum of 3 drives.
RAID 6
Similar to RAID 5, RAID 6 offers both backup and increased speed. Additi­onally, a RAID 6 array can continue operating if up to two of its drives fail. This requires a minimum of 4 drives.
RAID 10/01
Two or more RAID 0 (increased speed) arrays are created and they are each mirrored via an overall RAID 1 (data backup) array. By defini­tion, this config­uration requires at least 4 drives.
           
 

Comments

Best cheat sheet EU!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Robocopy Cheat Sheet
     Acceso a bases de datos relacionales en Java. Cheat Sheet