Show Menu
Cheatography

Komunikasyon at Pananaliksik Cheat Sheet by

Komunikasyon at Pananaliksik Exam

Konseptong Pangwika

Wika
Ginagamit araw-araw upang makipa­gko­mun­ikeyt
 
Binubuo ng mga tunog at simbolo
Tagalog
Mother Tongue (kinag­isnang nating wika)
 
Tinuturing Wikang Pambansa noong panahon ni Manuel L. Quezon
 
Idineklara ni Manuel L. Quezon na national language noong Disyembre 30, 1937
Wikang Pilipino (tao)
1943 naging wika
 
Ginagamit ng secretary of DepEd bilang wikang panturo (Jose Romero)
Filipino
Maraming wika (kastila, ingles)
 
Wikang Opisyal pambansa noong 1987
Manuel L. Quezon
Ama ng WIkang Pambansa
Mother Tongue (Unang Wika)
Sinusong Wika

Konseptong Pangwika

Wikang Pambansa
Tumutukoy sa wika na ginagamit ng mga tao sa isang bansa (Filipino 1987 Konsti­tusyon)
Wikang Opisyal
Ginagamit sa gobyerno at mahaha­lagang gawain ng isang lugar (Filipino at Ingles)
Wikang Panturo
Tumata­lakay sa wika na ginagamit sa loob ng paaralan (Filipino at Ingles)
Multil­ing­guw­alismo
Wikang ginagamit sa loob ng komunidad, ito man ay sa mga sitwasyong pormal at di-pormal

Barayti ng Wika

Dayalek
barayti ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan
 
ex: pagsas­alita ng Tagalog ng mga taga-B­atangas (ala e)
 
bisaya, hiliga­ynon, cebuano
Idyolek
sinasalita ng pangkat ng mga tao na mayroong pansar­iling paraan ng pagsas­alita ng bawat isa
Sosyolek
barayti ng wikang nakabatay sa katayu­an/­antas panlipunan o dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika
Etnolek
salitang nagiging bahagi ng pagkak­aki­lanlan ng isang pangkat etniko
Ekolek
salitang ginagamit sa pakiki­pag­tal­astasan sa bahay
 

Hetero­genous at Homogenous na Wika

Homogenous
nanggaling sa salitang Griyego na "­hom­o" (pareho) ; "­gen­os" (uri o yari)
 
Pagkak­atulad ng mga salita. Bagaman magkak­atulad, nag-iiba ang kahulugan dahil sa pagbigkas at intona­syon.
Hetero­genous
nanggaling sa salitang Griyego na "­het­ero­" (pagkaiba) ; "­gen­os" (uri o yari)
 
pagkak­aib­a-iba ng wikang ginagamit ng mga pangkat na tao dahil sa pagkakaiba nila ng edad, kasarian, tirahan, gawain, at iba pang salik
 
kalikasan ng wika ay ang pagkak­aib­a-iba ng wikang ginagamit ng iba't ibang indibidwal at pangkat na may magkak­aibang uring pinagm­ulan, gawain, tirahan, interes, edukasyon, atbp.
 
Wika
midyum ng pakiki­pag­tal­astasan
 
nahahati sa dalawa (homog­enous at hetero­genous)
 
ginagamit upang epektibong magpahayag ng damdamin at kaisipan
 
binubuo ng isang pangkat na tao upang magamit at tumugon sa kanilang partikular na pangan­gai­langan

Mga Modelo ng Komuni­kasyon

Komuni­kasyon bilang aksyon
ang pinagmulan ng mensahe (sender) ay naghahatid ng mensahe tungo sa tagata­nggap (receiver)
Komuni­kasyon bilang intera­ksyon
nagkak­aroon ng pagpap­alitan ng imporm­asyon sa dalawang tao
Komuni­kasyon bilang transa­ksyon
pagbab­aha­ginan ng kahulugan at unawaan sa pagitan ng isa o higit pang tao

Uri ng Komuni­kasyon Ayon sa Konteksto

Komuni­kasyong Intrap­ersonal
Mensahe at kahulugan ay nabubu­o/n­aga­ganap sa sariling isip/ideya lamang na makikita sa ekspresyon na nagsas­alita
Komuni­kasyong Interp­ersonal
Ginagamit ang mensahe upang makabuo ng kahulugan sa pagitan ng dalawang tao sa isang sitwasyon
Komuni­kasyong Pampubliko
nagpap­adala ng mensahe sa iba't ibang bilang ng tagata­nggap na maaaring sagot-­tanong na pidbak
Komuni­kasyong Pangmasa
paggamit ng mensahe sa pagitan ng tagapa­gpa­-dala patungo sa malaking bilang ng mga di nakikitang tagata­nggap (teleb­isyon)
Komuni­kasyong Computer Mediated
komuni­kasyong pantao at imporm­asyong ibinab­ahagi ng commun­ication networks
 

Hetero­genous na WIka

Barayting Permanente
a. Dayalekto - batay sa pinagg­ali­ngang lugar, panahon, at katayuan sa buhay ng isang tao
 
b. Idyolek - kaugnay sa personal na kakanyahan ng bawat indibidwal na gumagamit ng wika
Barayting Pansam­antala
a. Register - bunga ng sitwasyon at disiplina o laraga­ngang pinagg­aga­mitan ng wika
 
b. Istilo - batay sa bilang at katangian ng kinaka­usap, at relasyon ng nagsas­alita na kausap
 
c. Midyum - batay sa pamama­raang gamit sa komuni­kasyon, (pasal­ita­/pa­sulat)

Homogenous na Katangian ng Wika

1. Ang wika ay nagtat­aglay ng mga pagkak­atulad
2. Ang wika ay may mga homogenous na kalikasan

Mga SImulain ng Komuni­kasyon

Ang komuni­kasyon ay nagsis­imula sa sarili
Ang komuni­kasyon ay nangan­gai­langan ng ibang tao
Ang komuni­kasyon ay binubuo ng dimens­iyong pangni­lalaman at relasyonal
Ang komuni­kasyon ay komplikado
Ang komuni­kasyon ay gumagamit ng simbolo
Ang komuni­kasyon ay nangan­gai­langan ng kahulugan
Ang komuni­kasyon ay isang proseso

Antas ng Pormalidad

1. Orator­ica­l/F­rozen Style
pagsas­alita sa harap ng publiko na may malaking bilang na manonood. Hindi puwedeng mabago
2. Delibe­rative
gingamit sa tiyak na bilang na manonood na kadalasang ginagawa sa loob ng klasrum o mga forum
3. Consul­tative
kadalasang makikita sa opisina at mga pulong. angkop sa konteksto at propesyon
4. Casual
karaniwang makikita sa usapan ng makaka­pam­ily­a/m­agk­aib­igan.
5. Intimate
nagaganap sa pagitan ng malalapit na kaibigan, kapamilya o karelasyon
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Grade 9 Parallelograms Math (3rd Semester) Cheat Sheet
     Ekonomiks (Implasyon) Cheat Sheet