Show Menu
Cheatography

Ekonomiks (Implasyon) Cheat Sheet by

Ang implasyon ay may positibong epekto sa produksyon, ngunit ito naman ay negatibo sa mga mamimili at balanse ng kalakalan.

Implasyon

Pagtaas ng presyo ng halos lahat ng mga produkto at serbisyo sa ekonomiya.

Dahilan at Uri

Demand­-pull napakataas na demand ng isang produkto laban sa suplay
Cost-push pagtaas ng gastusin sa produksyon

Uri ng Cost-Push Inflation

Import­-In­duced Inflation o Imported Inflation ang pag-angkat ng mga produkto at serbisyo ay maaaring maging sanhi ng implasyon
Profit­-Push Inflation sanhi ng mapags­ama­ntalang mga prodyuser na itinatago ang kanilang mga produkto
Currency Inflation ang mas malaking suplay ng salapi sa sirkul­asyon kaysa suplay ng mga produkto
Petrod­ollars Inflation labis na pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo

Uri ng Inflation Rate

Mababang Implasyon mabagal ang pagtaas ng presyo
Takbong pakabig na Implasyon o Galloping Inflation 20% o 100% bahagdan sa isang taon
Hyper na Implasyon ang average na presyo ay tumataas ng mahigit 50% bawat taon
Deplasyon pagbaba ng presyo; opposite of inflation
Replasyon panunu­mbalik ng presyo pagkatapos ng deplasyon
 

Ang Epekto ng Implasyon

Produk­syo­n/P­amu­muhunan tataas ang kita ng mga prodyuser na magbibigay sa kanila ng motibasyon para dagdagan ang produksyon
Distri­busyon ng Kita mas malaking agwat sa distri­busyon ng kita
Pag-iimpok bumababa ang lakas sa pagbili
Balanse ng Kalakalan Deficit mas malaki ang import kaysa export; Surplus iniaangkat ay mas mababa kaysa inilul­uwas; Balanse pantay ang pag-aa­ngkat at pagluluwas
Epekto sa Panlabas na Halaga ng Salapi kung mababa ang halaga ng salapi sa loob ng bansa, ang panlabas na halaga nito ay mababa rin

Paglutas sa Suliranin ng Implasyon

Paghih­igpit sa gastusin ng pamaha­laan.
Pagdar­agdag sa pagpasok ng dolyar.
Pagkontrol sa suplay ng salapi.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Komunikasyon at Pananaliksik Cheat Sheet
     Grade 9 Parallelograms Math (3rd Semester) Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by baoxiuxiu_02

     Earth Science (Gems) Cheat Sheet
     Earth Science (Coal) Cheat Sheet